null

Ortaokulda Türkçe dersleri; hem Milli Eğitim Bakanlığı müfredatının hem de kavram ve sorgulama temelli MYP’nin ilkeleriyle bütünleştirilerek işlenir. Derslerde öğrenciler; duygu ve düşüncelerini ifade ederken yaratıcılıklarını ortaya koyarlar ve öz-değerlendirme yaparlar; edebi ve edebi olmayan metinleri analiz etmek ve incelemek için eleştirel, yaratıcı ve kişisel yaklaşımlar geliştirirler; çeşitli kültürel ve tarihi dönemlere ait metinler ile ilgilenirler; kendi kültürümüzün ve diğer kültürlerin özelliklerini analiz ederler, farklı medya araçları ile dili keşfederler, okumayı yaşam boyu ilgi olarak geliştirirler; değişik özgün bağlamlarda dil bilimsel becerilerini kullanma konusunda yüreklendirilirler. Dersler, öğretmenlerin üniteye özel hazırladığı metin seçkisi kitapçıkları ile Türk ve yabancı yazarlardan seçilmiş okuma kitapları üzerinden yürütülür. Bu metinler üzerinde sorgulama, kendi tanımlamalarını yapma, soru-cevap, metinden yola çıkarak yaşama dair çıkarımlar yapma gibi çalışmalar uygulanır. Gazetelerden seçilen haber veya köşe yazıları sınıf içinde paylaşılarak dünyada ve ülkemizde olanlar üzerine yorumlar yapılır. Öğrenciler, ortaokul Türkçe programının sonunda; hayata değişik pencerelerden bakan, detaylı düşünme becerisine sahip, sorun çözme konularında yetkin, ana dilini doğru kullanan, kendini doğru olarak ifade eden, okuyan ve her şeyden önemlisi düşünen ve üreten bireyler olarak yetişmiş olurlar.

HEDEFLER:

 • Sözlü iletişim, okuma ve yazma becerilerini geliştirmek
 • Türkçeyi, konuşma ve yazma kurallarına uygun olarak bilinçli, doğru ve özenli kullanmalarını sağlamak
 • Düşünme, anlama, sıralama, sınıflama, sorgulama, ilişki kurma, eleştirme, tahmin etme, yorumlama, analiz-sentez yapma ve değerlendirme becerilerini geliştirmek
 • Okuduğu, dinlediği ve izlediğinden hareketle, söz varlığını zenginleştirerek dil zevki ve bilincine ulaşmalarını; duygu, düşünce ve hayal dünyalarını geliştirmelerini sağlamak
 • Okuma ve yazma sevgisi ile alışkanlığını kazanmalarını sağlamak
 • Duygu ve düşünceleri ile bir konudaki görüşlerini veya tezini sözlü ve yazılı olarak etkili ve anlaşılır biçimde ifade etmelerini sağlamak
 • Bilimsel, yapıcı, eleştirel ve yaratıcı düşünme, kendini ifade etme, iletişim kurma, iş birliği yapma, problem çözme ve girişimcilik gibi temel becerilerini geliştirmek
 • Bilgiyi araştırma, keşfetme, yorumlama ve zihinde yapılandırma becerilerini geliştirmek
 • Basılı materyaller ile çoklu medya kaynaklarından bilgiye erişme, bilgiyi kullanma ve üretme becerilerini geliştirmek
 • Çoklu medya ortamlarında aktarılanları sorgulamalarını sağlamak
 • Kişisel, sosyal ve kültürel yönlerden gelişmelerini sağlamak
 • Millî, manevi, ahlaki, tarihî, kültürel, sosyal, estetik ve sanatsal değerlere önem vermelerini sağlamak; millî duygu ve düşüncelerini güçlendirmek
 • Türk ve dünya kültür ve sanatına ait eserler aracılığıyla millî ve evrensel değerleri tanımalarını sağlamaktır.

Ortaokul Matematik derslerimizde; Millî Eğitim Bakanlığı 5-8 sınıflar matematik müfredatları, kavram ve sorgulama temelli MYP’nin ilkeleriyle bütünleştirilerek işlenir. Öğrencilerimizin, MYP üniteleri boyunca matematiksel keşif ve sorgulama çalışmaları yaparak sosyal becerilerini geliştirmesi amaçlanır. Ünite sonlarında öğrendikleri bilgi ve becerileri kullanarak sonuç değerlendirme çalışmaları yapmaları sağlanır.

