null

ORTA YILLAR

PROGRAMI

PROGRAMIN TARİHÇESİ

IB Diploma Programı (DP) 1968 yılında gençlerin, dünyamızın karmaşıklıklarını daha iyi anlaması ve yönetebilmesini sağlamak ve dünyamızı daha iyi hale getirmek üzere eyleme geçmek için gerekli beceriler ve davranışları edindirmek için uluslararası bir eğitim sunmak amacıyla kurulmuştur. Böyle bir eğitim hem o dönemin daha yenilikçi eğitsel düşünme yapısında hem de disipliner, kültürel, ulusal ve coğrafi sınırları aşan kavram, fikir ve meselelere odaklanan bir eğitim yoluyla dünyanın daha iyi hale getirileceği inancında temelleniyordu.

1994 yılında Orta Yıllar Programı’nın (MYP) ve 1997‘de İlk Yıllar Programı‘nın (PYP) uygulamaya konmasıyla birlikte IB 3 – 19 yaş arasındaki öğrencilere uluslararası eğitim süreci sunmuş oldu. On yıl sonra, süreç boyunca IB öğrenen profilinin ve uluslararası düşünebilen öğrenen profilinin benimsenmesi her biri IB‘nin eğitsel yaklaşımını gelişimsel açıdan uygun bir biçimde ifade eden üç güçlü, bağımsız programa önemli bir ortak zemin sundu. 2012 yılında IB Kariyere İlişkin Sertifika‘nın (IBCC) sunulması süreci daha da ilerleterek 16 – 19 yaş arasındaki öğrencilerin DP‘nin yanında seçebileceği uluslararası eğitim yolları yaratmıştır.

MYP 11 – 16 yaş arasındaki öğrencilere akademik gayret imkanı sunan ve yaşam becerilerini geliştiren tutarlı ve kapsamlı bir müfredat çerçevesi sunmak üzere tasarlanmıştır. Bu yıllar gençlerin gelişiminde kritik öneme sahiptir. Okul başarısı kişisel, sosyal ve duygusal sağlıkla çok yakından ilgilidir. Öğrencilerin kimliklerini oluşturduğu ve özsaygılarını inşa ettikleri dönemde MYP öğrencilerin hem okul hem de sınıfın ötesinde hayatta başarıya ulaşmalarına yardımcı olmak üzere onları teşvik eder. Program öğrencilere kişisel güçlü yanları üzerine giderek üstün başarı gösteremeyebilecekleri alanların zorluklarını da göğüsleme imkanı tanıyor. MYP öğrencilere potansiyellerini geliştirme, kendi öğrenim seçimlerini araştırma, uygun riskler alma ve güçlü bir kişisel kimlik üzerine düşünme ve geliştirme fırsatları veriyor.

MYP ileriye yönelik başarılı bir eğitime öğrencileri hazırlayan ve tüm okulu dahil eden bir uygulama olarak görülmektedir. Program kapsayıcı olarak tasarlanmıştır ve IB bütün öğrencilerin programdan yararlanabileceğine inanmaktadır.

MYP, okul çağının orta yılları için bir müfredat geliştirmek isteyen uluslararası eğitim alanında faaliyet gösteren bir grup öğretmen ve yöneticinin ortaya koyduğu bir inisiyatif olarak doğdu. Bu müfredatın DP‘nin felsefesiyle hemen hemen aynı felsefeyi taşıması ve öğrencileri bu programda başarıya ulaşmaya hazırlaması öngörüldü. MYP‘nin ilk taslağı 1987 yılında bir grup uygulayıcının üniversite diplomasına imkan tanıyan bir çerçeve hazırlamasıyla oluşturuldu. Bu çerçevede, giderek küreselleşen topluma katılım göstermek için gerekli beceri ve davranışlar, kavram ve bilgilerin kavranışı vurgulanıyordu.

MYP okullarda mesleğini icra eden öğretmenlerin emek ve vizyonuyla ortaya çıktı. MYP‘nin 1980‘deki ilk fikirlerden itibaren geliştirilmesinin ardında yatan önemli bireyler, gruplar ve araştırma etkileri Orta Yıllar Programının Tarihçesinde (2010) bulunabilir. 2010 yılında IB programı ciddi bir biçimde gözden geçirmeye başladı. Bu süreç 2014 yılında tüm ders gruplarına yeni rehberler getirilmesine doğru ilerledi.

Program, doğuşundan beri önemli ölçüde gelişti ve öğrencilerin ve okulların ihtiyaçlarına, hızla değişen dünyanın taleplerine ve insan gelişimi ve öğrenim sürecine dair anlayışımızın değişimine cevap vermek adına da gelişmeye devam edecek.

