null

ENKA Spor Eğitim ve Sosyal Yardım Vakfı İşletmesi

Özel Anaokulu, İlkokulu, Ortaokulu, Lisesi Kişisel Verilerin İşlenmesi ile ilgili Aydınlatma Metni

ENKA Spor Eğitim ve Sosyal Yardım Vakfı İşletmesi Özel ENKA Anaokulu, İlkokulu, Ortaokulu ve Lisesi (“Kurum”) olarak kişisel verilerinizin güvenliğini göz önünde bulundurarak, Kurum olarak hizmetlerimizden faydalanan kişiler dahil, Kurum ile ilişkili tüm şahıslara ait her türlü kişisel verilerin öncelikle Anayasa sonrasında ise 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVK Kanunu”)’na uygun şekilde işlenerek, muhafaza edilmesine büyük önem atfetmekteyiz.

Bu kapsamda 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) uyarınca, ENKA Spor Eğitim ve Sosyal Yardım Vakfı İşletmesi Özel ENKA Anaokulu, İlkokulu, Ortaokulu ve Lisesi olarak, Veri Sorumlusu sıfatıyla, kişisel bilgileriniz aşağıda açıklandığı çerçevede, farklı kanallar ve hukuki gerekçeler çerçevesinde temin edilmekte, kaydetme, saklama gibi süreçler çerçevesinde işlenmekte, mevzuatın izin verdiği durumlarda 3. kişilere devredilmekte, söz konusu verilerin güvenliği ve yetkisiz kişilerin erişiminin engellenmesi konusunda her türlü idari ve teknik tedbirler alınmaktadır.

1) İşlenecek Veriler

Sizinle ve okulumuzdan eğitim hizmeti alacak çocuğunuzla ilgili olarak ad, soyadı, adres, telefon numarası, e-posta, görsel ve işitsel bilgileri, medeni ve aile durumuna ilişkin bilgiler, uyruk, din, cinsiyet, velayet ve aile mahkemesi kararları, nüfus cüzdan/pasaport bilgileri  çocuğunuzun ders notları, size ait isim soyad, adres, iletişim, cinsiyet, medeni hal bilgileriniz ile nüfus cüzdan bilgileriniz, imzanız, meslek ve eğitim durumu bilgileriniz, çalıştığınız yer, öğrencinin kardeşlerine ilişkin bilgiler gibi bilgiler (Birlikte “kişisel veri”) ile sizinle imzalanan sözleşme kapsamında sunulacak hizmetlerin daha iyi verilebilmesi için gerekli olabilecek diğer bilgileri toplamaktayız. Ayrıca çocuğunuzla ilgili sizin tarafınızdan paylaşılacak acil durumda aranacak veli ve iletişim bilgisi ile sağlık bilgileri, aşı bilgileri ve kan gurubu okulumuz doktoru tarafından gerekli müdahalenin yapılabilmesi ya da acil müdahale gerektiği takdirde yetkili sağlık personeli ve yetkili makamlarla paylaşılabilmesi için toplanmaktadır.

Okulumuza Mali Yardım/Burs müracaatında bulunmanız halinde, yukarıdaki verilere ek olarak ya da bunlarla birlikte, öğrencilerimizin Velisi olarak size ilişkin, oturduğunuz evin tapu, kira bilgi ve belgeleri, kira rayiç bilgileri, araç ve gayrimenkul bilgileriniz, malvarlığınıza ilişkin diğer bilgileriniz, maaş, aylık gelir bilgileri, diğer çocuklarınıza ilişkin bilgiler, çocuğunuzun ve sizin sağlık bilgileri,  ailenin özel sağlık sigortası bilgileri, ödediğiniz vergiye ilişkin bilgileriniz toplanacak ve sadece bu amaç için yetkili birim ve makamlarla paylaşılabilecektir.

Eğitim yılı boyunca okulumuzu tanıtmak, hizmet kalitesini göstermek ve öğrencilerimizin başarılarını halkla paylaşmak için, öğrencilerimizin fotoğraf ve/veya videoları ticari olmayan, okulumuza ait web sitesi, sosyal medya platformları; Facebook, Instagram, LinkedIn, Twitter vb.; elektronik ve basılı bültenler, okul broşürleri, okul etkinliklerindeki kayıtlar ve yıllıklarda kullanılacaktır. Yine öğrencilerimize ait fotoğraf ve/veya videolar diğer resmi kurumların sosyal medyalarında yayınlanan haberlerden alıntılanarak kullanabilecektir.

2) Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz sözlü, yazılı ya da elektronik ortamlarda ENKA Spor Eğitim ve Sosyal Yardım Vakfı İşletmesi’nin ilgili birimleri, ofisleri, ENKA Topluluğu şirketleri, internet sitelerimiz, internet uygulamaları, mobil uygulamalar yolu ile toplanmaktadır.

Kişisel verileriniz, yukarıdaki kanallar vasıtası ile kurumumuzca sunduğumuz eğitim ve diğer hizmetler ile ticari faaliyetlerimizin belirlenen yasal çerçevede sunulabilmesi ve bu kapsamda Kurumumuzun sözleşme ve yasadan doğan mesuliyetlerini eksiksiz ve doğru bir şekilde yerine getirebilmesi gayesi ile edinilir. Bu kapsamda veli olarak sizlerin ve çocuklarımızın kişisel verileri;

 • Kanunen alınmasının zorunlu olması,
 • Bir sözleşmenin kurulması ya da ifası ile doğrudan doğruya ilişkili olması,
 • Hukuken tabi olduğumuz yükümlülüklerin yerine getirilmesi,
 • Bir hakkın tesisi, söz konusu hakkın kullanılması ya da korunması açısından zorunlu olması ya da,
 • Kişisel verilerinize ilişkin hak ve özgürlüklerinizi zedelemeyecek şekilde ENKA Okulları lehine hukuken tanınan meşru bir menfaatin varlığı, şartları ve amaçları kapsamında bu metnin 3’üncü maddesinde belirtilen gerekçeler ile işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir.

 

3) Kişisel Verilerin İşleme Amaçları

Veli olarak sizlerin ve çocuklarımızın kişisel verileri, ENKA Spor Eğitim ve Sosyal Yardım Vakfı İşletmesi tarafından verilen eğitim ve diğer hizmetler ile İşletmemiz tarafından yapılabilecek farklı ticari faaliyetler ve sözleşmelerle ilgili hizmet verebilmek, akdettiğiniz ve/veya akdedeceğimiz sözleşmelerin gereğinin yerine getirilmesi, planlama, istatistik, müşteri memnuniyeti çalışmaları, güvenliğin sağlanması, kurumumuzun ve kurumumuz ile iş ilişkisi içerisinde olan kişilerin sunduğu ürün ve hizmetlerden yararlanabilmeniz için ilgili mevzuata uygun bir şekilde otomatik ya da otomatik olmayan yollarla işlenecektir.

4) İşlenen Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği

Kurumumuz tarafından toplanan kişisel verileriniz tabi olduğumuz yasal düzenlemelerde yer alan usul ve esaslara uygun bir şekilde, kurumumuz tarafından verilen hizmetler ve yapılan sözleşmeler çerçevesinde Milli Eğitim Bakanlığı, SGK, Bakanlıklar, Yargı Mercileri ve diğer yetkili kamu ve özel kurumlarla, verdiğimiz hizmetlerin devamını sağlamak veya devamı niteliğindeki hizmetlerin verilebilmesi amacı ile sözleşme ilişkisi içerisinde olduğumuz gerçek ya da tüzel kişilere, tedarikçilerimize, eğitim ve iletişim amaçlı kullanmak üzere hizmet aldığımız servis sağlayıcılarına, hukuk, mali ya da diğer danışmanlarımız ile okulumuz yetkililerine ve açık rızanızın bulunduğu diğer üçüncü kişilere aktarılabilecektir. Kişisel verilerinizi sadece kurumumuz ile imzaladığınız sözleşme kapsamındaki hizmetlerin sunulması ile ilgili olan kişi ve taraflarla paylaşmaktayız.

