null

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

POLİTİKASI

Ölçme – değerlendirme, öğretimin ve öğrenmenin önemli bir parçasıdır. Ölçme – değerlendirme, öğrenme sürecinin farklı aşamalarında öğrencilerin ne bildiklerini, ne anladıklarını, neler yapabileceklerini belirleyerek dönüşümlü düşünme yoluyla öğretmen ve öğrencinin yeni hedefler belirlemesine yardımcı olur. Yapılan değerlendirmeler neticesinde kayıt altına alınan sonuçlar, hazırlanan raporlar ile öğrenci, öğretmen ve veliye geri bildirim sağlar. Öğretmenler ve okul idaresinin katılımı ile ölçme – değerlendirme politikası düzenli olarak değerlendirilir, gelişmeler programının işleyişine yansıtılır.

 • Öğrenciye, öğretmene, veliye ve okul idaresine geri bildirim vermek
 • Öğrencinin performansı ile ilgili kayıt tutmak ve raporlamak
 • Öğrenen profili özelliklerinin, becerilerin, kavramların ve tutumların ne derece benimsendiğini görmek
 • Öğrencilerin öğrenme sürecinde ne bildiklerini, ne anladıklarını, neler yapabileceklerini ve nasıl hissettiklerini belirlemek
 • Öğretimi ve ölçme – değerlendirme araçlarını bireysel ihtiyaçlar doğrultusunda farklılaştırmak
 • Öğrencinin kendi öğrenme sürecini değerlendirmesine fırsatlar sunmak• Öğrenenler topluluğu olarak öğrenme sürecimizi ve uygulamalarımızı güçlendirmek
 • Programı sürekli olarak iyileştirmek.

Okulda yapılan süreç ve sonuç ile ilgili ölçme – değerlendirme uygulamaları,

ÖĞRENCİLER İÇİN

 • Ölçme – değerlendirme, dönüşümlü düşünme, paylaşma, becerilerini sergileme, kendi öğrenme süreçlerini keşfetme fırsatları sağlamalı
 • Farklılaştırmaya dayalı (öğrenme stili, ilgi ve hazır bulunuşluk) ölçme araçları kullanmaya olanak tanımalı
 • Gerçek yaşam deneyimleri ile bağlantılı olmalı.

ÖĞRETMENLER İÇİN

 • Öğretim ve öğrenme sürecine dair kanıt toplama, plan yapma, ölçüt belirleme, dönüşümlü düşünme, rapor hazırlama için fırsatlar sunmalı
 • Ölçme – değerlendirme sonucunda beklenen ürün ile ilgili kriterleri önceden paylaşmalı.
 • Çeşitli ve dengeli strateji ve araçlar kullanarak farklı öğrenme tarzlarını ve gelişim düzeylerini göz önünde bulundurmalı

VELİLER İÇİN

 • Öğrencilerin öğrenmelerine ve gelişimine dair kanıtlar göstermeli, öğrenciyi destekleme fırsatı sağlamalı
 • Dahil edildikleri çalışmalarda değerlendirme ölçütleri hakkında bilgilendirmeli.
 • Çeşitli ve dengeli ölçme – değerlendirme araçları kullanılır
 • Değerlendirme sürecine öğrenciler dahil edilir
 • Süreç ve sonuç değerlendirmelerin sonuçları göz önünde bulundurularak planlama yapılır
 • Değerlendirme sonuçları ile ilgili geribildirim verilir
 • Değerlendirme sonuçlarına göre öğrenciler, kendi hedeflerini belirlemeleri için desteklenir.

ARAÇLAR

 • Rubrikler: Öğrencileri her alanda derecelendirme için oluşturulmuş bir dizi ölçüt
 • Standart oluşturan öğrenci çalışmaları(Örnekler): Öğrenci çalışma örnekleri
 • Kontrol listeleri: Olması gereken bilgi, veri, nitelik veya unsurların listeleri
 • Kısa gözlem kayıtları: Öğrencilerin gözlemlerini temel alan yazılı kısa notlardır. Bu kayıtların sistematik olarak bir araya getirilmesi ve düzenlenmesi gerekir
 • Baremler: Öğrenmenin gelişim aşamalarının görsel olarak temsil edilmesidir. Başarının ilerleyişini gösterebilir veya öğrencinin süreç içerisinde nerede olduğunu belirler.

