null

Türk Dili ve Edebiyatı (9-12. Sınıflar) Dersi Öğretim Programı, edebî metinler aracılığıyla öğrencilerin Türk edebiyatının ve kültürünün temel niteliklerini, önemli sanatçılarını ve eserlerini tanımalarını; Türk dilinin inceliklerini keşfetmelerini; anlama, anlatma ve eleştirel düşünme becerileri ile estetik zevk düzeylerini geliştirmelerini amaçlamaktadır.

Öğrencilerin:

 • Edebiyatın doğasını, işlevini, birey ve toplum için ifade ettiği anlamı kavramaları
 • Edebi metinler aracılığıyla Türk kültürünü ve Türkçenin inceliklerini tanımaları, Türkçeyi özenli ve bilinçli biçimde kullanmaları
 • Türk edebiyatının tarih içinde gösterdiği değişim ve gelişimi seçkin örnekler üzerinden tanımaları
 • Türk edebiyatına ait eserler aracılığıyla milli, manevi, ahlaki, kültürel ve evrensel değerleri tanımaları ve benimsemeleri
 • Türk ve dünya edebiyatının farklı dönemlerinde yazılmış önemli eserleri yapı, tür, dil, içerik, bakış açısı gibi yönlerden değerlendirerek estetik zevk düzeylerini geliştirmeleri
 • Metinler aracılığıyla okuduğunu anlama ve eleştirel okuma becerilerini geliştirerek okuma alışkanlığı kazanmaları
 • Duygu, düşünce ve hayallerini yazılı ve sözlü anlatım yoluyla doğru ve etkili biçimde ifade etme becerilerini geliştirmeleri ve yazma alışkanlığı kazanmaları
 • Dinlediğini anlama ve değerlendirme becerilerini geliştirmeleri
 • İletişim araçları vasıtasıyla karşılaştıkları görsel ve işitsel metinlere karşı eleştirel bir bilinç kazanmaları amaçlanmaktadır.

11.sınıftan itibaren uygulanan IB Türkçe programının hedefleri ise öğrencilerin okudukları yapıtları ayrıntılarıyla değerlendirmelerini sağlamak ve bu yapıtlar hakkında yazınsal eleştiri becerisi kazandırmaktır. Yazılı/sözlü anlatımda düşüncelerini açık, bilinçli, tutarlı, eksiksiz ve akıcı olarak aktarma becerisi kazandırmak ise bir başka hedefimizdir. Böylece öğrenciler ana dillerini yazınsal inceleme yapabilecek düzeyde kullanabilecek ve yapıtları ayrıntılı inceleyerek edebiyata sağlam bir yaklaşım becerisi kazanacaklardır. Değişik dönemlere ve kültürlere ait yazınsal yapıtlar arasındaki benzerlikleri ve ayrımları da değerlendirecek düzeye geleceklerdir. Yazarların kullandığı dil, teknik, biçem ve bunların okuyucu üzerindeki etkilerini de ayrıntılı biçimde ele alacaklarından yazınsal teknik açısından da donanmış olacaklardır.

Matematik derslerimizde, matematiği keşfedebilen, eleştirel düşünceye açık, problem çözebilen, analiz yapabilen, çok yönlü düşünebilen, teknolojiyi araç olarak kullanabilen ve öğrendiklerini günlük hayattaki problemlere uygulayabilen bireyler yetiştirmeyi amaçlamaktayız.

Hazırlık, 9 ve 10. sınıf derslerimiz, Millî Eğitim Bakanlığı matematik müfredatları ile kavram ve sorgulama temelli MYP’nin ilkeleriyle bütünleştirilerek işlenir. Öğrencilerimizin, MYP üniteleri boyunca matematiksel keşif ve sorgulama çalışmaları yaparak sosyal becerilerini geliştirmesi amaçlanır. Ünite sonlarında, öğrendikleri bilgi ve becerileri kullandıkları, sonuç değerlendirme çalışmaları yapmaları sağlanır.

11 ve 12. sınıf öğrencilerimizin, kişisel tercihleri ve okulumuzun belirttiği kriterler doğrultusunda seçebilecekleri uluslararası IBDP ve AP ile MEB programlarındaki matematik çalışmalarımız, ilgili programların gerekleri çerçevesinde işlenmektedir.

