KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNE İLİŞKİN AYDINLATMA METNİ Aday Öğrenci/Veli Formu Eki
İşbu Kişisel Kişisel Verilerin İşlenmesine İlişkin Aydınlatma Metni; sağ üst kutucukta belirtilen formda yer alan ilgili kişi grubu/ gruplarının Vakfımız tarafından tutulan verileri için geçerlidir:
NEDEN BU METNİ GÖNDERİYORUZ? Enka Spor Eğitim ve Sosyal Yardım Vakfı (Kocaeli Özel ENKA Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Kocaeli Özel Enka Fen ve Teknoloji Lisesi) olarak, 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) ve 30356 sayılı 10.03.2018 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ uyarınca, Veri Sorumlusu sıfatıyla hazırlanan işbu “Bilgilendirme” yazısı ile Sizlere, KVKK’da yer alan “Veri Sorumlusunun Aydınlatma Yükümlülüğü” başlıklı 10., “İlgili Kişinin Hakları” başlıklı 11. Ve Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ’de yer alan 4 ve 5. Maddeleri çerçevesinde; hangi amaçla kişisel verilerinizin işleneceği, işlenen kişisel verilerinizin kimlere ve hangi amaçla aktarılabileceği, kişisel verilerinizin toplanmasının yöntemi ve hukuki sebebi ve KVKK’nın 11. maddesinde sayılan diğer haklarınızla ilgili olarak bilgi vermek amacıyla düzenlenmiştir.
HANGİ KONULARDA AYDINLATMA YAPIYORUZ? ·       Hangi verilerinizin toplandığı

·       Verilerinizin hangi amaçla işlendiği

·       Verinizin kimlerle paylaşıldığı

·       Verilerinizin toplanmasının hukuki sebebi

·       Verinizin imhası

·       KVKK kapsamında sahip olduğunuz haklar

HANGİ VERİLERİNİZİ İŞLİYORUZ? Öğrenci İçin:

 

Açık rızanızı vermiş olmanız halinde: sağlık bilgileri (kronik hastalık olup olmadığı, okulda okumaya engel hastalığı bulunup bulunmadığı, bulaşıcı hastalığı bulunup bulunmadığı bilgileri.)

 

Diğer kişisel verileriniz: ad, soyad, cinsiyet bilgisi, adres bilgileri, telefon numarası, e-posta bilgileri, medeni ve aile durumuna ilişkin bilgiler, uyruk, din, eğitiminiz ile ilgili ders notları, nüfus bilgileriniz, kimlik fotokopileri

 

Veli İçin: ad, soyad, adres bilgileri, telefon numarası, e-posta bilgileri, medeni ve aile durumuna ilişkin bilgiler, uyruk, din, velayete ilişkin kararlar, meslek ve eğitim durumu bilgileriniz, çalıştığınız yer, nüfus bilgileriniz, TC kimlik kartı fotokopisi ya da yoksa nüfus cüzdanı fotokopisinin ön yüzü, oturduğunuz evin tapu, kira bilgi ve belgeleri, araç ve gayrimenkul bilgileriniz, malvarlığı bilgileri, maaş, aylık gelir bilgileri,

 

