null

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

POLİTİKASI
 • Ölçme-değerlendirme, öğretimin ve öğrenmenin önemli bir parçasıdır. Ölçme-değerlendirme, öğrenme sürecinin farklı aşamalarında öğrencilerin ne bildiklerini, ne anladıklarını, neler yapabileceklerini belirler.
 • Kanıt toplama ve dönüşümlü düşünme yoluyla öğretmen ve öğrencinin eyleme geçmesine yardımcı olur.
 • Değerlendirme, öğretmenlerle öğrencilerin işbirliği yaparak öğrenmeyi izlemelerini, belgelemelerini, ölçmelerini, raporlamalarını ve uyarlamalar yapmalarını içerir.
 • Değerlendirme tasarımı hem geriye hem de ileriye dönüktür.
 • Yapılan değerlendirmeler sonucunda kayıt altına alınan sonuçlar, hazırlanan raporlar ile öğrenci, öğretmen ve veliye geri bildirim sağlar.
 • Öğretmenler ve okul idaresinin katılımı ile ölçme-değerlendirme politikası düzenli olarak değerlendirilir, gelişmeler programının işleyişine yansıtılır.
 • Okul topluluğunun tamamı ölçme değerlendirme uygulamalarında ortak bir anlayış ve ortak bir dil sergiler.
 • Kendini yönetebilen öğrenenler değerlendirmeye etkin bir şekilde katılır.
 • Öğrencilerin öğrenme sürecinde ne bildiklerini, ne anladıklarını, neler yapabileceklerini ve nasıl hissettiklerini belirlemek,
 • Öğrenciye, öğretmene, veliye ve okul idaresine geri bildirim vermek,
 • Öğrencinin performansı ile ilgili kayıt tutmak ve raporlamak,
 • Öğrenen profili özelliklerinin, öğrenme yaklaşımlarının, kavramların ne derece benimsendiğini görmek,
 • Öğretimi ve ölçme-değerlendirme araçlarını bireysel ihtiyaçlar doğrultusunda farklılaştırmak,
 • Öğrencinin kendi öğrenme sürecini değerlendirmesine fırsatlar sunmak,
 • Öğrenenler topluluğu olarak öğrenme sürecimizi ve uygulamalarımızı güçlendirmek,
 • Programı sürekli olarak iyileştirmek,
 • Öğrenme hedeflerini ve başarı ölçütlerini birlikte oluşturmak,

Öğrencilerin gelişimleriyle ilgili dönüşümlü düşünerek öğrenmelerine yönelik hedef belirlemelerine yardımcı olmak.

Okulda yapılan süreç ve sonuç ile ilgili ölçme – değerlendirme uygulamaları,

ÖĞRENCİLER İÇİN

 • Ölçme – değerlendirme, dönüşümlü düşünme, paylaşma, becerilerini sergileme, kendi öğrenme süreçlerini keşfetme fırsatları sağlamalı
 • Farklılaştırmaya dayalı (öğrenme stili, ilgi ve hazır bulunuşluk) ölçme araçları kullanmaya olanak tanımalı
 • Gerçek yaşam deneyimleri ile bağlantılı olmalı.

ÖĞRETMENLER İÇİN

 • Öğretim ve öğrenme sürecine dair kanıt toplama, plan yapma, ölçüt belirleme, dönüşümlü düşünme, eyleme geçme, rapor hazırlama için fırsatlar sunmalı,
 • Çeşitli ve dengeli strateji ve araçlar kullanarak farklı öğrenme tarzlarını ve gelişim düzeylerini göz önünde bulundurmalı,
 • Ölçme-değerlendirme sonucunda beklenen ürün ile ilgili kriterleri önceden paylaşmalı,
 • Öğrencilerin değerlendirme yeteneği kazanmaları için onları desteklemeli,
 • Öğrenme deneyimlerinin, amaçların ya da öğrenme hedeflerinin gerçekleşip gerçekleşmediğiyle ilgili dönüşümlü düşünme yapmalıdır.