Derslerimizde kullanılan çalışmaların İngilizce kaynakları kullanabilecekleri şekilde zenginleştirilmesi ile, lisemize devam eden öğrencilerimizin matematik derslerine adaptasyonu amaçlanmaktadır.

Tüm öğrencilerimizin birçok ulusal ve uluslararası matematik yarışmalara katılımları, yıl içinde yapılan duyurular aracılığıyla teşvik edilir. Ayrıca, 4 ve 5.sınıflarda yapılan seçimler sayesinde matematiğe ileri düzeyde yeteneği olan öğrencilerimiz tespit edilir ve bu öğrenciler haftalık düzenli çalışmalarla yetiştirilir.

Kişisel ve okul adına yarışmalara katılan öğrencilerimiz, ulusal ve uluslararası olimpiyat ve yarışmalarda pek çok önemli dereceler kazanmaktadır.

Matematik bölümü olarak, ENKA Ortaokulu öğrencilerimizin öğrenme yolculuğunu aşağıdaki hedefler kapsamında desteklemekteyiz.

HEDEFLERİMİZ:

 • Matematiği sevdirmek, merak uyandırmak
 • Temel matematiksel işlem ve cebir becerilerini kazandırmak
 • Günlük hayatta karşılaştıkları veya karşılaşacakları olayları analiz etme, modelleme ve yorumlar yapabilmeleri için gerekli matematiksel becerileri kazandırmak ve disiplinler arası bağlantı kurabilmelerini sağlamak
 • Matematik dilini bilmelerini ve doğru kullanmalarını sağlamak
 • Kendilerine gerekli matematik ile ilgili kaynaklara ulaşabilmelerini ve bu kaynakları doğru şekilde kullanabilmelerini sağlayacak becerileri oluşturmak
 • Güncel teknolojiyi matematik öğrenimine destek olacak şekilde ileri düzeyde kullanmalarını sağlamak
 • Değişiklik ve yeniliklere açık olmalarını sağlamak
 • Disiplinli çalışma alışkanlıklarını geliştirmek
 • Analiz ederek rasyonel ve eleştirel düşünmelerini sağlamak
 • Matematik dersinde zorlanan öğrencilere destek olurken, başarılı öğrencileri de bir basamak yukarı taşımak
 • Farklılaştırılmış öğretim yöntem ve teknikleri kullanarak, öğrencilerimizin bireysel ihtiyaçları doğrultusunda ders materyallerini düzenlemek
 • Matematiğin diğer disiplinlerle bağlantısını kurabilmek

Ortaokul İngilizce Programı, ilkokuldan liseye bir köprü görevini görür.Bu program, öğrencileri, iletişim düzeyinden akademik beceriler düzeyine geçecekleri yoldaki zorluklara hazırlamaktadır. Amacımız, öğrencilerimizde İngilizce’yi akıcı ve doğru konuşma becerisini geliştirmek, onları ulaşabilecekleri en iyi noktaya getirmektir. Özellikle okuma ve yazma becerileri üzerinde durulmakta ve bu konu geliştirilmektedir. Öğrenciler okumada, metinleri kavrama, yorumlama ve analiz etme becerilerini öğrenirler. Yazmada ise öğrenciler çeşitli türlerle tanışır .İçerik ve sürecin önemi birlikte ilerler.

8. sınıfın sonunda, öğrenciler, orta düzey bir İngilizce sınavı olan “İngilizce Yeterlilik Sınavı”na girerler. Bu sınavda 4 bölüm bulunmaktadır: okuma, yazma, konuşma ve dinleme. Her bir bölüm 25 puan değerindedir. Bu sınavı 70 veya daha yüksek bir puanla geçen öğrenciler doğrudan 9. sınıfa başlarlar. Ancak geçemeyen öğrenciler, hazırlık sınıfında haftada 20 saat İngilizce dersi alarak İngilizce becerilerini geliştirme fırsatı bulurlar.

HEDEFLER

 • Öğrencilerin konuşmalara katılarak bilgi alıp vermeleri, duygularını ifade etmeleri, çeşitli konulardaki fikirlerini akıcı bir şekilde ifade edebilmeleri
 • Çeşitli beceri ve stratejileri kullanarak farklı türdeki metinleri okumaları ve cevap verebilmeleri
 • İngilizce’nin standart kurallarını kullanarak iyi yapılandırılmış metinler ortaya koyabilmeleri
 • Yazarların kullandıkları evrensel temalar ve yöntemleri analiz edebilmeleri.