MYP (ORTA YILLAR PROGRAMI) FELSEFESİ

Uluslararası Bakalorya (IB) uluslararası eğitimde dört program sunmaktadır:

 • İlk Yıllar Programı (PYP) – 1997 yılında tanıtıldı
 • Orta Yıllar Programı (MYP) – 1994 yılında tanıtıldı
 • Diploma Programı (DP) – 1969 yılında tanıtıldı
 • Kariyer Odaklı Program ( IBCC ) – 2012 yılında tanıtıldı

Dört  programın ortak bir eğitimsel çerçevesi vardır:

Her program dil, insanlık, bilim, matematik ve sanatta öğrenim geleneklerini içeren, entelektüel, duygusal, sosyal ve fiziksel büyümeyi vurgulayarak kişinin bir bütün olarak eğitimini destekler. Okulların birden fazla programı sunma gereklilikleri olmadığından her program bağımsızdır. Ancak bu programlar erken çocukluk döneminden mezuniyete kadar sürekli uluslararası eğitim deneyimi sunmaları için okullara fırsatlar sunar.

11 – 16 yaş arasındaki öğrenciler için tasarlanmış olan MYP, 1994 yılından beri IB tarafından sunulmaktadır. MYP, akademik görevler sunan ve bu yaş grubuna uygun yaşam becerilerini geliştiren uyumlu ve kapsamlı bir müfredat çerçevesidir. Bu çerçeve, bir dizi becerileri, tutumları ve değerleri birleştiren anlamlı, zorlayıcı ve düzenli bir çalışmanın içine öğrencileri dahil etmek için öğretmenleri grup çalışması yapmaları konusunda destekleyen bir yapı ile öğrenciyi merkezde tutar.

MYP’nin ÜÇ TEMEL KAVRAMI

Ergenler geniş ve genellikle şaşırtıcı seçimler düzeni ile karşı karşıyadır. MYP öğrencilerin sağlam bir muhakeme geliştirmelerini sağlayacak değerleri ve fırsatları sunmak üzere tasarlanmıştır. Başlangıcından itibaren MYP, IB misyon bildirgesinde yerleşmiş olan üç ana kavram ile güdümlenmiştir. Bu üç ana kavram:

Holistik öğrenme—tüm bilginin ilişkili olduğu ve müfredatın IB öğrenen profili ile tanımlanan davranışları olan kişinin gelişimini desteklemesi gereken nosyonları temsil eder

Kültürlerarası farkındalık—okul toplumunun IB öğrenen profilinin niteliklerinde yansıtılan uluslararası eğitimin ana özelliği olan diğer kültürlerle ilişki kurarak ve onları keşfederek uluslararası bilinci desteklemesi ve teşvik etmesi gereken misyonu temsil eder

İletişim—okulların IB öğrenen profilinin nitelikleri ile örneklendirildiği şekilde uluslararası anlayışa katkıda bulunan açık ve verimli iletişimi, önemli becerileri desteklemesi gerektiğini temsil eder.

MYP’nin hedef kitlesi 11 – 16 yaş arasındaki öğrencilerdir. Bu program öğrencilerin yaratıcı, eleştiren ve dönüşümlü düşünen bireyler olmasını teşvik etmek için bir öğrenme çerçevesi sağlar. MYP, öğrencilerin çalışmalarında okulda gördükleri derslerle gerçek hayat arasında bağlantılar kurabilmelerini teşvik ederek, entelektüel açıdan çaba gösterilmesine vurgu yapmaktadır. Aynı zamanda evrensel katılım, kültürler arası anlayış ve iletişim için gerekli olan becerilerin geliştirilmesini sağlar, bu beceriler gençlerin evrensel liderler olabilmeleri için gerekli özelliklerdir.

MYP birçok milli ve yerel müfredatın gerekliliklerini karşılayacak kadar esnektir. Program, IB İlk Yıllar Programı’nda (PYP) geliştirilen bilgi, beceri ve davranışlar üzerine kurulmuştur, sonrasında da öğrencilerin IB Diploma Programı’nın (DP) akademik zorluklarını karşılayabilmeleri ve IB Kariyer Bağlantılı Sertifika (IBCC) için öğrencileri hazırlamayı amaçlar.

MYP:

 • Bütünsel olarak öğrencilerin entelektüel, sosyal, duygusal ve fiziksel olarak refahını / sağlığını önemser
 • Öğrencilerin gelecekte karşılaşabilecekleri herhangi bir zorluğu yönetebilmeleri ve buna yönelik sorumlu bir şekilde harekete geçebilmeleri için ihtiyaç duyacakları bilginin, davranışların ve becerilerin edinilmesinde onlara imkân sağlar
 • Sekiz ders grubu aracılığıyla anlamalarının derinlemesine ve ayrıntılı olmasını sağlar
 • Öğrencilerin kendi kültürlerini ve başka kültürleri daha iyi anlamalarını sağlamak için en az iki dil öğrenilmesini şart koşar
 • Toplum hizmetine katılmaları için öğrencileri motive eder
 • Öğrencilerin devam edecekleri eğitim, çalışma hayatı ve yaşam boyu öğrenme için hazırlanmalarına yardımcı olur.