STRATEJİLER

 • Gözlemler: Öğretmen çeşitli şekillerde öğrencileri gözlemler; bütün sınıfı gözlemlemek, tek bir öğrenciyi ve etkinliği gözlemlemek, dahil olmaksızın gözlemlemek veya katılımcı olarak gözlemlemek
 • Performans değerlendirmeleri: Hedefe yönelmiş görevlerin önceden belirlenmiş ölçütlerle değerlendirilmesi
 • Süreç – odaklı değerlendirmeler: Öğrencilerin gözlemlenip süreç dahilinde bu gözlemlerin kayıt altına alınması
 • Seçilmiş yanıtlar: Tek seferlik, tek boyutlu çalışmalar. (test, quiz, vb.)
 • Açık uçlu uygulamalar: Öğrencilere bir uyarıcı sunulur ve buna özgün bir karşılık vermeleri beklenir. Yanıt yazılı şekilde kısa bir cevap, bir çizim, şema veya çözüm şeklinde olabilir.

ÖĞRETMEN- VELİ GÖRÜŞMELERİ

Öğrencilerin gelişimi ve ihtiyaçları ile ilgili velileri bilgilendirmek ya da velilerden bilgi almak için yapılır. Toplantı zamanı ve süresi öğretmen ve velinin ihtiyacına göre belirlenir.

VELİ TOPLANTILARI

Velilerin tamamını ilgilendiren ortak konuların paylaşımı, velilerin program ile ilgili bilgilendirilmesi ve öğrencinin öğrenmesi ile ilgili destek olabileceği alanların paylaşılması, ortak kararların alınması için yapılır.           

PORTFOLYO SUNUMLARI  

Öğrenci liderliğinde, öğrencinin dönem boyunca yaptığı çalışmalardan seçtiği ürünlerle oluşturduğu portfolyosunu veli ve öğretmenlerine yılda iki kez anlatarak güçlü ve gelişime açık yanlarını paylaşır. Böylece veliler, çocukların yaptığı çalışmalar ve gelişimleri ile ilgili fikir sahibi olarak çocuklarıyla konuşma fırsatı bulurlar.

Portfolyo ile ilgili okulun temel anlaşmaları için bknz. EK 1

YAZILI PYP ÜNİTE SONU RAPORU  

Her PYP sorgulama ünitemizin ardından yazılı PYP Ünite Raporu hazırlanır. Bu raporda, öğrencilerimizin yaşam boyu öğrenen bireyler olmaları için önemli olduğunu düşündüğümüz öğrenen profili özellikleri, tutumlar ve becerileri açısından gelişimleri gözlemlenerek değerlendirilir. Öğrencilerimizin süreçteki gelişimleri barem üzerinde gösterilir.

Raporda;  öğretmen görüşleri bölümünde öğrencilerimizle ilgili geri dönütler bulunur. Öğrencilerimizin kendi öğrenmelerinin sorumluluğunu alabilmelerini sağlamak adına dönüşümlü düşünme yapabilecekleri ve velilerimizin gözlemlerini paylaşabilecekleri bölümler de yer alır.

PYP Ünite Raporları, velilerimiz tarafından incelendikten sonra öğrenci tarafından sınıfa getirilir ve öğrencinin portfolyo dosyasında saklanır.

Anasınıfı düzeyinde rapora, süreç boyunca öğrencilerin çalışmalarını ve gelişimlerini gösteren fotoğraflar eklenir.

PYP SERGİSİ

PYP’nin son yılı olan 4. sınıfta öğrencilr PYP Sergisi hazırlarlar. Sergi, okulun ve öğrencilerimizin yaşamında önemli bir etkinliktir. Bu etkinlikte PYP’nin 5 temel öğesi ile ilgili çalışma yapmaları ve bunu tüm okul topluluğu ve aileleri ile paylaşmaları beklenir. Sergi sürecinde ve sonrasında her bir öğrencinin sergiye yaptığı katkılar ve sergiden anladıkları hazırlanan rubrikler ile öğrenciler tarafından, kontrol listeleri ile veliler tarafından değerlendirilir.  Serginin tamamı öğretmenler tarafından değerlendirilerek bir sonraki yıl için dönüşümlü düşünme yapılır.