Tüm öğrencilerimizin birçok ulusal ve uluslararası matematik yarışmalara katılımları, yıl içinde yapılan duyurular aracılığıyla teşvik edilir. Ayrıca, matematiğe ileri düzeyde yeteneği olan öğrencilerimiz tespit edilir ve bu öğrenciler haftalık düzenli çalışmalarla yetiştirilir. Bu çalışma grupları, matematik ortaokul olimpiyat takımı öğrencilerimizden devam edenler ile lisemize yeni gelen öğrencilerimize uygulanan seçim sınavları sonucu ile belirlenenlerden oluşmaktadır.

Kişisel ve okul adına yarışmalara katılan öğrencilerimiz, ulusal ve uluslararası olimpiyat ve yarışmalarda pek çok önemli dereceler kazanmaktadır.

Matematik bölümü olarak, ENKA lisesi öğrencilerimizin öğrenme yolculuğunu aşağıdaki hedefler kapsamında desteklemekteyiz.

HEDEFLERİMİZ:

 • Farklı matematik programlarında ve yüksek öğrenimlerinde gerekli olacak temel matematiksel becerileri kazanmalarına yardımcı olmak
 • Günlük hayatlarında karşılaştıkları veya karşılaşacakları olayları analiz etme, modelleme ve yorumlar yapabilmeleri için gerekli matematiksel becerileri kazandırmak ve disiplinler arası bağlantı kurabilmelerini sağlamak
 • Matematik dilini bilmelerini ve doğru kullanmalarını sağlamak
 • Kendilerine gerekli matematik ile ilgili kaynaklara ulaşabilmelerini ve bu kaynakları doğru şekilde kullanabilmelerini sağlayacak becerileri oluşturmak
 • Güncel teknolojiyi matematik öğrenimine destek olacak şekilde ileri düzeyde kullanmalarını sağlamak
 • Değişiklik ve yeniliklere açık olmalarını sağlamak
 • Disiplinli çalışma alışkanlıklarını geliştirmek
 • Analiz ederek rasyonel ve eleştirel düşünmelerini sağlamak
 • Matematik dersinde zorlanan öğrencilere destek olurken, başarılı öğrencileri de bir basamak yukarı taşımak
 • Farklılaştırılmış öğretim yöntem ve teknikleri kullanarak, öğrencilerimizin bireysel ihtiyaçları doğrultusunda ders materyallerini düzenlemek
 • Matematiğin diğer disiplinlerle bağlantısını kurabilmek

İngilizce derslerinde, öğrencilere, ileriki eğitim hayatlarında ve kariyerlerinde gerekecek çok çeşitli İngilizce becerileri sunulmaktadır. 12. Sınıfın sonunda, öğrencilerin çeşitli durumlarda akıcı ve etkin bir şekilde iletişim kurabilmeleri ve deneme, anı, araştırma ödevi, edebiyat analiz raporları gibi çeşitli akademik yazılar hazırlayabilmeleri beklenir. Öğrencilerin eleştirel okuma becerilerini kullanmalarını ve çeşitli bağlamlarda konuşulan ana dili İngilizce olan kişileri anlamalarını hedeflenir.

Lise Hazırlık Programı

Enka İngilizce Yeterlilik Sınavını geçemeyen öğrenciler, İngilizce’ye hakim olabilmeleri için hazırlık sınıfına alınırlar. Program, haftada 20 ders saatidir, “edebiyat ve okuma”, “dil bilgisi”, “dinleme ve konuşma” olarak üçe bölünmüştür:

Programın amacı, öğrencilerin Avrupa Ortak Çerçeve Referansına göre öğrencilerin B2 seviyesine ulaşmalarıdır. Öğrencilerin kendilerini akıcı bir şekilde ifade etmeleri, farklı türlerde yetkin bir şekilde yazmaları, orta düzey kurgu ve kurgusal olmayan çeşitli metinleri okumaları ve anlamaları beklenmektedir. Yazma süreciyle, edebiyat sevgisi aşılanan öğrenciler iletişim becerilerini geliştirirler ve IGCSE İlk Dil Programının okutulduğu 9. Sınıfa güvenle başlarlar.

