null

ANA DİL

GELİŞİMİ

Adapazarı Özel ENKA İlkokulu’nda İlk Yıllar Programı (PYP) 5. ve 10. sınıf düzeyleri arasında Orta Yıllar Programı (MYP) uygulanır. Bu uygulamalarda öğretim dili Türkçedir. Dil öğretimindeki amaç, öğretim programı dahilinde ve paralelinde yer alan sınıf etkinlikleri ve program kazanımları doğrultusunda ana dili yazılı ve sözlü olarak kullanmada yetkin hale gelecek ortamı yaratmaktır. Öğrencinin geçmişteki deneyimine, ihtiyaçları ve ilgi alanlarına hitap edecek şekilde sorgulanarak işlenen dil derslerinde; ortak amaç ve iş birliği doğrultusunda öğrencilerin ana dili doğru ve etkin kullanması; kültürel kimliğini evrensel kültürle bütünleştirebilmesi sağlanır. Adapazarı Özel ENKA Okulları’nda dil öğretimi ve yaklaşımı, branşı ne olursa olsun tüm öğretmenlerin sorumluluğundadır. Her öğretmen ana dil duyarlılığına sahip olmalıdır. Çünkü dile yaklaşım, tıpkı diğer yaklaşımlarda olduğu gibi ortak bir tavır ve tutum gerektirir. Dil sorgulama için bir araç görevi görür. Okula davet edilen farklı alanlardaki uzman kişilerle yapılan söyleşi, mülakat, münazara maçları, şiir dinletileri, drama ve tiyatro çalışmaları, gazete-dergi çalışmaları, yaratıcı yazma, masal atölyeleri, medya okuryazarlığı, kitap atölyesi ve kütüphane çalışmaları ve teknolojik araçların desteklediği uygulamalarla öğrencilerin dil becerilerinin geliştirilmesi amaçlanır. Ayrıca başka bir dilde öğrenenlerin ihtiyaçlarının karşılanması için alternatif modeller düşünülerek çalışmalar yapılır. Dil öğreniminde çağın gereklerine uygun olarak teknolojik gelişmeler takip edilerek ana dil öğrenimini desteklemek için yaş gruplarına göre farklı eğitim uygulamaları kaynak çeşitliliği ile öğrencilere etkili öğrenme ortamı sağlanır. Farklı kültürlerin bakış açılarına ve millî kültürü tanımaya yönelik etkinlikler düzenlenir. Disiplinlerarası çalışmalar ana dil öğreniminde sosyal etkinlikler, gezi ve kulüp çalışmalarıyla da desteklenir. Ana dil öğretim sürecinin planlanmasında disiplinler arası çalışmalar ile dersler desteklenir. Öğrencilerin dili öğrenmelerinde; ilgilerine, hazır bulunuşluklarına ve öğrenme sitillerine göre farklılaştırma yöntemleri kullanılır. PYP müfredatında belirlenen 3 alan – sözel dil, yazılı dil ve görsel dil – 5 gelişimsel evre göz önüne alınarak MEB müfredatı kazanımları ders planlarına yansıtılır. Öğrenciler ana dili; konuşma, dinleme, okuma ve yazma uygulamalarını kullanarak öğrenirler.

YABANCI DİL

GELİŞİMİ

Okulumuzda dil eğitimi, ana sınıfından itibaren öğrencilerin başka bir dilin varlığından haberdar olmalarını hedefleyen, öğrendiklerini günlük hayatında kullanabilmesine yönelik devam eden yoğun bir süreçtir. Okulumuzda İngilizce ve İspanyolca, sadece birer ders olarak değil günlük hayatta kullanılabilecek bir beceri olarak verilmektedir ve yaz kamplarıyla desteklenmektedir. Okulumuzda ders dışı etkinliklerle pekiştirilen dil eğitim süreci, uluslararası geçerliliği olan Cambridge ESOL sınavları ile küçük yaştan itibaren ölçülerek sertifikalandırılmaktadır. Okulumuzda çeşitli değişim programları, uluslararası platformlara taşınan kulüp etkinlikleri, tiyatro çalışmaları ile öğrencilerin dili farklı ortamlarda da kullanma olanağı bulmaları sağlanmaktadır. Okulumuzda yabancı dil çalışmaları, teknolojinin eğitim sürecine entegrasyonu ile doğru orantılı olarak yürütülmektedir. Öğrencilerimizin tablet aracılığıyla, günceli takip edebileceği, farklı bir dilde araştırma yapabileceği, iletişim kurabileceği ve öz yönetim becerilerini dil performansları açısından da geliştirebileceği materyaller ve stratejiler benimsenmektedir. Okulumuzun uluslararası boyuttaki sosyal sorumluluk projelerinde, öğrencilerin dil hakimiyetinin de etkisi ile kültürlerarası etkileşime önem ve öncelik verilmektedir.