5) Kişisel Verilerin Yurtdışına Aktarılması

Öğrencinize ve size ilişkin kişisel verileriniz ve öğrenci transkriptleri yurtdışında akredite olduğumuz kurum ve kuruluşlara, öğrencilerin yurt dışında bulunan diğer eğitim kurumlarına kabulü, eğitim hizmetimizin kaliteli bir şekilde sunulması, öğrencilerimizin yurtdışına yapacağı seyahatler ve katılacağı organizasyonlara yönelik hazırlıklar ve yukarıda sayılan diğer amaçlarla aktarılabilecektir. Yurtdışına yapılacak veri aktarımında temel prensip verilerin aktarım yapıldığı ülkede de kişisel verilerin korunmasına ilişkin yeterli mevzuatın olmasıdır. Bununla birlikte veri aktarımı yaptığımız ülkelerde bu yönde yeterli bir korumanın bulunmaması halinde, ilgili ülkede veri aktarımının gerçekleştirildiği veri sorumlusu tarafından kişisel verilere ilişkin yeterli korumanın sağlanacağı ve verilerin aktarım amacı dışında kullanılmayacağı yazılı olarak taahhüt edilir ve gerekli olan Kişisel Verileri Koruma Kurulu nezdindeki izin prosedürü tamamlanır.

6) Veri İşleme Süresi

Kişisel verileriniz tabi olunan yasal düzenlemelerde belirli bir sürenin öngörülmesi durumunda söz konusu süre ya da bu metinde belirtilen amaçları gerçekleştirmek için gerekli olan süre boyunca kişisel verileriniz işlenebilecektir. Söz konusu yasal sürelerin ya da kişisel verilerinizin toplanma amaçlarının sona ermesi durumunda ise hukuken meşru bir sebep ve süre bulunmaması halinde bu veriler re’sen kurumumuz tarafından silinecek, imha edilecek veya anonim hale getirilecektir. Kişisel verilerinizin silinmesi, imha edilmesi veya anonim hale getirilmesine ilişkin başvuru hakkınız, aşağıda yer verildiği üzere, saklıdır.

7) Verilerin Güvenliği İçin Alınan Tedbirler

Kişisel verilerinizin hukuka aykırı olarak işlenmesini engellemek ve yetkisiz kişiler tarafından erişilmesini önlemek amacıyla şifreleme, fiziki güvenlik önlemleri, yetki hiyerarşisinin kurgulanması gibi gerekli güvenlik önlemleri tanımlanmış ve bu verilere erişimi olan personelin kanuna aykırı olarak başkasına açıklamaması ve işleme alanı dışında kullanmaması amacıyla gizlilik sözleşmesi imzalanması gibi gerekli idari ve teknik tedbirler alınmıştır.

8) Kişisel Veri Sahibi Olarak Haklarınız

Kişisel veri sahipleri olarak her zaman;

 • Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • KVK Kanunu’nun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme hakkına sahipsiniz.

 

Yukarıda yer verilen haklarınıza ilişkin taleplerinizi, aşağıda düzenlenen yöntemlerle kurumumuza iletmeniz durumunda kurumumuz talebin niteliğine göre talebi en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır.

Kişisel veri sahipleri, yukarıda yer verilen haklarına ilişkin taleplerini; kimliklerini tespit edecek bilgi ve belgelerle birlikte formda belirtilen yöntemlerle “Veri Sahibi Kişisel Bilgi Formu’nu” doldurup imzalayarak Kurumumuza iletebileceklerdir. Kişisel veri sahipleri adına üçüncü kişilerin başvuru talebinde bulunabilmesi için veri sahibi tarafından başvuruda bulunacak kişi adına, noter kanalıyla düzenlenmiş özel vekâletname bulunmalıdır.

ENKA SPOR EĞİTİM VE SOSYAL YARDIM VAKFI İŞLETMESİ (ENKA) Veri Sorumlusu olarak siz çalışanlarımızın verilerini toplamakta, işlemekte ve gerekli olması halinde aktarabilmektedir. ENKA olarak, kişisel verilerinizi korumada en yüksek seviyede hassasiyet göstermekte ve tüm çalışanlarımıza ait her türlü kişisel verilerin 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na uygun olarak işlenerek, muhafaza edilmesine büyük önem vermekteyiz.

İşletmemiz; çalışanlarımıza ait, kanunun kişisel veri olarak belirlediği kimlik bilgilerinizi, iletişim bilgilerinizi, yaş, cinsiyet, sağlık bilgilerinizi, boşanma kararları, aile durumuna ilişkin bilgiler, nüfus kağıtlarınızın fotokopileri, sağlık raporlarınız, , IP numaraları, medeni hal, ülke gibi demografik verilerinizin yanı sıra, İşletmemize ilişkin çalışma tarihçeniz, eğitim durumunuz, katıldığınız seminer ve iş içi eğitimlere ilişkin veriler ile, kanuni yükümlülüklerimiz olan vergileme ve genel sigorta işlemleri için gerekli her tür bilgiyi hukuka uygun olarak saklamakta ve işlemektedir.