9. ve 10. Sınıf IGCSE İlk Dil İngilizce

9 ve 10. Sınıflarda, bütün öğrenciler IGCSE İlk Dil İngilizce dersini alırlar. Bu uluslararası ders sayesinde öğrenciler hem yazılı hem de sözlü olarak İngilizce’de etkin ve doğru bir şekilde iletişim kurabilirler. Ders süresince öğrencilerden, söylenen kelimeyi anlamaları, çeşitli konuşma ve dinleme aktivitelerine etkin bir şekilde katılmaları, farklı kaynaklardaki materyali okuyup, anlayıp cevap verebilmeleri, yazarların etkin oldukları temaları ve tarzları fark etmek ve takdir etmeleri, yazılı dilde anlam oluşturmaları ve iletmeleri, yazım tarzlarını dinleyiciye ve amaca uygun seçmeleri beklenir.

Öğrenciler, 10. Sınıfın sonunda hem iç hem de dış sınavlara tabi tutulurlar.

11. ve 12. Sınıf

11.ve 12. sınıfta, bütün öğrenciler, Uluslararası Bakalorya (IB) Programı’nın “İngilizce Dil ve Edebiyat (HL veya SL)” dersini seçerler:

İngilizce Dil ve Edebiyat

İngilizce Dil ve Edebiyat dersinin ana hedefi, öğrencilerin edebi becerilerini güçlendirerek, onların farklı çeşitlilikteki metinlere cevap verebilmelerini sağlamaktır. Ders, dört kısma ayrılır.

 1. Kültürel bağlamda dil
 2. Dil ve kitle iletişim
 3. Edebiyat: metinler ve bağlamlar
 4. Edebiyat: eleştirel çalışma
  Öğrenciler, İngilizce Dil ve Edebiyat dersini, Yüksek Seviye (HL-en az 240 saat) veya Standart Seviye (SL-en az 150 saat) okuyabilirler.

Final Notu

Öğrencilerin takip ettikleri programdan bağımsız olarak, Lise İngilizce programı;

 • Edebiyata derin bir sevgi geliştirmelerini ve kendileri ve diğer kültürleri anlamak için araç olarak kullanmalarını, ve edebiyattan bilgi ve zevk almalarını
 • İngilizce’nin standart kurallarını kullanarak farklı tarzlardaki edebiyat eserlerini anlamalarını ve yazmalarını
 • Yazılan kelime üzerine eleştirel bir şekilde düşünmeleri, okumaları ve yazmalarını
 • Kapsamlı bir kelime hazinesiyle, akademik bir ortamda açık ve akıcı bir şekilde iletişim kurmalarını hedeflemektedir.

Sosyal Bilimler Programı, öğrencilere; sosyal yaşama uyum sağlamada ve sosyal sorunlara çözüm üretmede ihtiyaç duyacakları bilgi, beceri ve değerleri kazandırmayı amaçlayan bir eğitim programıdır.

Bölümde yer alan tarih, coğrafya, felsefe grubu ile din kültürü ve ahlak bilgisi derslerinde temel yaklaşım, öğrencilerimizin yaratıcılıklarını geliştirmeye yöneliktir. Öğrencilerin çevreyi, dünyayı tanımalarına, tarih, çevre, doğa, kültür bilinçlerini geliştirmelerine yardımcı olmak temel amaçtır.

Öğrencilere salt bilgi aktarmaktan çok bilgiye ulaşacakları etkin ortamlar hazırlamak, sunumlar, dramatizasyonlar, senaryolar hazırlamalarını sağlamak, böylece yeteneklerini keşfetmede onlara rehberlik yapmak öncelikli hedeflerimizdir.

Bu hedefler doğrultusunda:

 • Felsefe derslerinde İlkçağ’dan günümüze dek düşünürlerin fikirleri, felsefi sorunlar ve temel felsefi akımları
 • Sosyoloji dersinde toplumsal olayları ve yaşadığı topluma ait bilimsel verileri
 • Coğrafya derslerinde lise öğrenimi boyunca doğal sistemler, beşeri sistemler, mekansal sentez, bölgeler, ülkeler, çevre ve toplum, temel alınan konulardır
 • Tarih derslerinde ise, İlkçağ’dan günümüze kadar geçen sürede insanlık tarihinin önemli dönemleri, Türkiye’nin kültür tarihinin gelişimi ve değişimi, Türk ve dünya tarihindeki önemli şahsiyetler, önemli olaylar ve eserler konuların temelini oluşturur.

