null

DİL

POLİTİKASI

Dilin bir ders veya ayrıcalık değil de yaşamın bir parçası olduğu bilinciyle, amacımız; kendilerini sadece ana dillerinde değil farklı dillerde de ifade edebilme becerisine sahip, dünya vatandaşı olması beklenen,  yaşam boyu öğrenen bireyler yetiştirmektir. Avrupa Ortak Müfredat Çerçevesini esas alarak hazırlanan yabancı dil programımız ile hedefimiz, öğrencilere gerekli dil becerilerini kazandırarak iletişim kurmalarını sağlamaktır.

DİL İLE İLGİLİ

İNANIŞLAR VE  UYGULAMALAR

Adapazarı ENKA Okullarında,

 • Yabancı dil, temel eğitimin çok önemli bir parçasını oluşturur. Çok küçük yaşlarda dil eğitimine başlamanın getirilerinin bilincinde olan okulumuzda İngilizce eğitimi anasınıfından itibaren haftada 10 saat ile başlar. Anasınıfından 2. sınıfın sonuna kadar olan süreçte amacımız; İngilizceyi tanıtmak, öğrencilerimizin dile karşı pozitif olmalarını sağlamak, aktif dinleme ve konuşma becerilerini geliştirmek, eğlenirken öğrenmeyi sağlamaktır. 3. sınıftan itibaren dil edinimi ve öğretiminin beraberce yürütüldüğü programlar uygulanır.Okulumuzda verilen İngilizce dersleriyle öğrencilerimize konuştuğu dilin dışında bir dili kullanarak iletişim kurma becerisini kazandırmak ve İngilizcenin sevdirilmesi amaçlanır.
 • Programın ilk üç yılında şarkılar, oyunlar, hikâyeler ile öğrencilerin anlama ve iletişim becerileri geliştirilir. 3. ve 4. sınıflarda okuma, anlama, dinleme, konuşma ve yazma becerilerini geliştirmeye yönelik çalışmalara ağırlık verilir.
 • Dil, her sorgulama ünitesinde öğrencilerin anlam oluşturması ve disiplinlerüstü bağlantıların geliştirilmesi için kullanılmaktadır.
 • Her yeni dilin farklı bakış açıları sağladığına ve uluslararası bilince olan katkısına inanarak 2013-2014 akademik yılından başlayarak anasınıfında 20 dakikalık 2 periyod, diğer sınıf düzeylerinde haftada iki saat İspanyolca derslerine başlanmıştır. Programın ilk iki yılında odak noktası sözlü iletişim iken, sonrasında yazılı iletişim de dahil edilmektedir.
 • Öğrencilerimizin önceki deneyimlerinin, ihtiyaçlarının ve ilgilerinin değerine inanarak, dil derslerinde farklılaştırılmış öğrenme deneyimlerine görevlere ve ödevlere yer verilir. Yeni bir kavram öğretildiğinde, yapılandırma stratejisini kullanarak öğrenciler yeni kavramı bağımsız olarak kullanana kadar desteklenir.
 • Dil eğitiminde tekrarın önemine inanarak düzenli aralıklarla ödev verilir ve öğrencilerin okuma günlükleri tutmaları desteklenmektedir.
 • 2010 – 2011 yılından itibaren 3 ve 4. sınıf öğrencilerimiz Cambridge University Young Learners sınavına yönlendirilerek bu tecrübeyi edinmeleri sağlanmaktadır.
 • Bizler, İngilizce kullanımının dersliklerle sınırlı kalmamasının gerekliliğine ve öğrencilerin öğrenimlerinin dış dünya ile ilişkisinin vazgeçilmez olduğuna inanıyoruz. Bu bağlamda bölümümüz, Avrupa Konseyi’nin belirlediği dil öğretimi ve değerlendirilmesi standartlarını gerçekleştirmek için etkin bir çalışma sürdürür ve öğrencilerimizin İngilizce konuşulan ülkelerle bağını, onları uluslararası projelere katılmaya teşvik ederek sağlar.
 • Öğrenciler yıl boyunca edindikleri bilgi ve becerileri yıl sonunda yapılan İngilizce performanslarla (skeçler, tiyatro oyunları, dans showlar, vb.) sergileme fırsatı bulmaktadırlar.
 • Öğrenciler yabancı dil derslerinde ürettikleri ürünlerini portfolyo  günlerinde sunmaktadırlar. Bu sunumlar öncesinde ve sırasında öğrencilerimiz sürece dair dönüşümlü düşünme fırsatı bulmaktadırlar. Bu sunumlar sayesinde velilerimiz de süreç ile ilgili bilgi edinmektedir.
 • Dil öğreniminde tutarlılığın ve sürekliliğin önemine inanılarak okul genelindeki uygulamalar, kabul edilmiş olan ortak anlaşmalar  (Bkz. Ek 1) gündemde tutularak şekillendirilmektedir.
 • Dil gelişiminin iletişim kurma ihtiyacı ile bağlantılı olduğuna inanılmaktadır. Buna inanılarak, öğrencilere gerçek iletişim kurma fırsatları sunularak öğrencilere kültürel ve sosyal farkındalık kazandırılmaktadır.
 • Dil öğrenme sürecinin eş zamanlı olarak üç temel öğeyi kapsadığına inanılmaktadır. Bunlar, dil öğrenme, dil hakkında öğrenme ve dil aracılığıyla öğrenmedir. Dilin müfredat çapında en önemli bağlayıcı unsur olduğuna inanılarak her üç alan da eş zamanlı olarak desteklenir.
 • Her öğretmenin bir dil öğretmeni olduğu inancıyla dilin doğru kullanımı ile ilgili model olmaya özen gösterilmektedir.
 • Yabancı dil öğretmenleri mesleki gelişimlerini sürdürebilmek amacıyla yıl içerisinde yapılan ELT konferanslarına, diğer öğretmenler ise dil ile ilgili eğitimlerin de aralarında bulunduğu çeşitli seminerlere katılmaktadırlar.
 • Dil kullanımını gerektiren amaç ve kazanımlara yönelik uygulamalar, öğrencilerin gelişim ve yaş düzeyleri gözetilerek belirlenmektedir. Öğrencilerin dil ile ilgili anlayışlarını geliştirmek için 21 Şubat Dünya Ana Dil Günü çeşitli etkinliklerle kutlanarak bu konuya vurgu yapılmaktadır.
 • Okuma, yazma, dinleme ve konuşma ve medya okuryazarlığı etkinliklerinin dil gelişimine olumlu etkisi olduğuna inanılmaktadır. Bu amaçla kütüphanenin etkin kullanımı, okul içi ve okul dışı okuma eylemleri, sözlük ve imla kılavuzu kullanımı desteklenmekte, not alma çalışmaları, haftada 1 gün 20 dakika okuma saatleri, düzenli aralıklarla dikte çalışmaları, görsel yorumlama etkinlikleri yapılmaktadır. Bu etkinlikler sırasında temel inanç öğrenenlerin anlam oluşturmasıdır.  Okul ders programında her sınıf düzeyi için haftada 1 ders saati Türkçe, 1 ders saati İngilizce kütüphane kullanım saatleri yer almaktadır. Okul genelinde tüm sınıflar düzeyinde belirlenmiş olan Kütüphane Kullanım Becerileri’ni (Bknz. EK 2)geliştirmeye yönelik çalışmalara yer verilmektedir. Ayrıca, yıllık program içerisinde okula davet edilen yazarlarla söyleşiler yapılarak edebiyat ve edebiyatçıları tanıma fırsatı oluşturulmaktadır. 3 ve 4. sınıflarda kitap atölyesi uygulamalarıyla öğrencilerin edebiyata ilgi duymaları teşvik edilmektedir.
 • Öğrencilerin bireysel öğrenme farklılıkları ve gelişim düzeyleri gözetilerek tüm etkinliklerde farklı öğrenme ve öğretme araç ve stratejileri kullanılmaktadır.
 • Koridorlarda ve sınıflarda hazırlanan panolarda, yapılan duyuru ve yazışmalarda çift dilliliğe önem verilmektedir.