MYP (ORTA YILLAR PROGRAMI) EĞİTİM MODELİ

Bütün IB programlarının amacı, tüm insanlığın ve paylaştığımız gezegenin farkında olarak daha iyi ve daha huzurlu bir dünya yaratmaya yardımcı olan uluslararası zihniyete sahip insanlar yetiştirmektir.

IB öğrenenleri şu özelliklere sahip olmak için çalışırlar:

Araştıran sorgulayan: Doğal meraklarını geliştirirler. Sorgulama ve araştırma yürütmek için gerekli becerileri kazanırlar ve öğrenmede bağımsızdırlar. Etkin olarak öğrenmekten zevk alırlar ve bu öğrenme merakı ömür boyu sürer.

Bilgili: Yerel ve küresel önemi olan kavramları, fikirleri ve sorunları araştırırlar. Böylelikle, kapsamlı ve dengeli dağılmış disiplinler hakkında derin bir bilgi birikimine ve anlayışa sahip olurlar.

Düşünen:  Karmaşık sorunları fark etmek ve sorunları çözmek amacıyla eleştirel ve yaratıcı düşünme becerilerini kullanmada inisiyatif sahibidirler. Mantığa ve ahlaka uygun kararlar verirler.

İletişim kuran:  Bilgileri, düşünceleri birden fazla dilde yaratıcı biçimde, kendine güvenerek ve çeşitli iletişim yollarıyla algılar, ifade ederler. Başkalarıyla etkin ve istekli biçimde çalışırlar.

İlkeli: Doğruluk, dürüstlük, hakkaniyet, adalet duyguları ile hareket ederler. Bireylerin, toplulukların ve toplumların onuruna saygılıdırlar. Kendi davranışlarının ve bunların sonuçlarının sorumluluğunu üstlenirler.

Açık görüşlü: Kendi kültürlerini ve kişisel tarihlerini bilir ve takdir ederler. Diğer bireylerin ve toplumların bakış açılarına, değerlerine ve geleneklerine açıktırlar. Farklı bakış açılarını bulmaya ve değerlendirmeye alışıktırlar ve bu konudaki tecrübelerini geliştirmeye isteklidirler.

Duyarlı: İnsanların gereksinimleri, duyguları konusunda hassastırlar ve saygılıdırlar. Kendilerini başkalarının yerine koyabilirler. Hizmete yönelik kişisel bağlılık duygusu taşırlar, başkalarının yaşamları ve çevre üzerinde olumlu bir etki yaratmaya çalışırlar.

Riski göze alan:  Alışılmadık durumlara ve belirsizliklere cesaretle ve düşünerek yaklaşırlar. Yeni görevleri, fikirleri ve stratejileri keşfetmek için gerekli bağımsız ruha sahiptirler. İnandıklarını savunurken cesur ve anlaşılır olmaya özen gösterirler.

Dönüşümlü düşünen:  Kendi öğrenme süreçlerini, deneyimlerini dikkatle ele alırlar. Öğrenimlerini, kişisel gelişimlerini desteklemek için güçlü yönlerini ve sınırlılıklarını değerlendirebilirler.

Dengeli: Kendilerinin ve başkalarının sağlığı açısından zihinsel, bedensel ve duygusal dengenin önemini bilirler.

IB Öğrenen Profili, IB Dünya Okulları tarafından değer verilen 10 özelliği temsil etmektedir. Biz bu özelliklerin ve buna benzer diğer özelliklerin yerel, ulusal ve evrensel toplulukların sorumluluk sahibi bireyleri olmaları konusunda öğrencilere hem bireysel hem de topluluk olarak yardımcı olacağına inanmaktayız.

IB program modelleri bir IB eğitiminin ortak önemli özelliklerini vurgular:

 • Öğrenen profilinin özelliklerini geliştirmek
 • Öğretmeye yaklaşımlar ve öğrenmeye yaklaşımlar
 • Yaşa uygun bitirme deneyimleri 
(Kişisel Proje)
 • Ders grubu ya da disiplinlerin düzenli ve birbiriyle uyumlu yapısı
 • Öğrenimin ana amaç ve bağlamının uluslararası düşünmenin gelişimi olması.

Orta Yıllar Programı MYP 5.Yıl (10.Sınıf) öğrencileri için kişisel projeyle bitmektedir.

MYP öğretme ve öğrenmeyi sekiz ders grubuyla düzenlemektedir: dil ve edebiyat, dil edinimi, bireyler ve toplumlar, fen bilimleri, matematik, tasarım, sanat, beden ve sağlık eğitimi.

Ders grupları evrensel bağlamlar ve anahtar kavramlar yoluyla birbirine bağlanmaktadır.