 

Öte yandan, IB Diploma Programı bünyesinde okutulan Türkçe sosyal bilgiler dersi (SBS), IBO tarafından kabul edilen seçmeli bir derstir. Türkçe okutulan bu ders, tarih, coğrafya ve sosyoloji derslerini içerir ve hem Milli Eğitim Bakanlığının müfredatına hem de IB müfredatına uygundur. Adı geçen dersler, belirli bir müfredat çerçevesinde birbirleriyle bağlantılı olarak işlenir. İki yıllık bir müfredata sahip olan bu dersin ikinci yılının sonunda IBO tarafından bir sınav düzenlenir. Bu sınavda alınan not, IB Diploma notuna katılır.

Küresel Politika

Diploma Programında yer alan Küresel Politika dersi; iş, eşitlik, sürdürülebilirlik ve barış gibi konuları çeşitli bağlamlarda inceler.

Bu sayede öğrenciler; yerel, ulusal, uluslararası ve küresel açılardan siyasi süreçleri ve faaliyetleri inceleyebilir ve kendi hayatlarını etkileyen siyasi konuları keşfedebilirler. Ders, gerçek hayattan örnekler vererek ve vaka çalışmaları sunarak öğrencilerin soyut siyasi kavramları anlamalarına yardımcı olmaktadır. Ayrıca bu örnekler arasında karşılaştırmalar yapılarak daha geniş ve uluslararası bir bakış açısı geliştirilir.

IB Ekonomi

Türk Lirası neden değer kaybediyor? Enflasyon neden bir sorundur? Petrol fiyatlarını etkileyen faktörler nelerdir? Hükümet hangi politikaları uygulayarak trafik sorununu çözebilir? Çin ekonomisi neden bu kadar hızlı büyüdü? ABD’nin ticaret açığı neden bu kadar büyüktür? Bu sorular IB Ekonomi dersinde işlediğimiz konularla ilgilidir.

Öğrenciler bu derste mikroekonomik ve makroekonomik kuramları ve kavramları ve bunların gerçek dünyadaki uygulamalarını çalışırlar. Buna ek olarak milletlerin değişim sürecine girdiklerinde karşılaştıkları gelişim süreciyle ilgili konular da çalışma kapsamındadır.

IB 20. Yüzyılda Türkiye

Bu ders, 20. yüzyıl Türkiye’sinin incelenmesine odaklanmaktadır. Dersimizin temel amacı öğrencilerin 20. yüzyılda Türkiye’nin siyasi, sosyal ve kültürel yapısını anlayabilmesi için temel bilgi birikimlerini oluştururken 20. yüzyıl Türkiye’sinin tarihsel, coğrafi ve sosyolojik yapısını incelemek, Avrupa ve dünyadaki gelişme ve değişimlerin, ülkemiz üzerindeki etkilerini görerek bunların siyasi, ekonomik ve kültürel boyutları ile kavratılmasını sağlamaktır.

IB Psikoloji

IB Psikoloji dersinde, davranışlar ve zihinsel süreçler sistemli bir şekilde incelenir. Psikolojinin kökleri, hem doğal hem de sosyal bilimlerde bulunmaktadır. Bu durum, çeşitli araştırmalara ve uygulamalara imkan tanımıştır ve modern toplumu anlamada benzersiz bir yaklaşım sağlamıştır. IB Psikoloji dersi, insan davranışlarının üzerindeki biyolojik, bilişsel ve sosyoekonomik etkilerinin birbirleriyle etkileşimini inceler. Böylece bütünleştirici bir bakış açısı benimser. Psikolojik bilginin nasıl oluşturulduğunu, geliştirildiğini ve uygulandığını anlamak öğrencilerin kendilerini ve insan davranışları arasındaki farklılıkları daha iyi bir şekilde anlamasını sağlar. Psikolojik araştırmaların yönteminde ve uygulanmasındaki etik sorunlar, IB psikoloji dersinde ele alınan en önemli konulardır.