Adapazarı ENKA Okullarında inanışlar ve uygulamalar doğrultusunda belirlenen hedeflerde

 • Hem anadil hem de yabancı dil derslerinde, okul genelinde ölçme değerlendirme uygulamalarında ortak tutum sergilenmesi,
 • Öğrenci çalışmalarına verilen geribildirimlerde çalışmanın niteliğine göre okul genelinde ortak tutum sergilenmesi,
 • Öğrencilerin imla ve yazım kuralı farkındalığı kazanması amacıyla dikte çalışmalarının arttırılması ve devamlılığının sağlanması,
 • Uluslararası bilinci desteklemek amacıyla kütüphanede bulunan farklı dilde kaynakların çeşitlendirilmesi ve kullanımının teşvik edilmesi,
 • Dil politikasının her yılın Eylül ayında gözden geçirilerek gerektiğinde tekrar düzenlenmesi,
 • Aynı sınıftaki öğrencilerin hem ana dilde hem de yabancı dilde farklı beceri düzeylerinde olduğuna inanarak, öğrencilere farklılaştırılmış çalışmalar verilmesinin artırılması,
 • Öğrencilerin farklı bir dilde iletişim kurarken kendilerine güvenmeleri, öğrendiklerini çekinmeden günlük hayatlarında kullanabilmeleri ve bu yolla sorgulama sürecinde yabancı dili daha etkin kullanmaları amaçlanmaktadır.

Adapazarı ENKA Okullarında dile dair ölçme değerlendirme uygulamaları, ölçme değerlendirme politikası ve Ortak Anlaşmalar göz önünde bulundurularak yapılmaktadır.

Adapazarı Özel ENKA Okullarında yönetim, PYP koordinatörü ve tüm çalışanlar dil politikasını yenilemek ve geliştirmek için eşgüdümlü olarak çalışmaktadırlar. Yeni akademik yıl başlangıcında dil komitesi üyeleri yeni gelen öğretmenleri dil politikası hakkında bilgilendirmekle sorumludurlar.