Özel ENKA Ortaokulu Sosyal Bilimler Bölümü; ulusal ve küresel ölçekte ortaya çıkan değişim ve gelişmeleri eğitim programına yansıtmayı bir vizyon olarak benimsemiştir. Öğrencilerimizin; temel demokratik değerlerle donanmış, insan haklarına saygılı, yaşadığı çevreye duyarlı, eleştirel düşünen, yaratıcı, doğru karar veren, sosyal katılım becerileri gelişmiş, bilimsel bilgi üretme yöntemlerini kavramış, sosyal yaşamda etkin, üretken, haklarını ve sorumluluklarını bilen insanlar olarak yetişmeleri önceliğimizdir.

HEDEFLER

 • Her öğrencinin birey olarak kendine özgü olduğu bilincini aşılamak
 • Öğrencilerin gelecekteki yaşamlarına ışık tutmak ve bireylerden beklenen niteliklerin geliştirilmesine duyarlılık göstermek
 • Bilgi, kavram, değer ve becerilerin gelişmesini sağlamak ve öğrenmeyi öğrenmenin gerçekleşmesini ön planda tutmak
 • Öğrencileri düşünmeye, soru sormaya ve görüş alışverişi yapmaya özendirmek
 • Öğrencileri haklarını bilen ve kullanan, sorumluluklarını yerine getiren bireyler olarak yetişmesini sağlamak
 • Toplumsal sorunlara karşı duyarlılık geliştirmek
 • Öğrencilerin çevreyle etkileşim kurmasını sağlamak
 • Her öğrenciye ulaşabilmek için öğrenme-öğretme yöntem ve tekniklerindeki çeşitlilikleri ve farklılaştırmaları dikkate almak
 • Öğrenme ve öğretme süreçlerinin akışı içerisinde ölçme ve değerlendirme sonuçlarına göre hareket eden sistemi oluşturmak ve geliştirmek

Ortaokul öğrencileri için hazırlanan Modern Yabancı Diller Programı, yeni bir dilin tanıtımı ve gelişimi üzerine “iletişime dayanan bir yaklaşımı kullanarak” odaklanır. Bu öğrenme yaklaşımına  göre, sınıfta Fransızca ve Almanca konuşma büyük önem taşır. Eğitim dilinin Fransızca/Almanca olması, öğrencilerin güçlü iletişim becerilerini kolaylıkla geliştirmelerine olanak tanır. Temel amacımız, öğrencilere dinleme, okuma-anlama, konuşma ve yazma becerilerini kazandırmaktır. Öğrenciler yaparak, deneyerek ve öğrenme sürecine etkin olarak katılarak öğrenirler. Öğrencilerin yeni dilde kendilerini basitçe ifade edebilmeleri için gerekli olan sözcük bilgisini edinmeleri ve cümle kalıplarını öğrenmeleri sağlanmaktadır. Bir başka amacımız da öğrencilerin yeni bir kültürü, şarkıları, kutlamaları ve edebiyatı yoluyla tanımalarını sağlamaktır. Dünya küreselleştikçe öğrencilerimizin farklı dil ve kültürlerle günlük hayatlarında karşılaşmaları kaçınılmazdır. Böylece yeni bir dil öğrenmek, bu küresel dünyada öğrencilerimizin etkin vatandaşlar olmaları için giderek önem kazanmaktadır.

HEDEFLER

 • Okuma-anlama, yazma, konuşma ve dinlemeyi kapsayan 4 dil becerisine ilişkin yetkinlik kazandırmak
 • Gündelik dilde sık kullanılan bilindik kalıpları ve basit cümleleri anlamaları
 • Yavaş, açık ve kolay konuşulduğunda bilindik konularda iletişime geçebilmeleri
 • Basit kalıplarla kendileri, eğitimleri vb. hakkındaki konularda konuşabilmeleri, yakın çevreleri ve gündelik gereksinimleri ile ilgili kendilerini ifade edebilmeleri.