IB ITGS – Küreselleşen Dünyada Bilişim Teknolojileri

IB ITGS (Küresel Toplumda Bilgi Teknolojisi) dersi, bilgi teknolojisinin bireyler ve toplumlar üzerindeki etkisini ele alır ve değerlendirir. Dijital ortamdaki bilginin yerel ve küresel düzeyde kullanımının ve bu bilgiye erişimin yararlarını ve zararlarını inceler. ITGS, öğrencinin bilgi teknolojisinin toplumsal bağlamda kullanımı hakkında bilinçli kararlar vermesi ve yargıda bulunması için bir çerçeve sağlar.
ITGS eleştirel araştırma ve analiz yönleriyle diğer sosyal bilimlerle aynı yöntemleri paylaşır. Öğrenciler, günümüzde çok yaygın olan teknolojiyle her gün iç içe yaşamaktadırlar ancak teknolojinin yaygın kullanımı, günümüzde sosyal ve ahlaki bazı sorunları da ortaya çıkarmaktadır. ITGS, diğer derslerin kapsamının dışında kalan bu kaygıları sistematik bir biçimde ele alma imkanı sunmaktadır.

Almanca/Fransızca Dersi:

Lise öğrencileri için hazırlanan Modern Yabancı Diller Programı dil öğretiminde ve gelişiminde iletişimsel yaklaşımı benimser. Bu öğrenme yöntemi derste Fransızca ve Almanca kullanımına büyük önem verir. Öğrencilerin Fransızca/Almanca dilinde daha önceden öğrendikleri bilgileri belli bir amaç için kullanmalarını sağlamaktır. Eğitim her zaman hedef dildedir. Öğrenciler, böylece iletişim becerilerini geliştirirler. Dünyaya karşı bilinçli olabilmeleri için öğrencilerin dinleme, konuşma, okuma-anlama ve yazma becerilerini geliştirmeleri esastır. Ayrıca, öğrencilerin eleştirel düşünme geliştirmeleri ve hoşgörü ve açık fikirlilik değerlerini, dil aracılığıyla empati geliştirmeye dönüştürmeleri gerekir. Öğrenciler modern dünyaya ait sorunları tartışır ve bunları analiz ederler ve Fransızca/Almanca kültürünü tüm dünyada tanımak için fırsatlar elde ederler. Öğrenciler otantik kaynaklar (gazete, video, şarkı, makaleler, vs.) kullanarak aktif olarak öğrenirler. Dünya küreselleştikçe ve uluslar arası etkileşimler hızla artmaya devam ettikçe öğrencilerimizin günlük yaşamlarında farklı dil ve kültürlerle karşılaşmaları gerekliliktir. Bu yüzden, öğrencilerimizin küresel toplumun faal üyeleri olabilmelerinde yeni bir dil öğrenmek gittikçe daha fazla önem kazanacaktır.

Modern Yabancı Diller Almanca-Fransızca Programı ile öğrencilerin aşağıdaki bilgi ve becerileri edinmeleri hedeflenir:

 • Okuma-anlama, yazma, konuşma ve dinlemeyi kapsayan dört dil becerisine ilişkin yetkinlik kazandırmak
 • Anlaşılır bir dil kullanımı ile iş, okul, boş zaman vb. gibi gündelik konularda iletişim kurabilmek
 • Bilindik ve kişisel ilgi alanlarıyla ilgili konularda kendilerini tutarlı bir şekilde ifade edebilmek
 • Deneyimlerini ve yaşadıklarını paylaşabilmek hayallerinden, umutlarından, hedeflerinden söz edebilmek
 • Kısa gerekçeler dile getirebilmek ve açıklama yapabilmek
 • Somut ve soyut konularla ilgili karmaşık metinlerin temel düşüncesini anlayabilmek.

Fen Bilimleri eğitimi, öğrencilerin yaratıcılıklarını, araştırma-sorgulama becerilerini, çevreye duyarlılıklarını geliştirmeyi ve öğrencilere değişen dünyada ve Türkiye’de gelişmekte olan teknoloji yoluyla bilgiye nasıl ulaşacaklarını öğretmeyi amaçlar.