ENKA, siz çalışanlarımızın kişisel verilerini;

 • Kanunen alınmasının zorunlu olması,
 • Bir sözleşmenin kurulması ya da ifası ile doğrudan doğruya ilişkili olması,
 • Hukuken tabi olduğumuz yükümlülüklerin yerine getirilmesi,
 • ENKA’ya ilişkin bir hakkın tesisi, söz konusu hakkın kullanılması ya da korunması açısından zorunlu olması ya da,
 • Kişisel verilerinize ilişkin hak ve özgürlüklerinizi zedelemeyecek şekilde ENKA lehine hukuken tanınan meşru bir menfaatin varlığı,

şartları ile toplamakta, işlemekte ve yukarıdaki şartlara ek olarak siz çalışanlarımızın ya da bir başkasının hayatı ya da beden bütünlüğünün korunması için zorunlu olması halinde aktarabilmektedir.

Kişisel Verileri Koruma Kanunu kapsamında mahrem bilgi olarak tanımlanan bilgileriniz ise sadece kanunlarda açıkça öngörülmesi, sağlık ve cinsel bilgileriniz ise sadece kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbî teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amacıyla işlenmekte veya aktarılmaktadır.

Kişisel verileriniz; iş başvurusu sırasında iletmiş olduğunuz öz geçmiş, kimlik fotokopileri, sağlık raporları, adli sicil kayıtları olarak tarafınızca İşletmemize aktarılmakta ya da çalışmaların yürütülmesi için sizden talep edilmekte veya resmi kurum ve kuruluşlar ile yapılan yazışmalar, iştirak halinde olunan üçüncü firmalar gibi kaynaklar üzerinden toplanmaktadır. Kişisel verileriniz, ilgili kanunlarda daha uzun süre öngörülmediği ya da dava zaman aşımı süreleri hariç İşletmemiz ile olan iş akdiniz boyunca saklanacak ve işlenecektir. Açık rızanız bulunmadan verileriniz amaç dışında kullanılmayacak olup, veriler, yasal sürelere tabi olarak yasal merciler ve ilgili kanunlar kapsamında yetkili kamu kurumlarına, ayrıca insan kaynakları politikaları çerçevesinde iş ortaklarımıza, grup şirketlerine aktarılabilecektir. Saklanan, kaydedilen verilerinizin hukuka aykırı olarak işlenmemesi ve erişilmemesi için gerekli güvenlik önlemleri tanımlanmış ve bu verilere erişimi olan personelin kanuna aykırı olarak başkasına açıklamaması ve işleme alanı dışında kullanmaması amacıyla yetki sınırlandırması, gizlilik sözleşmesi imzalanması gibi gerekli idari ve teknik tedbirler alınmıştır. Mevzuat değişikliklerine bağlı olarak, burada paylaşılan ilkelerde değişiklik olabilecektir. Değişiklik söz konusu olduğunda, siz çalışanlarımıza gerekli duyurular ile bildirim yapılacaktır.

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 11. maddesi doğrultusunda kişisel verileriniz üzerinde sahip olduğunuz haklarınızı kullanmak için İşletmemize enka.lisesi@hs03.kep.tr, enka.ortaokulu@hs03.kep.tr, enka.ilkokulu@hs03.kep.tr, enka.anaokulu@hs03.kep.tr e-posta adreslerinden başvurarak;

 • Kişisel verilerinizin korunmasına yönelik haklarınız hakkında ayrıntılı bilgi alabilir,
 • Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenebilir,
 • Kişisel verileriniz işlenmişse bilgi talep edebilir,
 • Kişisel verinin işlenme amacını ve bu amaca uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenebilir,
 • Kişisel verinin aktarılıp aktarılmadığını, aktarılmışsa aktarım yapılan 3. kişileri öğrenebilir,
 • Kişisel veriler eksik ya da yanlış işlenmişse düzeltilmesini talep edebilir,
 • Mevzuatta öngörülen şartlar çerçevesinde silinmesini isteyebilir,
 • Aktarım yapılan 3. kişilere kişisel verilerin düzeltilmesinin, silinmesinin iletilmesini talep edebilir,
 • Kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep edebilirsiniz.