Ortaokul öğrencileri için hazırlanmış olan eğitim programında, Fen Bilimleri dersinde temel bilgi ve becerileri kazandırırken laboratuvar çalışmaları, grup etkinlikleri, bilimsel araştırma basamakları kullanılır. Proje çalışmaları yürütülürken, anlama ve öğrenmeye yönelik farklılaştırılmış etkinlikler uygulanır. Görsel materyaller de kullanılarak öğrencilerin öğrendikleri kavramlar pekiştirilir. Ayrıca keşfetmek ve öğrenilenleri denemek amacıyla derslerde pek çok web sitesi ve i-pad uygulamaları kullanılır.

Fen bilimleri derslerinde zorlanan öğrencilere yardımcı olurken başarılı öğrencileri de bir basamak ileri taşımak, ulusal ve uluslararası fen sınavlarına yönelik hazırlanmak isteyen öğrencilere destek olmak bölüm çalışmalarımız arasındadır.

Bir MYP aday okulu olan ENKA Ortaokulunda öğrencilerimiz MYP ünitelerini sorgulama yoluyla öğrenerek, ünite sonunda öğrendiklerini ortaya koyan sonuç değerlendirme çalışmaları de yaparlar.

HEDEFLER

 • Araştıran, sorgulayan, mantıksal muhakemeyle karar veren, yaratıcı düşünen, problem çözebilen, özgüvenli, işbirliğine açık, kendisini ifade edebilen ve girişimcidir; sürdürülebilir kalkınma bilinciyle yaşam boyu öğrenen bireyler yetiştirmek
 • Fen bilimlerine ilişkin bilgi, beceri, olumlu tutum, ahlaki ve milli değerleri kazandırmak
 • Fen bilimlerinin, mühendislik, teknoloji, toplum ve çevre ile ilişkisine yönelik anlayışı benimsetmek
 • Öğrencileri doğal çevrenin keşfedilmesine ve uyum içinde yaşanmasına yönelik becerilerle donatmak
 • Kültürel ve evrensel değerlere saygılı, toplumsal sorunlara duyarlılık kazandırmak
 • Fen bilimleriyle diğer disiplinleri bütünleştirip teorik bilgilerini ve becerilerini; uygulamaya ve ürüne dönüştürmeye yatkınlık geliştirmek
 • Öğrencilerin doğal olayları keşfederken bilimsel metotları anlamalarını ve uygulamalarını sağlamak
 • Bilimsel fikirleri değerlendirerek, sentezleyerek, problem çözerek, doğru analiz ve hesaplama yapabilir ve sonuçları uygun şekilde sunabilecek becerileri kazandırmak
 • Bilimsel terminolojiyi doğru kullanmalarını, bilim kavramlarını İngilizce olarak ifade edebilmelerini sağlamak
 • Öğrencileri kendileri için gerekli fen bilimleri kaynaklarına ulaşabilir, güncel teknolojiyi fen öğrenimine destek olacak şekilde ileri düzeyde kullanabilir becerilerle donatmak
 • Grup çalışmalarında aktif rol alarak etkili iletişim ve liderlik becerileri gösterebilmelerini sağlamak
 • Öğrencilere uygulamalı çalışma yaparken kendinin ve başkalarının sağlık ve güvenliğini koruma sorumluluğunun bilincini kazandırmak

HEDEFLER

Tasarım programı ile öğrencilerin aşağıdaki bilgi ve becerileri edinmeleri hedeflenir:

 • Kanıtlara dayanarak, Atatürk’ün bilim ve teknolojiye verdiği önemi açıklamak
 • Etkili bilgi sunumu için çeşitli medya kaynaklarını kullanarak orijinal bir ürün yaratmak
 • İçerikle ilgili bir kavramı modelleme yaparak veya simülasyon, kavram haritası kullanarak anlatmak
 • İşbirliğine dayalı çalışma ortamlarında dijital kaynakları kullanmak
 • Etkili sunum tasarımı ve tekniklerini amacına uygun kullanmak
 • Kişisel veri ve zaman yönetimini yapabileceği dijital araçları kullanmak
 • Bilişim araç ve kaynaklarını disiplinler arası çalışmalarda kullanarak bireysel hedeflerini gerçek yapıt ve projelere dönüştürmek
 • Bilgiye ulaşmak, düzenlemek ve değerlendirmek için farklı dijital araçları kullanmak
 • Çevrim içi bilgi kaynaklarında paylaşılan bilginin doğruluğunu, güvenilirliğini ve tarafsızlığını alan türlerine göre değerlendirmek
 • Bir problemin çözümünde tahminde bulunmak, stratejiler geliştirmek ve kararları değerlendirmek
 • Basit donanım ve yazılım problemlerini çözmek için stratejiler geliştirmek
 • Bilgisayarın takip edeceği yönergeleri sıralı düzende tanımlayarak bir algoritma oluşturmak
 • Teknolojinin doğru ve sorumlu kullanımına ilişkin konuları ve sonuçlarını tartışmak
 • Teknolojinin gelecekte toplum üzerindeki etkisini tartışmak.