Proje çalışmaları, öğrencilerin  ulusal ve uluslararası çalışmaları takip etmelerine olanak tanıyarak dünyaya daha geniş bir pencereden bakmalarını sağlar.

ENKA Lisesinde 9. ve 10.sınıflarda tüm öğrenciler MEB Müfredatı’na bağlı fen bilimleri derslerini alıp, 11. ve 12.sınıflarda IB ileri veya standart seviye fen bilimleri derslerinden (fizik, kimya , biyoloji ve çevre sistemleri) en az birini alarak mezun olurlar.

9-12 fen derslerinde öğrencilerin aşağıdaki bilgi ve becerileri edinmeleri hedeflenir:

Fen Bilimleri Bölümü; fizik, kimya, biyoloji, çevre sistemleri ve toplum alt bölümlerinden oluşmaktadır. Bütün alanlarda öğrencilerin laboratuvar ortamında; yaparak ve yaşayarak öğrenmeleri öncelikli hedefimizdir. Lisede dersler İngilizce işlenmektedir.

 • Lise IB programında ve yüksek öğrenimlerinde gerekli olacak temel bilimsel becerileri kazanmalarına yardımcı olmak
 • Araştıran, sorgulayan, muhakeme edebilen, yaratıcı düşünen, problem çözebilen, özgüvenli, iş birliğine açık,kendisini ifade edebilen, girişimci, sürdürülebilir kalkınma bilinciyle yaşam boyu öğrenen öğrenciler yetiştirmek
 • Fen bilimlerinin, mühendislik, teknoloji, toplum ve çevre ile ilişkisine yönelik anlayışa ve psikomotor becerilere sahip biyoloji, fizik kimya ve çevre sistemleri alanına ilişkin temel bilgilere sahip, doğal çevrenin keşfedilmesine ve uyum içinde yaşanmasına yönelik becerilere sahip, kültürel ve evrensel değerlere saygılı, toplumsal sorunlara duyarlı, fen bilimleriyle diğer disiplinleri bütünleştirerek, teorik bilgilerini ve becerilerini uygulamaya ve ürüne dönüştürme sürecini yönetebilen bireyler yetiştirmek
 • Bilimsel fikirleri değerlendirmek, merak uyandırmak, sentezlemek, problem çözmek, doğru analiz ve hesaplama yapabilmek ve sonuçları uygun şekilde sunmak ve terminolojiyi doğru kullanmak
 • Çalışmalarını planlama, derslere hazırlanma ve doğru zamanlama gibi etkili çalışma alışkanlığı edinmek
 • Kendilerine gerekli fen bilimleri ile ilgili kaynaklara ulaşabilmelerini ve bu kaynakları doğru şekilde kullanabilmelerini sağlayacak becerileri oluşturmak
 • Değişiklik ve yeniliklere açık olmalarını sağlamak
 • Uygulamalı çalışmalarda ve problem çözme etkinliklerinde laboratuvar ortamına, teknolojiye ve araç gereçlerin ileri düzeyde kullanımını sağlamak
 • Uygulamalı çalışma yaparken kendinin ve başkalarının sağlık ve güvenliğini koruma sorumluluğunun bilincinde olmak
 • Güncel konularla ilgili karar alırken öğrendiği ilke ve kavramları kullanmak
 • Fen Bilimleri derslerinde zorlanan öğrencilere destek olurken başarılı öğrencileri de bir basamak ileri taşımaktır.

Hedefimiz, öğrencilerimizin yaratıcılıklarını ve özgünlüklerini geliştirerek estetik ilkeler içinde çalışmalar üretmesidir. Öğrencilerimizi evrensel değerlere sahip, sanat tarihinin geçmişten günümüze gelişimini kavrayarak analiz edebilen ve güncel sanat etkinliklerine de duyarlı bireyler olarak yetiştirmektir. Bu süreçte her türlü malzemeden yararlanarak kendilerini ifade etmelerine olanak sağlamak ve grup çalışmalarına yer vererek kişisel gelişimlerine katkıda bulunmaktır.