Kişisel Veri Sahiplerinin İstek ve Talepleri

ENKA, KVK Kanunu’nun 10. maddesine uygun olarak kişisel veri sahibinin haklarını kendisine bildirmekte, bu hakların nasıl kullanılacağı konusunda kişisel veri sahibine yol göstermektedir. ENKA, kişisel veri sahiplerinin haklarının değerlendirilmesi ve kişisel veri sahiplerine gereken bilgilendirmenin yapılması için KVK Kanunu’nun 13. maddesine uygun olarak gerekli kanalları, iç işleyişi, idari ve teknik düzenlemeleri yürütmektedir.

Bu minvalde, kişisel veri sahipleri, ENKA Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikası’ında belirtilen haklarına ilişkin taleplerini; Kimliklerini tespit edecek bilgi ve belgelerle ve “Veri Sahibi Kişisel Bilgi Formu’nu” doldurularak, formda belirtilen veya Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun belirlediği diğer yöntemlerle Veri Sahibi Kişisel Bilgi Başvuru Formu’nu doldurup imzalayarak ENKA’ya iletebileceklerdir.

Kişisel veri sahipleri adına üçüncü kişilerin başvuru talebinde bulunabilmesi için veri sahibi tarafından başvuruda bulunacak kişi adına, noter kanalıyla düzenlenmiş özel vekâletname bulunmalıdır.

KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNE İLİŞKİN AYDINLATMA METNİ Covid Takip Tablosu Eki

HES KODU

İşbu Kişisel Verilerin İşlenmesine İlişkin Aydınlatma Metni; sağ üst kutucukta belirtilen ilgili kişi grubu/ gruplarının Okullarımız tarafından tutulan verileri için geçerlidir:
NEDEN BU METNİ GÖNDERİYORUZ? ENKA Spor Eğitim ve Sosyal Yardım Vakfı İşletmesi Özel Anaokulu, İlkokulu, Ortaokulu ve Lisesi olarak, 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) ve 30356 sayılı 10.03.2018 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ uyarınca, Veri Sorumlusu sıfatıyla hazırlanan işbu “Bilgilendirme” yazısı ile Sizlere, KVKK’da yer alan “Veri Sorumlusunun Aydınlatma Yükümlülüğü” başlıklı 10., “İlgili Kişinin Hakları” başlıklı 11. ve Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ’de yer alan 4. ve 5. maddeleri çerçevesinde; hangi amaçla kişisel verilerinizin işleneceği, işlenen kişisel verilerinizin kimlere ve hangi amaçla aktarılabileceği, kişisel verilerinizin toplanmasının yöntemi ve hukuki sebebi ve KVKK’nın 11. maddesinde sayılan diğer haklarınızla ilgili olarak bilgi vermek amacıyla düzenlenmiştir.
HANGİ KONULARDA AYDINLATMA YAPIYORUZ? ·         Hangi verilerinizin toplandığı

·         Verilerinizin hangi amaçla işlendiği

·         Verinizin kimlerle paylaşıldığı

·         Verilerinizin toplanmasının hukuki sebebi

·         Verinizin imhası

·         KVKK kapsamında sahip olduğunuz haklar

HANGİ VERİLERİNİZİ İŞLİYORUZ? Açık rızanıza istinaden:

Veli ve Öğrenci/lerinizin HES Kodu

Diğer kişisel verileriniz:

Ad soyad, TCKN, telefon numarası, doğum tarihi, cinsiyet, e-posta adresi.

Ayrıca yine açık rıza vermeniz halinde işbu kişisel verileriniz, öğrenci, personel ve velinin aynı adreste ( İstinye – ENKA İstanbul Okullarında ) ve aynı ortamda karma bir şekilde bulunmaları sebebiyle olası bir Covid-19 vakası ve/veya teması halinde temaslı kişileri tespit, gerektiğinde sağlık kurumlarına bilgi verme ve tesis ile işyerleri içerisinde sağlıklı bir çalışma ortamını korumak amacıyla ENKA Spor Eğitim ve Sosyal Yardım Vakfı İktisadi İşletmesi ve/veya anaokul, ilkokul, ortaokul ve lisemiz ile paylaşılabilecektir.