Tasarım dersi, öğrencilerimizin günlük hayatta karşı karşıya kaldıkları bir problem için bilgi teknolojisi araç ve kaynaklarını kullanarak çözüm üretmelerini hedeflemektedir. Tasarım odaklı düşünme, problem çözme, algoritmik düşünme bilgi ve becerileri ile donatılan müfredat kapsamında öğrencilerimiz bir dijital vatandaş olmanın gerekliliklerini bilir, kelime işlem, grafik, hesap tablosu , çizim ve sunum programlarını amacına uygun kullanarak ürün oluşturabilirler. Bir görsel materyal tasarımını yorumlayarak amacına uygun bir çoklu ortam ürününü geliştirebilirler. Görsel programlama dillerini kullanarak kodlamaya giriş yapılan tasarım dersinde öğrencilerimiz kendi kodlarını yazabilir veya mevcut diğer kodları da remiksleyebilirler. 5-6. sınıf seviyesinde öğrencilerimiz geliştirdikleri uygulamalara fiziksel arayüzler geliştirirler. 7-8. sınıf seviyesinde ise 3B Modelleme ve Arduino öğrenirler.

Hedefimiz, öğrencilerimizin yaratıcılıklarını ve özgünlüklerini geliştirerek onların estetik ilkeler içinde çalışmalar üretmesidir. Evrensel değerlere sahip, sanat tarihinin geçmişten günümüze gelişimini kavrayarak analiz edebilen ve güncel sanat etkinliklerine de duyarlı bireyler yetiştirmektir. Öğrencilerimizin bu süreçte her türlü malzemeden yararlanarak kendilerini ifade etmelerine olanak sağlamak ve grup çalışmalarına yer vererek kişisel gelişimlerine katkıda bulunmaktır.

Görsel sanatlar dersi öğretim programımız, MEB müfredatına uygun olarak üç öğrenme alanı altında yapılandırılmıştır.

 • Görsel İletişim ve Biçimlendirme
 • Sanat Eleştirisi ve Estetik
 • Kültürel Miras

Yıl boyunca yaptığımız tüm sanat etkinliklerinde, MYP programı ile bağlantı kurmaktayız.

Neler yapıyoruz?

Öğrencilerimizin Kişisel Sergisi

Görsel sanat dallarına ilgisi olan ve bu alanda çalışmalar üreten öğrencilerimizin sergi açmalarına olanak tanıyoruz. Öğrencilerimizin sergi açabilmeleri için sanat derslerine etkin katılımları, sanatsal kriterlere uygun yaratıcı ve orjinal çalışmalar yapmaları, okul içi ve dışı çalışmalara devam etmeleri gerekmektedir. Böylece öğrencilerimizin arkadaşlarına örnek olmalarını ve sanatı hayatlarının bir parçası haline getirmelerini hedefliyoruz.

Karikatür Etkinliği

Sanat bölümü etkinlikleri içinde önemli bir yeri olan karikatür etkinliğimiz öğrencilerin çizgisel güçlerini, düşünme süreçleri ile birleştirdikleri organizasyonlarımızdan biridir. Her yıl düzenlediğimiz etkinliğimizin, o yıla özgü belirlenen bir konusu bulunmaktadır. Ünlü karikatüristlerimizden oluşan konuklarımız ile planladığımız söyleşiler ve çalıştaylar karikatür sanatına dikkat çekmeyi sağlamaktadır. Karikatür etkinliğimiz öğrencilerimize evrensel bir bakış açısı kazandırmaktadır.