Görsel sanatlar dersi öğretim programımız; Hazırlık, 9. ve 10. sınıflarımızda MEB müfredatına uygun olarak üç öğrenme alanı altında yapılandırılmıştır.

 • Görsel Sanatlarda Biçimlendirme
 • Görsel Sanat Kültürü
 • Tarihi Çevre ve Müze Bilinci

 

Yıl boyunca yaptığımız tüm sanat etkinliklerimiz, IB sanat programına hazırlık niteliğindedir.

IB Sanat Temel Alanlar

Görsel sanatlar SL ve HL temel müfredatı, üç eşit ve birbiriyle ilişkili alandan oluşmuştur;

Görsel Sanatları İletmek
Görsel Sanatlar Yöntemleri
Bağlamda Görsel Sanatlar

Öğrencilerin, aşağıdaki uygulamalarla temel ders müfredatını araştırmaları hedeflenmektedir;

 • Kuram uygulaması
 • Sanat uygulama teknik ve yöntemleri
 • Müzelerle ilgili çalışma.

 

IB sanat eğitiminde önemli beklentilerden biri de öğrencilerin hem SL hem de HL seviyelerinde görsel sanatlar portfolyosu hazırlamalarıdır.
Bir diğer önemli beklentimiz ise aşağıda yer alan en az iki başlıktan, en az üç “sanat uygulama yöntem ve tekniği” seçerek çalışmalarını gerçekleştirmeleridir.

Neler Yapıyoruz?

Öğrencilerimizin Kişisel Sergisi

Görsel sanat dallarına ilgisi olan ve bu alanda çalışmalar üreten öğrencilerimizin sergi açmalarına olanak tanımaktayız. Öğrencilerimizin sergi açabilmeleri için sanat derslerine etkin katılımları, sanatsal kriterlere uygun yaratıcı ve orjinal çalışmalar yapmaları, okul içi ve dışı çalışmalara devam etmesi gerekmektedir. Böylece öğrencilerimizin arkadaşlarına örnek olmalarını ve sanatı hayatlarının bir parçası haline getirmelerini hedeflemekteyiz.

Karikatür Etkinliği

Sanat bölümü etkinlikleri içinde önemli bir yeri olan karikatür etkinliğimiz öğrencilerin çizgisel güçlerini, düşünme süreçleri ile birleştirdikleri organizasyonlarımızdan biridir. Her yıl düzenlediğimiz etkinliğimizin, o yıla özgü belirlenen bir konusu bulunmaktadır. Ünlü karikatüristlerimizden oluşan konuklarımız ile planladığımız söyleşiler ve çalıştaylar karikatür sanatına dikkat çekmeyi sağlamaktadır. Karikatür etkinliğimiz öğrencilerimize evrensel bir bakış açısı kazandırmaktadır.

Sanat Şenliği

Her yıl düzenlediğimiz ve geleneksel hale gelen Sanat Şenliğimiz, tüm sınıf seviyelerimizde uygulanmaktadır. Eğlenceli bir ortamda görsel sanatların farklı alanları ve sanatçılarıyla bir araya gelen öğrencilerimiz, etkinlik sürecinde yaratıcı tasarımlarla kendilerini ifade etmektedir.

Sanatçılar Okulda

Görsel sanatların içinde yer alan resim, heykel, seramik, fotograf vb. alanlarda çalışmalarını sürdüren sanatçılar, 1-2 aylık periyodlar içerisinde haftanın bir günü okulumuzda misafir edilmektedir. Bu süreç, öğrencilerimizin bir sanatçının yaratım sürecinin, her aşamasını gözlemlemeleri, yaşayarak öğrenmelerine olanak sunmaktadır. Ayrıca sanatçı ile söyleşiler ve çalıştaylar edinilen sanatsal bilgilerin kalıcı olmasını sağlamaktadır.

Müzik dersi öğretim programımız, hazırlık, 9 ve 10. sınıflarımızda MEB müfredatına uygun olarak yapılandırılmıştır. Öğrencilerimiz daha önceden seçtikleri enstrümanlarıyla çalışmalarına devam ederek çeşitli yarışma ve festivallere katılırılar. 11 ve 12.sınıflarımızda IB müzik dersi yapılmaktadır.Müzikte IB Programı ise, standart ve ileri seviye olmak üzere iki ayrı programdan oluşmaktadır. Bu program, okulun ve çevrenin imkanları, öğrencilerin eğilimleri ve günün müzik anlayışı dikkate alınarak uygulanacaktır.