Kardeşler İçin: ad soyad, adres bilgileri, telefon numarası

KİŞİSEL VERİLERİNİZİ KİMLERLE HANGİ AMAÇLA PAYLAŞIYORUZ? Yasal yükümlülükler ya da KVKK’nın 8/2 ile 9/2’nci maddesi şartlarının varlığı halinde kişisel verileriniz; iş faaliyetlerinin yürütülmesi / denetimi, yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi, faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi, hukuk işlerinin takibi ve yürütülmesi, sözleşme süreçlerinin takibi, eğitim planlama faaliyetleri, finansal planlama faaliyetlerinin yürütülmesi gibi amaçlar doğrultusunda; kamu otoriteleri, adli ve idari merciler, yargı mercileri,  resmi kurumlar,  kamu tüzel kişilikleri, eğitim kurumları, eğitim veri tabanları, dışardan hizmet alımı ile paylaşılmaktadır.
KİŞİSEL VERİLERİNİZİN TOPLANMA VE İŞLENME YÖNTEMİ NEDİR? Kişisel verilerinizi aday veli & öğrenci görüşme süreçlerinde toplanan çeşitli formlar ve sorulan sorularla TOPLUYOR; form doldurtmak ve doldurulan formu dijital ve fiziki ortamda saklamak, tasnif etmek, raporlama yapmak, seçim yapmak suretiyle İŞLİYORUZ.
KİŞİSEL VERİLERİNİZİN İŞLENME AMAÇLARI NEDİR?

 

Açık Rızaya Tabi Kişisel Verileriniz:

Acil durum yönetimi süreçlerinin yürütülmesi, çalışan adayı / stajyer / öğrenci seçme ve yerleştirme süreçlerinin yürütülmesi, eğitim faaliyetlerinin yürütülmesi, faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi, yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi, iletişim faaliyetlerinin yürütülmesi, faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi, hukuk işlerinin takibi ve yürütülmesi amaçlarıyla,

 

Diğer Kişisel Verileriniz: çalışan adayı / stajyer / öğrenci seçme ve yerleştirme süreçlerinin yürütülmesi, eğitim faaliyetlerinin yürütülmesi, faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi, iş faaliyetlerinin yürütülmesi / denetimi, sözleşme süreçlerinin yürütülmesi, yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi, iletişim faaliyetlerinin yürütülmesi, faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi, eğitim planlama faaliyetleri ile finansal planlama faaliyetlerinin yürütülmesi, hukuk işlerinin takibi ve yürütülmesi, acil durum yönetimi süreçlerinin yürütülmesi amaçlarıyla işlenmektedir.

KİŞİSEL VERİ İŞLEMENİN HUKUKİ SEBEBİ NEDİR?
·       Sözleşmenin ifası

·       Meşru Menfaat

·       Hukuki Yükümlülüğün Yerine Getirilmesi

·       Hakkın Tesisi

·        Açık Rıza

KVKK KAPSAMINDA SAHİP OLDUĞUNUZ HAKLARINIZ

 

Vakfımıza başvurarak kişisel verilerinizin;

a) işlenip işlenmediğini öğrenme,

b) işlenmişse bilgi talep etme,

c) işlenme amacını ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

ç) yurt içinde / yurt dışında aktarıldığı 3. kişileri bilme,

d) eksik / yanlış işlenmişse düzeltilmesini isteme,

e) KVKK’nın 7 nci maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde silinmesini / yok edilmesini isteme,

f) aktarıldığı üçüncü kişilere yukarıda sayılan (ç) ve (d) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin bildirilmesini isteme,

g) münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi nedeniyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

ğ) kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme hakkına sahipsiniz.

KİŞİSEL VERİLERİNİZİN KORUNMASINA İLİŞKİN ÖNLEMLER Kişisel verilerin korunması, Vakfımız için önemli bir konudur. Vakfımız, kişisel verilere yetkisiz erişim veya bu bilgilerin kaybı, hatalı kullanımı, ifşa edilmesi, değiştirilmesi veya imha edilmesine karşı korumak için gerekli teknik ve idari tedbirleri almaktadır. Vakfımız, kişisel verilerinizi gizli tutmayı, gizliliğin sağlanması ve güvenliği için gerekli teknik ve idari her türlü tedbiri almayı ve gerekli özeni göstermeyi taahhüt etmektedir.

 

Vakfımızın gerekli bilgi güvenliği önlemlerini almasına karşın, web sitesine ve sisteme yapılan saldırılar sonucunda kişisel verilerin zarar görmesi veya üçüncü kişilerin eline geçmesi durumunda, Vakfımız bu durumu derhal sizlere ve Kişisel Verileri Koruma Kurulu’na bildirir.

