null

İLKOKUL

PROGRAMI

İlkokul, çocukların temel bilimsel kavramları edindikleri, yazılı-sözel ifade yeteneklerini geliştirdikleri, bir yandan kendilerini keşfederken öte yandan sosyal rol ve modelleri tanıdıkları ve öğrenmeyi öğrendikleri bir dönemdir.

2012 yılında IBO’ nun İlk Yıllar Programı’nı (PYP) uygulama yetkisi alan ENKA İlkokulu, Milli Eğitim Müfredat konularını PYP’nin disiplinlerüstü temalarına uyarlayarak ele alır. Her sorgulama ünitesinde PYP’nin beş temel öğesi olan bilgi, kavramlar, beceriler, tutumlar ve eylem farklı yönleri ile ele alınır.

Öğrenciler becerileri ve kavramları geliştirirken disiplinler arasında bağlantı kurmaları ve disiplinlerin birbirleriyle ilişkisini keşfetmeleri önemlidir.

ENKA İlkokulu Programı, sorgulamayı başlıca pedagojik yaklaşım olarak benimsemiştir. Öğrenme ve öğretmenin merkezinde öğrenci yer alır ve öğretmenler, öğrencilerin anlam oluşturması için yol göstericidir.

Öğrencilerin ön bilgileri değerlendirilerek, hazır bulunuşluk düzeyleri, ilgileri ve öğrenme stilleri belirlenerek dersler farklılaştırılır ve öğrenciler yeni deneyimlere, düşünmeye ve anlam oluşturmaya teşvik edilir.

Adapazarı ENKA Okulları, eğitimde fırsat eşitliği sunarak araştıran sorgulayan, ilkeli, düşünen, dengeli, dönüşümlü düşünen; akademik gelişimlerinin yanı sıra kültürel, sanatsal ve sportif faaliyetlerle de kendini ifade edebilen, duyarlı, değişim ve gelişime açık, ulusal ve uluslararası bilince sahip bireyler yetiştirmeyi amaçlamaktadır. Öğrencilerimizin “ulusal ve uluslararası” sosyal sorumluluk projelerine katılmaları desteklenmektedir.

Bu anlayışla okulumuzda; İngilizce sınıflarla sınırlı bir ders olarak değil, günümüz dünyasının vazgeçilmezi olan bir beceri olarak görülmektedir. Bu amaçla öğrencilerin yaşlarına uygun metinleri okuyup, anladıklarını özetleyerek veya metinle ilgili yorumlar yaparak göstermeleri beklenmektedir. Okulumuz kütüphanesinin etkin olarak kullanıldığı bu süreçte kitap okuma çizelgeleri (My Reading Log) yardımıyla öğrencilerin gelişimleri gözlenmekte ve kitap okumaları teşvik edilmektedir.

Öğrencilerin fikirlerini sözlü ya da yazılı bir biçimde ifade edebilmeleri için gerekli dilbilgisi, kelime bilgisi ve imla kuralları öğretilmektedir. Dilbilgisi öğretilirken karmaşık kurallar ve isimlerden kaçınılarak dilin kullanımına yönelik çalışmalar yapılmaktadır.

Öğrencilerin İngilizceyi iletişim aracı olarak kullanabilmelerini sağlamak amacıyla kendi ilgi alanları dahilinde araştırma yapmalarına imkan verilmektedir. Öğrencilerin araştırma ve sunum becerilerini kullandıkları bu süreç kişisel ve kültürel gelişimlerini de desteklemektedir. Öğrencilerimizin dil gelişimlerini her yıl 3. sınıf düzeyinden başlayarak “Cambridge Young Learners Exam” ile değerlendirilmektedir.

2013 – 2014 Eğitim Öğretim Yılı’ndan itibaren okulumuzda her sınıf düzeyinde 2. yabancı dil olarak İspanyolca derslerine başlanmıştır. Bu derslerdeki öncelikli amaç öğrencilerin yeni bir dil ve kültür ile etkileşime geçerek farklı bir bakış açısı geliştirmeleridir.

Teknolojik araçlar öğrenme deneyimlerine etkin olarak dahil edilmektedir. Teknolojinin etkin kullanımı, öğrencilerin öğrenme deneyimlerinin belgelenmesini ve diğerlerine sunulmasını; hızlı geri bildirim ve düşünüp eyleme geçmelerini sağlamaktadır. Öğrencilerin çeşitli bilgi kaynaklarına erişimini kolaylaştırırken; teknolojik araçları yalnız oyun aracı olarak değil; üretmek ve yaratmak için bir fırsat olarak görmeleri hedeflenmektedir. Bu bağlamda Mac Lab ve 1:1 ipad kullanımı anasınıfından itibaren programda yer almaktadır.

Beden Eğitimi, Spor ve Yüzme etkinliklerinin amacı; fiziksel, zihinsel, duygusal ve sosyal gelişimi destekleyen becerilerin geliştirilmesi; uzun vadede sağlıklı yaşamaya katkı sağlayacak, bugünlük ve geleceğe yönelik seçimlerin teşvik edilmesi ile bireyler ve topluluklar açısından fiziksel aktivitelerin kültürel öneminin anlaşılmasıdır.

Sanat; dans, drama, müzik ve görsel sanatlar olarak tanımlanır. Öğrenciler sanat çalışmalarına katılarak ve yeni ürünler ortaya çıkararak, kültür ile kimliğe dair konular üzerine düşünmeye teşvik edilmektedir. Sanat etkinlikleri, empati ve takdir tutumlarını ve analiz, sentez becerilerini teşvik ederken; öğrencilerin estetik algısı geliştirmelerini sağlamaktadır. Öğrencilerin kendi yaratıcılıklarını keşfetmeleri ve geliştirmeleri hedeflenmektedir.