null

DİL

POLİTİKASI

DİL İLE İLGİLİ

İNANIŞLAR VE  UYGULAMALAR

DİL GELİŞİMİ

 • Dil, öğrenmenin özünde yer alır.
 • Dil, her sorgulama ünitesinde öğrencilerin anlam oluşturması ve disiplinlerüstü bağlantıların geliştirilmesi için kullanılır.
 • Her öğretmenin bir dil öğretmeni olduğu inancıyla, dilin doğru kullanımı ile ilgili model olmaya ve fırsatlar yaratmaya özen gösterilir.
 • Öğrencilerimizin ihtiyaçları, ilgileri, gelişim düzeyleri ve önceki öğrenme deneyimleri gözetilerek, dil derslerinde farklılaştırılmış öğrenme deneyimlerine, araç ve stratejilere, görevlere ve ödevlere yer verilir.
 • Koridorlarda ve sınıflarda hazırlanan panolarda, yapılan duyuru ve yazışmalarda çok dilliliğe önem verilir.
 • Okuma, yazma, dinleme, konuşma, bilgi okuryazarlığı ve medya okuryazarlığı etkinliklerinin dil gelişimine olumlu etkisi olduğuna inanılır. Bu amaçla kütüphanenin etkin kullanımı, okul içi ve okul dışı okuma eylemleri, sözlük ve imla kılavuzu kullanımı desteklenmekte, not alma çalışmaları, her Çarşamba günü 20 dakika okuma zamanı, düzenli aralıklarla dikte çalışmaları, görsel yorumlama etkinlikleri yapılır. Bu etkinlikler sırasında temel inanç, öğrenenlerin anlam oluşturmasıdır.  Okul ders programında her sınıf düzeyi için haftada 1 ders saati Türkçe, 1 ders saati İngilizce kütüphane kullanım saatleri yer alır. Okul genelinde tüm sınıflar düzeyinde belirlenmiş olan Kütüphane Kullanım Becerileri’ni geliştirmeye yönelik çalışmalara yer verilmektedir. Ayrıca, yıllık program içerisinde okula davet edilen yazarlarla söyleşiler yapılarak edebiyat ve edebiyatçıları tanıma fırsatı oluşturulmaktadır.

A. Güvenli İletişim Kuran

Eğitim-öğretim dili olan Türkçe’nin yanısıra ek dil olan İngilizce ve İspanyolca müfredatları ile öğrencilerin birden fazla dilde güvenli ve yaratıcı biçimde iletişim kurması desteklenmektedir. Öğrenenlerin dilleri ve kültürel geçmişleri, öğrenme topluluğu ve müfredat aracılığıyla  desteklenir.

B. Kimliğin İfade Edilmesi: Dil profili- Dil Portresi

Dil öğreniminde tutarlılığın ve sürekliliğin önemine inanılarak okul genelindeki uygulamalar, kabul edilmiş olan ortak anlaşmalar gündemde tutularak şekillendirilmektedir. Dil kullanımını gerektiren amaç ve kazanımlara yönelik uygulamalar, öğrencilerin gelişim ve yaş düzeyleri gözetilerek belirlenmektedir. Öğrencilerin dil ile ilgili anlayışlarını geliştirmek için 21 Şubat Dünya Ana Dil Günü çeşitli etkinliklerle kutlanarak bu konuya vurgu yapılmaktadır.

C. Uluslararası Bilincin Geliştirilmesi

Uluslararası bilincin geliştirilmesi adına, Avrupa Konseyi’nin belirlediği dil öğretimi ve değerlendirilmesi standartlarını gerçekleştirmek için etkin bir çalışma sürdürülmekte ve öğrencilerimizin İngilizce konuşulan ülkelerle bağlantılı olmasını, onların uluslararası projelere katılmaları teşvik edilmektedir.

D. Okur Yazar Olma

Öğrencinin dil aracılığıyla;

 • Anlam oluşturmasının ve dünyayı keşfetmesinin yeni yollarını bulması;
 • Yazılı, izlenen ya da sözel metinlerden ve dijital teknolojiden anlam çıkarması;
 • Okur yazarlık aracılığıyla metinlerdeki bakış açılarını çözümlemesi ve iletişimin gücünü öğrenmesi;
 • Edebiyatın zevk veren bir kaynak olduğunu fark etmesi hedeflenir.

 

E. Etkili Araştıran Sorgulayan Haline Gelme

Öğrencinin dil aracılığıyla;

 • Eleştirel ve yaratıcı düşünmesi,
 • Araştırıp sorgulama ve iş birliği yapma yeteneğine sahip olması,
 • Bilgiye erişmenin ve bilgiyi işlemenin, kavramsal anlayışların geliştirilmesinin birincil aracı olması,
 • Düşünceler, bilgi ve deneyimler üzerine dönüşümlü düşünmesi hedeflenir.

 

F. İletişim Kurma

Dil gelişiminin iletişim kurma ihtiyacı ile bağlantılı olduğuna inanılarak, öğrencilere gerçek iletişim kurma fırsatları sunulmakta ve kültürel ve sosyal farkındalık kazandırılmaktadır. 