VELİLER İÇİN

 • Öğrencilerin öğrenmelerine ve gelişimine dair kanıtlar göstermeli, öğrenciyi destekleme fırsatı sağlamalı,
 • Dahil edildikleri çalışmalarda değerlendirme ölçütleri hakkında bilgilendirmelidir.

Çeşitli, özgün ve dengeli ölçme-değerlendirme araçları kullanılır.

Değerlendirme sürecine öğrenciler dahil edilerek, hem öğretmen öğrenci arasında hem  öğrencinin diğer öğrenciler arasında aktif iş birliği yapması sağlanır.

Süreç ve sonuç değerlendirmelerin sonuçları göz önünde bulundurularak planlama yapılır.

Değerlendirme sonuçları ile ilgili geri bildirim verilerek gelecekteki öğrenme hakkında ileri bildirim sağlanır.

Değerlendirme sonuçlarına göre öğrenciler, kendi gelişimleri doğrultusunda, kendi hedeflerini belirlemeleri için desteklenir.

ARAÇLAR

Rubrikler: Öğrencileri her alanda derecelendirme için oluşturulmuş bir dizi ölçüt.

Standart oluşturan öğrenci çalışmaları(Örnekler): Öğrenci çalışma örnekleri. 

Kontrol listeleri: Olması gereken bilgi, veri, nitelik veya unsurların listeleri.

Kısa gözlem kayıtları: Öğrencilerin gözlemlerini temel alan yazılı kısa notlardır. Bu kayıtların sistematik olarak bir araya getirilmesi ve düzenlenmesi gerekir.

Baremler: Öğrenmenin gelişim aşamalarının görsel olarak temsil edilmesidir. Başarının ilerleyişini gösterebilir veya öğrencinin süreç içerisinde nerede olduğunu belirler.

STRATEJİLER

Bekleme süresi: Öğrencilerin soruları yanıtlaması için bekleme süresi stratejisini artırarak bağlantılar kurmak ve daha derin anlayışları tartışmak için gerçeğe dayalı anlayışların ötesine geçebilmelerini sağlamak.·       Kavram haritaları: Kavramlar arasında bağlantıları ve ilişkileri göstermek için öğrencileri kavram haritalarını kullanmaya ve bu haritalara eklemeler yapmaya teşvik etmek.

Çıkış kartı: Öğrencilerin kavramlarla ilgili anlayışları ve hala kafalarında olması muhtemel soruları listelemek için öğrencilere yönelik çıkış kartı stratejisini kullanmak.

Otobüs durağı: Öğrenciler, “otobüs durakları” çevresinde hareket ederken, semboller ya da kelimeler kullanarak bireysel ya da iş birliği içinde fikirlerini kayıt altına alırlar, zorlarlar, geliştirirler ya da fikirlerinin üzerine eklemeler yaparlar.

Çiftler ya da küçük gruplar: Daha derin tartışmaları teşvik etmek için, öğrencilere çiftler ya da küçük gruplar halinde düşünmeleri için fırsatlar sunmak.

Gözlemler: Öğretmen çeşitli şekillerde öğrencileri gözlemler; bütün sınıfı gözlemlemek, tek bir öğrenciyi ve etkinliği gözlemlemek, dahil olmaksızın gözlemlemek veya katılımcı olarak gözlemlemek. 

Performans değerlendirmeleri: Hedefe yönelmiş görevlerin önceden belirlenmiş ölçütlerle değerlendirilmesi. 

Süreç-odaklı değerlendirmeler: Öğrencilerin gözlemlenip süreç dahilinde bu gözlemlerin kayıt altına alınması.

Seçilmiş yanıtlar: Tek seferlik, tek boyutlu çalışmalar. (test, quiz, vb.)

Açık uçlu uygulamalar: Öğrencilere bir uyarıcı sunulur ve buna özgün bir karşılık vermeleri beklenir. Yanıt yazılı şekilde kısa bir cevap, bir çizim, şema veya çözüm şeklinde olabilir.