Milli Eğitim Bakanlığı’nın 11 ve 12.sınıflarda okutmasını öngördüğü ders kazanımları program içinde ele alınmaktadır.Öğrencilerimizin doğaçlamanın doğasını ve değerini anlamalarını, seslendirme ve beste yapma çalışmalarına yönlenmelerini, kendi müzik becerilerinin farkına varmalarını ve bunları güvenle kullanabilmelerini sağlamayı amaçlamaktayız.

Hedeflerimiz:

 • Sanata ve kültüre özen gösteren, araştırmacı, kaliteli müziği ayırt edebilen bireyler yetiştirmek
 • Müziksel oyunlar, dinleme, yaratıcılık, ritm,vücut dilini kullanma ve nota öğrenme becerilerini geliştirmek
 • Kültür, sanat ve müziğin insan ve toplum hayatındaki önemini kavramalarını sağlamak
 • Müzik teknolojisinin günümüzdeki uygulamalarına ilgi duymalarını sağlamak
 • Sesleriyle ve enstrümanlarıyla uygun müzik topluluklarına katılabilmelerini sağlayarak okul içinde ve dışında etkinliklere katılmak

 

IB Müzik Dersi Hedeflerimiz:

 • Farklı kültür, tarih ve stillerden gelen müzik türlerini anlama, tanıma ve takdir etme duygularını geliştirmek
 • Eleştirel bakış açısı, dinleme, tanımlama, müzik yazma ve icra etme için gerekli olan becerileri geliştirmek
 • Önceden öğretilen müzikal seslere, vermeleri beklenilen tepkileri geliştirmek
 • Batı müzik geleneğinde oluşan değişimleri ve devamlılıkları (dönemler) tarihsel bir perspektifle görmelerini sağlamak
 • 20.yy daki müzik türlerinin renkli yapısını kavramalarını sağlamak
 • Kendi kültürünün dışındaki müzik türlerinin farkına varmalarını ve anlamalarını sağlamak.

Derslerimizde; fiziksel etkinlikler, oyun ve spor yoluyla öğrenme temellerine bağlı olarak öğrencilerimizin sosyal, duygusal, ahlaki ve fiziki gelişimine katkıda bulunmayı aynı zamanda öğrenci merkezli ortamlarda, kendi öğrenmelerini yapılandırmalarına imkânlar vererek, aktif ve sağlıklı hayat alışkanlığı kazandırmayı amaçlarız. Öğrencilerimizin  karşılaştıkları sorunlara bireysel ve grup olarak örnek çözümler üretmesi, eleştirel ve yansıtıcı düşünmesini önemseriz. Öğrenci başarılarının değerlendirilmesinde, bireysel farklılıklara dikkat ederiz.

Beden Eğitimi Derslerinde öğrencileimiz:

 • Günlük yaşamına sporu entegre edebilir
 • Temel hijyen ve beslenme bilgilerne sahiptir
 • Spor yaparak çevresindekilere örnek olur
 • Sağlıklı beslenme ve spor arasında ilişki kurabilir
 • Günlük yaşamında ilgi duyduğu spor branşını takip eder ve yorumluyabilir
 • Katıldığı müsabakalar sonrası teknik ve taktiksel olarak yorumlayabilir
 • Gelişmekte olan spor branşlarını bilir
 • Dünya çapındaki büyük spor organizasyonlarını bilir
 • Adil oyun ruhunu bilir
 • İlgi duyduğu branşta spor organizasyonları kurabilir, hakemlik yapabilir
 • İlkyardım temel bilgiyelerine sahiptir
 • Vücuduna zararlı olabilcek maddeleri bilir bunları kullanmamaya özen gösterir
 • Olimpiyatlarla ilgili başarılı olan sporcuları ve başarılarını bilir
 • Düzenli etkin katılım ile sağlığı güçlendirici bilgi ve becerileri hayatında ve kişisel gelişiminde kullanabilir.