null

ORTA YILLAR

Programı NEDİR?

MYP (Orta Yıllar Programı), PYP’nin devamı olarak 11-16 yaş arası öğrenciler için tasarlanmıştır. MYP tutarlı ve kapsamlı bir öğretim programı çerçevesi sağlar. MYP öğrencileri yaratıcı, eleştirel ve dönüşümlü düşünen bireyler olmaya teşvik eder. Öğrencilerin okul müfredatı konularında yaptıkları çalışmalarla gerçek dünya arasında bağlantı kurmalarını teşvik ederken, entelektüel mücadeleyi vurgular. 21. yüzyılda yaşam için gerekli olan iletişim, kültürler arası anlayış ve küresel ilgi gibi becerilerin gelişimine fırsat sağlar. MYP tasarımına IB misyon bildirgesinde yer alan üç temel ilke rehberlik etmiştir:

  • Bütüncül öğrenim
  • Kültürlerarası farkındalık
  • İletişim

MYP, PYP’de geliştirilen bilgi, beceri ve tutumları temel alır ve öğrencileri DP ve IBCC programlarının gerekliliklerini karşılamaya hazır hale getirir. MYP’nin tasarımı, okullara kendi çalışma ünitelerini geliştirme fırsatı vermesinden ulusal veya yerel müfredatların taleplerini karşılayacak şekilde esnek ve uyumlu bir yapıya sahiptir. Bu nedenle MYP’de öğretmenler, kendi öğrencilerinin ihtiyaçlarına uygun ve ulusal müfredat standartlarına dayalı öğrenme ortamlarını geliştirme fırsatı bulurlar. MYP, öğrencilere potansiyellerini geliştirme, kendi öğrenme tercihlerini yapma, uygun riskleri alma ve güçlü bir kimlik geliştirme fırsatı sağlamaktadır.

MYP Programı, şekildeki müfredat modelinde koyu kırmızı halkada listelendiği biçimde çeşitli disiplinlerde kapsamlı bir çalışma sağlar. Her bir konu alanının öğrencinin temel gelişimine önemli katkısı göz ardı edilmeden aynı zamanda disiplinler arası projeler ve etkinlikler yoluyla bu konuların birbirleriyle ilişkili olduğu vurgulanmaktadır.

Öğrencinin merkeze yerleştirildiği bu MYP müfredat modelinde her bir katmanın ve temaların birbiri ile iç içe, ayrılmaz bir bütün oluşturduğu gösterilmektedir. İç halkadaki Küresel Bağlamlar ve Kavramlar, müfredat konularını günümüzün değişen dünyasına bağlar. Hizmet-Eylem ve Projeler sayesinde öğrenciler, bilgilerini kişisel, yerel, ulusal ve uluslararası düzeyde uygulama konusunda desteklenir. Modeli çevreleyen en dış halka, öğrencilerimizin dünya çapındaki sorunlara ve bakış açılarına farklı yaklaşımlara açık görüşlülüğünü ifade eden Uluslararası Düşünebilme bölümüdür.

ENKA

Okullarında MYP

ENKA Okulları’nda Orta Yıllar Programı uygulanmaktadır. Okulumuz IB Dünya Okulu olarak yetkilendirilmiştir. ENKA Okulları olarak nitelikli, zorlayan, uluslararası eğitim felsefesini yansıtan IB programının önemine inanmaktayız.

Orta Yıllar Programı beşinci, altıncı, yedinci, sekizinci, dokuzuncu ve onuncu sınıflarda uygulanmaktadır.