KİŞİSEL VERİLERİNİZİ KİMLERLE HANGİ AMAÇLA PAYLAŞIYORUZ? Yasal yükümlülükler ya da KVKK’nın 8/2 ile 9/2’nci maddesi şartlarının varlığı halinde kişisel verileriniz; öğrenci, veli ve personelin aynı adreste (ENKA İstanbul Okulları – İstinye ) ve aynı ortamda karma bir şekilde bulunmaları sebebiyle; olası bir Covid-19 vakası ve/veya teması halinde temaslı kişileri tespit, gerektiğinde sağlık kurumlarına bilgi verme ve tesis ile işyerleri içerisinde sağlıklı bir çalışma ortamını korumak amacıyla, çalışanlar için yan haklar ve menfaatleri süreçlerinin yürütülmesi, hukuk işlerinin takibi ve yürütülmesi, iletişim faaliyetlerinin yürütülmesi, iş faaliyetlerinin yürütülmesi / denetimi, yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi, acil durum yönetimi süreçlerinin yürütülmesi, iş sağlığı ve güvenliği süreçlerinin yürütülmesi gibi amaçlar doğrultusunda ENKA Spor Eğitim ve Sosyal Yardım Vakfı Özel Anaokulu, İlkokulu, Ortaokulu, Lisesi ve/veya  ENKA Spor Eğitim ve Sosyal Yardım Vakfı İktisadi İşletmesi ile mahkemeler, savcılıklar, icra müdürlükleri ve sair adli merciler, bilgi talep eden yetkili kamu kurum ve kuruluşlar, hukuk danışmanları, iş sağlığı ve güvenliği danışmanlık firması, işyeri hekimi ile paylaşılmaktadır.
KİŞİSEL VERİLERİNİZİN TOPLANMA VE İŞLENME YÖNTEMİ NEDİR? Kişisel verilerinizi, Covid Takip Formu’nun doldurulması suretiyle TOPLUYOR, fiziki olarak kilitli dolapta muhafaza etmek ve yukarıda açıklanan durumlarda ENKA Spor Eğitim ve Sosyal Yardım Vakfı ve Okulları‘na aktarmak suretiyle işliyoruz.
KİŞİSEL VERİLERİNİZİN İŞLENME AMAÇLARI NEDİR?

 

ENKA Spor Eğitim ve Sosyal Yardım Vakfı Özel Anaokulu, İlkokulu, Ortaokulu, Lisesi öğrenci, veli ve personelin aynı adreste (ENKA İstanbul Okulları – İstinye) ve aynı ortamda karma bir şekilde çalışıyor olmaları sebebiyle; olası bir Covid-19 vakası ve/veya teması halinde temaslı kişileri tespit, gerektiğinde sağlık kurumlarına bilgi verme ve tesis ile işyerleri içerisinde sağlıklı bir çalışma ortamını korumak amacıyla, çalışanlar için yan haklar ve menfaatleri süreçlerinin yürütülmesi, hukuk işlerinin takibi ve yürütülmesi, iletişim faaliyetlerinin yürütülmesi, iş faaliyetlerinin yürütülmesi / denetimi, yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi, acil durum yönetimi süreçlerinin yürütülmesi, iş sağlığı ve güvenliği süreçlerinin yürütülmesi gibi amaçlarıyla işlenmektedir.
KİŞİSEL VERİ İŞLEMENİN HUKUKİ SEBEBİ NEDİR? ·         Meşru Menfaat

·         Hukuki Yükümlülüğün Yerine Getirilmesi

 • Yukarıda belirtilen kişisel verileriniz için açık rıza vermiş olmanız.
KVKK KAPSAMINDA SAHİP OLDUĞUNUZ HAKLARINIZ

 

Okulumuza başvurarak kişisel verilerinizin;

a) işlenip işlenmediğini öğrenme,

b) işlenmişse bilgi talep etme,

c) işlenme amacını ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

ç) yurt içinde / yurt dışında aktarıldığı 3. kişileri bilme,

d) eksik / yanlış işlenmişse düzeltilmesini isteme,

e) KVKK’nın 7.’nci maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde silinmesini / yok edilmesini isteme,

f) aktarıldığı üçüncü kişilere yukarıda sayılan (ç) ve (d) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin bildirilmesini isteme,

g) münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi nedeniyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

ğ) kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme hakkına sahipsiniz.

KİŞİSEL VERİLERİNİZİN KORUNMASINA İLİŞKİN ÖNLEMLER Kişisel verilerin korunması, Okulumuz için önemli bir konudur. Okulumuz, kişisel verilere yetkisiz erişim veya bu bilgilerin kaybı, hatalı kullanımı, ifşa edilmesi, değiştirilmesi veya imha edilmesine karşı korumak için gerekli teknik ve idari tedbirleri almaktadır. Okulumuz, kişisel verilerinizi gizli tutmayı, gizliliğin sağlanması ve güvenliği için gerekli teknik ve idari her türlü tedbiri almayı ve gerekli özeni göstermeyi taahhüt etmektedir.