Çok dilli Öğrenme Topluluğu Haline Gelme

Her öğretmen bir dil öğretmenidir inancıyla, tüm öğretmenler mesleki gelişimlerini sürdürebilmek amacıyla yıl içerisinde yapılan mesleki gelişim çalışmalarına katılmaktadırlar.  İhtiyaç doğması durumunda, ana dili farklı olan öğrenenlerin öğrenci dil portresi çıkarılır ve öğrenme topluluğunun katkısıyla fırsatlar sunularak desteklenir.

Dil Öğrenme

 • Ek dillerden İngilizce temel eğitimin çok önemli bir parçasını oluşturur. Çok küçük yaşlarda dil eğitimine başlamanın getirilerinin bilincinde olan okulumuzda ek dil eğitimi anasınıfında 8 saat; diğer sınıf düzeylerinde 10 saat yapılmaktadır. Anasınıfından 2.sınıfın sonuna kadar olan süreçte amacımız; İngilizceyi tanıtmak, öğrencilerimizin dile karşı pozitif olmalarını sağlamak, aktif dinleme ve konuşma becerilerini geliştirmek sağlamaktır. 3. sınıftan itibaren dil edinimi ve öğretiminin beraberce yürütüldüğü programlar uygulanır. Okulumuzda, İngilizce dersleriyle öğrencilerimize konuştuğu dilin dışında bir dili kullanarak iletişim kurma becerisini kazandırmak ve ek dilin sevdirilmesi amaçlanır. Programın ilk üç yılında şarkılar, oyunlar, hikâyeler ile öğrencilerin anlama ve iletişim becerileri geliştirilir. ve 4. sınıflarda okuma, anlama, dinleme, konuşma ve yazma becerilerini geliştirmeye yönelik çalışmalara ağırlık verilir.
 • Her yeni dilin farklı bakış açıları sağladığına ve uluslararası bilince olan katkısına inanarak 2013-2014 akademik yılından başlayarak anasınıfında 20 dakikalık 2 periyod, diğer sınıf düzeylerinde haftada iki saat İspanyolca derslerine başlanmıştır. Programın ilk iki yılında odak noktası sözlü iletişim iken, sonrasında yazılı iletişim de dahil edilmektedir.
 • ve 4. sınıf öğrencilerimiz International Exam Center sınavına yönlendirilerek dil gelişimlerinin okul dışı bir kaynaktan değerlendirilmesi  sağlanmaktadır.
 • Ek Dil eğitiminde tekrarın önemine inanarak düzenli aralıklarla ödev verilir. Öğrenciler ek dil derslerinde ürettikleri ürünlerini portfolyo  günlerinde istasyonlar şeklinde sunmaktadırlar. Bu sunumlar öncesinde ve sırasında öğrencilerimiz sürece dair dönüşümlü düşünme fırsatı bulmaktadırlar. Bu sunumlar sayesinde velilerimiz de süreç ile ilgili bilgi edinmektedir.

 

Dil Aracılığıyla Öğrenme

Öğrencilerin dil aracılığıyla öğrenmesinin önemine inanarak disiplinlerüstü bakış açısıyla tüm okul toplumu olarak dili kullanırız. Tüm disiplinlerde; dramalar, edebi kaynaklar, röportaj ve araştırma çalışmaları, hikayeler ve değerlendirme araçları, dil aracılığıyla öğrenme için kullanılır.

Dil Hakkında Öğrenme

Öğrenenlerin okumanın keyifli, başarılabilir ve tatminkâr bir etkinlik olduğunu hissetmelerini desteklemek için okulumuzda;

 • Anasınıfında; erken okur yazarlık programı çalışmaları, ses farkındalığı çalışmaları, etkileşimli okuma programı çalışmaları, yaratıcı okuma çalışmaları, kütüphane etkinlikleri, çeşitli medya araçlarını kullanmayı içeren etkinlikler planlanır. Her gün eve hikâye kitabı yollama rutini, her gün hikaye okuma/masal anlatma rutini gibi rutinlerle dil hakkında öğrenme alanı desteklenir.
 • Öğrenciler; hikayeler, şiirler, masallar, dijital medya, listeler, yönergeler, posterler ile geniş çaplı ve çeşitlilikteki metinlerle dillerdeki baskı kavramlarını, kodları ve düzeni algılarlar.
 • Öğrencilerin çoklu okuryazarlık becerilerinin gelişimi için yazılı ya da elektronik kaynaklardan yararlanılır. Planlamalar yapılırken kaynak olarak kitaplar, belgeseller, resimler, videolar, çizgi filmler kullanılır; yazarlar ve uzman kişiler davet edilir.

Öğrencilerin araştırma becerilerini kullanarak, güvenilir kaynaklardan bilgiye ulaşmaları ve ihtiyacı olan bilgiyi seçmeleri hedeflenir.

Adapazarı ENKA Okulları Kütüphanesi ana dilde öğrencilerin ihtiyaçlarını karşılayabilecek çeşitliliktedir. Okulumuz uluslararası bilinci destekleyecek kaynakların, teknolojik ve dijital platformların gerekliliğine inanmaktadır.  Bu amaçla, koleksiyonumuzu kültürel ve küresel olarak çeşitlendirmeye yönelik adımlar atılmaktadır.  Okul kütüphane sorumlumuz liderliğinde yönetilen bu süreç, tüm öğretmenlerimizin ve öğrencilerimizin ihtiyaç ve ilgileri doğrultusunda sürdürülmektedir.