Okulnetimi

Adapazarı Özel ENKA Okullarında okul yönetimi,

 • Okul kütüphanesine kaynak sağlamakla,
 • PYP Programının içeriğinin tüm kuralları ve yükümlülükleriyle uygulanmasını takip etmekle,
 • Öğretmenlerin eğitimi ve mesleki gelişimlerini desteklemekle,
 • Öğrenenlerin dil olanaklarını planlaması için öğretmenlere yeterli zaman tanımakla,
 • Yazılı ve sözlü anlatımda dil politikasının gereğine uygun davranmak ve öğrencilere örnek olmakla sorumludur.

PYP Koordinatörü

Adapazarı Özel ENKA Okullarında PYP Koordinatörü,

 • PYP programını uygulamak ve düzenli toplantılar organize etmekle,
 • Dil programının PYP kriterlerine uygunluğunu takip etmekle,
 • PYP kriterlerine yönelik okul içi dil değerlendirme standardı oluşturmakla,
 • Dile yönelik konu seçimleri ve bu seçimlerle ilgili etkinliklerin kararlaştırılmasına katkıda bulunmakla,
 • Yazılı ve sözlü anlatımda dil politikasının gereğine uygun davranmak ve öğrencilere örnek olmakla,
 • Her yılın değerlendirmesinin ardından PYP kriterlerine göre yapılacak değişiklik ve yenilikleri belirlemek ve bunların oluşturulmasına katkı sağlamakla sorumludur.

Öğretmenler

Adapazarı Özel ENKA Okullarında tüm öğretmenler,

 • Öğrencilerin dil politikasında belirlenen tüm hedeflere ulaşmaları için yaratıcı öğrenme ortamını organize etmekle,
 • Kendilerini mesleki olarak geliştirmekle,
 • Öğrencilerin dinleme, konuşma, okuma- yazma ve medya okuryazarlığı becerilerinin gelişmesi için etkili yöntemler kullanmakla,
 • Öğrencilerin okulumuz dil politikasına uygun yabancı dil edinimini ve ana dil gelişimini destekleyen etkinlikler uygulamakla,
 • Velileri öğrencilerin dil gelişimi konusunda bilgilendirmekle,
 • “Her öğretmen bir dil öğretmenidir.” anlayışından yola çıkarak yazılı ve sözlü anlatımda dil politikasının gereğine uygun davranarak öğrencilere örnek olmakla,
 • Ana dil gelişimi ve yabancı dil ediniminde anlamlı geribildirim sağlayan uygun ölçme değerlendirme yöntemlerini kullanmakla,
 • Öğrencilerdeki bireysel öğrenme farklılıklarını göz önünde bulundurarak etkinliklerini farklılaştırmakla sorumludur.

Öğrenciler

Adapazarı Özel ENKA Okullarında tüm öğrenciler,

 • Dil gelişim sürecinde kendilerinin de sorumlu olduğuna inanarak hem ana dil hem de yabancı dil gelişim süreçlerinde okul içinde ve okul dışında sunulan tüm fırsatları kullanmakla,
 • Kendi gelişimleri üzerinde dönüşümlü düşünmekle sorumludur.

Adapazarı ENKA Okulları Kütüphanesi ana dilde öğrencilerin ihtiyaçlarını karşılayabilecek düzeyde olsa da, okulumuz farklı dillerde ve kültürlere ait kaynakların gereksiniminin farkındadır. Bu amaçla, koleksiyonumuzu kültürel ve küresel olarak çeşitlendirmeye yönelik adımlar atılmaktadır. Farklılaştırmayı destekleyecek aynı konu ve kavramı farklı seviyede sunabilen yayınların temin edilmesi ve etkin olarak kullanılması amaçlanmaktadır.  Ağırlıklı olarak okul kütüphane sorumlumuz tarafından yönetilen bu süreci tüm öğretmenlerimiz öğrencilerin ihtiyaç ve ilgileri doğrultusunda yönlendirebilmektedirler.

Adapazarı ENKA Okulları öğrenci, veli ve çalışan profili, çoğunluğu anadili Türkçe olan bireylerden oluşmaktadır. İngilizce ve Türkçe olmak üzere iki öğrencimiz çift dillidir. Eğitim kadromuz biri anadili İngilizce, biri anadili İspanyolca olmak üzere yabancı dili farklı seviyelerde kullanabilen bireylerden oluşmaktadır.

2014-2015 eğitim öğretim yılında yapılan ankete göre 230 velimizden 223 veli en az bir yabancı dil bildiğini dile getirmiş; 230 velimiz yabancı dil öğrenmenin önemli olduğunu belirtmiştir. Velilerimizden 223’ü öğrencisinin anadil gelişimini, 208’si öğrencisinin yabancı dil gelişimini takip etmektedir. 226 velimiz öğrencisinin anadil gelişimi için çaba gösterirken, 222 velimiz öğrencisinin yabancı dil gelişimi için çaba göstermektedir.

Her sene başında okul toplumu dil profili anketi tüm okul topluluğuna uygulanır.  Anket aynı zamanda velilerin dille ilgili görüşlerini dile getirmelerine olanak tanır