Okullarımızın gerekli bilgi güvenliği önlemlerini almasına karşın, web sitesine ve sisteme yapılan saldırılar sonucunda kişisel verilerin zarar görmesi veya üçüncü kişilerin eline geçmesi durumunda, Okullarımız bu durumu derhal sizlere ve Kişisel Verileri Koruma Kurulu’na bildirir.

KİŞİSEL VERİLERİNİZİN DOĞRU VE GÜNCEL OLARAK MUHAFAZA EDİLMESİ Kişisel verilerini Okullarımızla paylaşanlar, bu bilgilerin doğru olmasının ve güncel bir şekilde muhafaza edilmesinin, hem 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu anlamında kişisel verileri üzerinde sahip oldukları haklar hem de ilgili diğer mevzuat açısından önemli olduğunu bildiklerini ve yanlış bilgi verilmesinde doğacak sorumlulukların tamamen kendilerine ait olacağını, kabul ve beyan etmişlerdir.

Bu minvalde, kişisel veri sahipleri, ENKA Okulları Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikası’nda belirtilen haklarına ilişkin taleplerini; Kimliklerini tespit edecek bilgi ve belgelerle ve https://www.enka.k12.tr adresinde bulunan formu doldurularak, formda belirtilen veya Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun belirlediği diğer yöntemlerle Veri Sahibi Kişisel Bilgi Başvuru Formu’nu doldurup imzalayarak kurumumuza iletebileceklerdir.

Kişisel veri sahipleri adına üçüncü kişilerin başvuru talebinde bulunabilmesi için veri sahibi tarafından başvuruda bulunacak kişi adına, noter kanalıyla düzenlenmiş özel vekâletname bulunmalıdır.

KİŞİSEL VERİLERİNİZİN SİLİNMESİ, YOK EDİLMESİ VEYA ANONİM HALE GETİRİLMESİ İşbu Bilgilendirme metninde belirtilen amaçlarla işlenmiş olan kişisel verileriniz; KVKK md. 7/f.1’e göre işlenmesi gerektiren amaç ortadan kalktığında ve varsa Kanunların belirlediği süreler geçince; Okullarımızın Kişisel Veri Saklama ve İmha Politikası doğrultusunda re’sen veya talebiniz üzerine tarafımızca silinecek, yok edilecek veya anonimleştirilerek kullanılmaya devam edilecektir.
VERİ SORUMLUSUNUN KİMLİĞİ ENKA Spor Eğitim ve Sosyal Yardım Vakfı İşletmesi Özel Anaokulu, İlkokulu, Ortaokulu ve Lisesi

Adres: Poligon Mah. Sarıyer Cad. 121/1 İstinye 34460 İstanbul

KEP Adreslerimiz :

enka.lisesi@hs03.kep.tr

enka.ortaokulu@hs03.kep.tr

enka.ilkokulu@hs03.kep.tr

enka.anaokulu@hs03.kep.tr

enkavakfiisletmesi@hs03.kep.tr

COVID-19 TAKİP TABLOSU AÇIK RIZA FORMU

 • Lütfen TC kimlik numarasını 11 hane olarak giriniz.
 •  

  KİŞİSEL VERİ PAYLAŞIMI BİLGİLENDİRME TEYİT VE KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNE İLİŞKİN AÇIK RIZA FORMU1

  Yukarıda bilgileri verilen öğrencinin, ENKA Spor Eğitim ve Sosyal Yardım Vakfı İşletmesi Özel ENKA Anaokulu, İlkokulu, Ortaokulu ve Lisesi (Okul) tarafından Kanun’un 10. maddesi uyarınca; veri sorumlusunun adı ve varsa kimliği, benim ve çocuğumun / çocuklarımın kişisel verilerimin hangi amaçla işleneceği, işlenen kişisel verilerimin kimlere ve hangi amaçla aktarılabileceği, kişisel verilerimin hangi yöntemle ve hangi hukuki sebebe dayanarak toplanacağı hususunda tarafıma Kişisel Verilerin İşlenmesine İlişkin Aydınlatma Metni vasıtasıyla gerekli bilgilendirmenin yapıldığını; işbu açık rızamı geri alabilme haklarımın bulunduğu konusunda Okul tarafından bilgilendirildiğimi teyit ediyorum.