Sanat Şenliği

Her yıl düzenlediğimiz ve geleneksel hale gelen Sanat Şenliğimiz, tüm sınıf seviyelerimizde uygulanmaktadır. Eğlenceli bir ortamda görsel sanatların farklı alanları ve sanatçılarıyla bir araya gelen öğrencilerimiz, etkinlik sürecinde yaratıcı tasarımlarla kendilerini ifade etmektedir.

Sanatçılar Okulda

Görsel sanatların içinde yer alan resim, heykel, seramik, fotograf vb. alanlarda çalışmalarını sürdüren sanatçılarımızı, 1-2 aylık periyotlar içerisinde haftanın bir günü okulumuzda misafir ediyoruz. Bu süreç, öğrencilerimizin bir sanatçının yaratım sürecinin, her aşamasını gözlemlemelerine, yaşayarak öğrenmelerine olanak sunmaktadır. Ayrıca sanatçı ile söyleşiler ve çalıştaylar edinilen sanatsal bilgilerin kalıcı olmasını sağlamaktadır.

Müzik dersi öğretim programımız, 5,6,7 ve 8.sınıflarımızda MEB müfredatına uygun olarak yapılandırılmıştır. Yıl boyunca yapılan tüm etkinlik ve çalışmalar IB müzik programına hazırlık niteliğindedir.

Ortaokula başlayan öğrencilerimiz haftada iki saat seçmeli müzik (enstrüman), bir saat ise genel müzik bilgilerini içeren MYP müzik dersi yaparlar.
Öğrencilerimiz, seçtikleri enstrümanlarıyla 5.sınıftan itibaren 10. sınıf sonuna kadar çalışmaya devam ederler.

Hedeflerimiz:

Öğrencilerin;

 • Sanata ve kültüre özen gösteren,araştırmacı,kaliteli müziği ayırt edebilen bireyler olarak yetişmelerini sağlamak
 • Müziksel oyunlar, dinleme, yaratıcılık, ritim, vücut dilini kullanma ve nota öğrenme becerilerini geliştirmek
 • Kültür, sanat ve müziğin insan ve toplum hayatındaki önemini kavramalarını sağlamak
 • Müzik teknolojisinin günümüzdeki uygulamalarına ilgi duymalarını sağlamak
 • Sesleriyle ve enstrümanlarıyla uygun müzik topluluklarına katılabilmelerini sağlayarak okul içinde ve dışındaki etkinliklere katılmalarına destek vermek.

Derslerimizde; öğrencilerimizin fiziki olarak aktif, dengeli ve sağlıklı bir hayat tarzına sahip olmaları için bilgi, beceri ve davranışlarının gelişmesini hedefleriz. Aktif öğrenme fırsatları vererek problem çözme, uygulama, bireysel ve takım olarak birlikte hareket etme yeteneklerini geliştirerek, benzerlik ve farklılıkları anlama becerilerini kazandırmayı amaçlarız. Kazanılmış sportif becerilerin, yaşam boyu bir alışkanlık haline gelmesini sağlamayı hedefleriz.

Beden Eğitimi Derslerinde öğrencilerimiz:

 • Spor yapmanın önemini bilir
 • Sporla ilgili temel bilgi beceri, davranış alışkanlıkları kazanır
 • Temel spor branşlarının oyun kurallarını bilir
 • Günlük yaşantısında ilgi duyduğu spor branşını takip edebilir
 • Okulda öğrendiği spor branşları ile ilgili yarışma ve turnuvalara katılabilir
 • Doğru beslenmeyi ve önemini bilir
 • Beslenme ve spor arasındaki ilişkiyi kurabilir
 • Temel hijyen kuralarına bilir
 • Spor yaparken kendi ve çevre güvenliğine dikkat etme bilgisine sahiptir
 • Oyun ve yarışmalarda adil oyun kavramını bilir
 • Kazananı kutlama ve kaybetmeyi kabullenme davranışlarını gösterebilir
 • Basit organizasyonlar kurabilir
 • MYP Kavram, beceri ve kriterleri doğrultusunda uygulamalar yapar
 • Sporu çevresine tanıtabilir ve sevdirebilir
 • Ülkemizin olimpiyatlarda katıldığı branşları bilir
 • Yaptığı sporların tarihsel gelişimini bilir
 • Su tüketimi, nabız, sporcu beslenmesi, basit ilkyardım bilgileri, Atatürk’ün spora bakış açısı, engellilerde spor ile ilgili bilgileri bilir.