ÖĞRETMEN- VELİ GÖRÜŞMELERİ

Öğrencilerin gelişimi ve ihtiyaçları ile ilgili velileri bilgilendirmek ya da velilerden bilgi almak için yapılır. Toplantı zamanı ve süresi öğretmen ve velinin ihtiyacına göre belirlenir.

VELİ TOPLANTILARI

Velilerin tamamını ilgilendiren ortak konuların paylaşımı, velilerin program ile ilgili bilgilendirilmesi ve öğrencinin öğrenmesi ile ilgili destek olabileceği alanların paylaşılması, ortak kararların alınması için yapılır. 

ÖĞRENCİ LİDERLİĞİNDE SUNUMLAR

Öğrenciler dönem boyunca yaptıkları çalışmalardan seçtikleri ürünleri ile hazırladıkları portfolyolarını yılda iki kez velileri ile SEESAW uygulamasını kullanarak paylaşırlar. Böylece veliler, çocukların yaptığı çalışmalar ve gelişimleri ile ilgili fikir sahibi olarak çocuklarıyla konuşma ve değerlendirme fırsatı bulurlar.

PYP DİSİPLİNLERÜSÜTÜ ÖĞRENME RAPORU

Sorgulama ünitesi sonunda PYP Ünite Raporu hazırlanır. Bu raporda, öğrencilerin yaşam boyu öğrenen bireyler olmaları için önemli olduğunu düşündüğümüz öğrenen profili özellikleri, öğrenme yaklaşımları, tüm derslerdeki gelişimleri değerlendirilir. Öğrencilerin süreçteki gelişimleri dörtlü derecelendirme ölçeği kullanılarak gösterilir.

Raporda; öğretmen görüşleri bölümünde öğrencilerimizle ilgili geri ve ileri dönütler bulunur. Öğrencilerimizin kendi öğrenmelerinin sorumluluğunu alabilmelerini sağlamak adına dönüşümlü düşünme yapabilecekleri ve velilerimizin gözlemlerini paylaşabilecekleri bölümler de yer alır.   

PYP SERGİSİ

Sergi, öğrencilerin bir mentorun desteğiyle kendi başlarına veya akranlarıyla birlikte seçtikleri ve araştırdıkları bir konu ya da meseleyle ilgili anladıklarını sergilemelerini sağlayan zirveye taşıyıcı ve birleştirici bir öğrenme deneyimi ya da araştırma-sorgulama projesidir.

Sergi, öğrencilere ilgi alanlarını, disiplinlerüstü düşünmeyi, bilgiyi, kavramsal anlayışları, becerileri ve öğrenen profili özelliklerini eyleme geçirme fırsatı verir. 

Sergi süreci ikinci dönemin ilk haftası başlar ve altı hafta boyunca devam eder. Altı hafta tamamlandıktan sonraki ilk hafta öğrenciler sunumlarını tüm okul toplumuna; bir sonraki hafta ise sunumlarını dördüncü sınıf velilerine yaparak sergi sürecini tamamlarlar.

Sergi sunumları ile ilgili değerlendirmelerden ilki okul toplumuna yapılan sunumlardan sonra yapılır. Her sunum, o sunumu dinleyen öğrenci grubu ve öğretmenler tarafından değerlendirilir. Değerlendirme sonunda alınan geri bildirimler öğrencilerin veli sunumlarına kadar kalan bir haftalık süreçte dönüşümlü düşünmeleri için iyi bir fırsat sunar. Öğrenciler kalan bir haftada sunumlarında yapmaları gereken değişiklikleri yaparak veli sunumları için son hazırlıklarını tamamlarlar. 

Veli sunumları sonunda, velilerimiz dinledikleri sunumları değerlendirirler. Tüm değerlendirmeler tamamlandıktan sonra sonuçlar öğrencilerle birlikte gözden geçirilerek sergi süreci tamamlanır.