  Okul’un, HES kodu bilgilerimi ENKA Spor Eğitim ve Sosyal Yardım Vakfı İşletmesi Anaokul, İlkokul, Ortaokul ve Lise öğrenci, veli ve personelin aynı adreste (ENKA İstanbul Okulları – İstinye ) ve aynı ortamda karma bir şekilde bulunuyor olmaları sebebiyle; olası bir Covid-19 vakası ve/veya teması halinde temaslı kişileri tespit, gerektiğinde sağlık kurumlarına bilgi verme ve tesis ile işyerleri içerisinde sağlıklı bir çalışma ortamını korumak amacıyla, çalışanlar için yan haklar ve menfaatleri süreçlerinin yürütülmesi, hukuk işlerinin takibi ve yürütülmesi, iletişim faaliyetlerinin yürütülmesi, iş faaliyetlerinin yürütülmesi / denetimi, yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi, acil durum yönetimi süreçlerinin yürütülmesi, iş sağlığı ve güvenliği süreçlerinin yürütülmesi ile Kişisel Verilerin İşlenmesine İlişkin Aydınlatma Metni’nde belirtilen amaçlar doğrultusunda işlemesine ve

  • ENKA Spor Eğitim ve Sosyal Yardım Vakfı Anaokulu’na
  • ENKA Spor Eğitim ve Sosyal Yardım Vakfı İlkokulu’na
  • ENKA Spor Eğitim ve Sosyal Yardım Vakfı Ortaokulu’na
  • ENKA Spor Eğitim ve Sosyal Yardım Vakfı Lisesi’ne
 • Bu metinde yazılı kişisel verilerinizin bir veya birden fazlasına istemediğiniz takdirde açık rıza verme yükümlülüğünüz bulunmadığını, açık rızanın okulumuz tarafından zorunlu tutulmadığını önemle hatırlatırız. İşlenmesini istemediğiniz kişisel verilerinizi veya veri işleme faaliyetleri ile ilgili herhangi bir çekincenizi yukarıdaki “Beyanlar” bölümüne lütfen belirtiniz.
 • Lütfen Muvafakat eden Velinin Ad ve Soyadını giriniz.
 • Veli E-postasının doğruluğunu kontrol ediniz. Formun elektronik kopyası, tarafınıza e-posta aracılığı ile iletilecektir.
 • KVKK FOTOĞRAF / VİDEO İZİN FORMU

  Okulun ve hizmet kalitesinin tanıtılması ve öğrencilerin başarılarını halkla paylaşmak amacıyla, eğitim yılı içinde öğrencilerin fotoğraf ve/veya videoları okulun web sitesi, sosyal medya platformları (Facebook, Instagram, Linkedin, Twitter vs.), elektronik ve basılı bültenleri, okul broşürleri, kayda alınan okul etkinlikleri ve yıllıklarda kullanılabilir. Öğrencilerin fotoğraf ve/veya videoları diğer resmi kurumların sosyal medya hesaplarında yayınlanan haberlerden alıntılanarak kullananılabilecektir.

 • Lütfen TC kimlik numarasını 11 hane olarak giriniz.
  İstanbul ENKA Okulları’nda öğrenim görmekte olan, yukarıda bilgileri yer alan çocuğumun fotoğraf veya videolarının 1 Eylül 2021 – 31 Ağustos 2022 tarihleri arasında aşağıda belirtilen okul veya 3. Parti platformlarında kullanılmasına izin veriyorum.
 • LÜTFEN AŞAĞIDAKİ KONULARDA TERCİHLERİNİZİ YAPINIZ.

 • Lütfen Muvafakat eden Velinin Ad ve Soyadını giriniz.
 • Veli E-postasının doğruluğunu kontrol ediniz. Formun elektronik kopyası, tarafınıza e-posta aracılığı ile iletilecektir.
 • NOT:

 • Bu muvafakat formunun 1 Eylül 2021 - 31 Ağustos 2022 arasındaki bir yıllık süre için bağlayıcı olacağını hatırlatmak isteriz. Bu bildirinizi değiştirmek istediğinizde okul iletişim ofisi ile (istanbul@enka.k12.tr) irtibata geçmenizi rica ederiz.