KİŞİSEL VERİLERİNİZİN DOĞRU VE GÜNCEL OLARAK MUHAFAZA EDİLMESİ Kişisel verilerini Vakfımızla paylaşanlar, bu bilgilerin doğru olmasının ve güncel bir şekilde muhafaza edilmesinin, hem 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu anlamında kişisel verileri üzerinde sahip oldukları haklar hem de ilgili diğer mevzuat açısından önemli olduğunu bildiklerini ve yanlış bilgi verilmesinde doğacak sorumlulukların tamamen kendilerine ait olacağını, kabul ve beyan etmişlerdir.

 

Paylaşmış olduğunuz kişisel verileriniz ile ilgili değişiklik ve/veya güncellemeleri aşağıda belirtilen KEP adresinden veya Vakfımızın adresine fiziki posta yoluyla ya da bilgi@enkaspor.com iletişim kanallarından gerekli bildirimleri yapabilirsiniz.

KİŞİSEL VERİLERİNİZİN SİLİNMESİ, YOK EDİLMESİ VEYA ANONİM HALE GETİRİLMESİ  

İşbu Bilgilendirme metninde belirtilen amaçlarla işlenmiş olan kişisel verileriniz; KVKK md. 7/f.1’e göre işlenmesi gerektiren amaç ortadan kalktığında ve varsa Kanunların belirlediği süreler geçince; Vakfımızın Kişisel Veri Saklama ve İmha Politikası doğrultusunda re’sen veya talebiniz üzerine tarafımızca silinecek, yok edilecek veya anonimleştirilerek kullanılmaya devam edilecektir.

VERİ SORUMLUSUNUN KİMLİĞİ Enka Spor Eğitim ve Sosyal Yardım Vakfı

Adres: Sadi Gülçelik Spor Sitesi Poligon Mah. Katar Cad. 15A Sarıyer/İstanbul

KEP Adresi: enkasporyardim@enka.hs03.kep.tr

 

Öğrenci                                                                         Veli

KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNE İLİŞKİN AYDINLATMA METNİ Canlı Ders
İşbu Kişisel Kişisel Verilerin İşlenmesine İlişkin Aydınlatma Metni; sağ üst kutucukta belirtilen formda yer alan ilgili kişi grubu/ gruplarının Vakfımız tarafından tutulan verileri için geçerlidir:
NEDEN BU METNİ GÖNDERİYORUZ? Enka Spor Eğitim ve Sosyal Yardım Vakfı (Kocaeli Özel ENKA Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Kocaeli Özel Enka Fen ve Teknoloji Lisesi) olarak, 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) ve 30356 sayılı 10.03.2018 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ uyarınca, Veri Sorumlusu sıfatıyla hazırlanan işbu “Bilgilendirme” yazısı ile Sizlere, KVKK’da yer alan “Veri Sorumlusunun Aydınlatma Yükümlülüğü” başlıklı 10., “İlgili Kişinin Hakları” başlıklı 11. Ve Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ’de yer alan 4 ve 5. Maddeleri çerçevesinde; hangi amaçla kişisel verilerinizin işleneceği, işlenen kişisel verilerinizin kimlere ve hangi amaçla aktarılabileceği, kişisel verilerinizin toplanmasının yöntemi ve hukuki sebebi ve KVKK’nın 11. maddesinde sayılan diğer haklarınızla ilgili olarak bilgi vermek amacıyla düzenlenmiştir.
HANGİ KONULARDA AYDINLATMA YAPIYORUZ? ·       Hangi verilerinizin toplandığı

·       Verilerinizin hangi amaçla işlendiği

·       Verinizin kimlerle paylaşıldığı

·       Verilerinizin toplanmasının hukuki sebebi

·       Verinizin imhası

·       KVKK kapsamında sahip olduğunuz haklar

HANGİ VERİLERİNİZİ İŞLİYORUZ? Öğrenci İçin:

 

Ad soyad, sınıf numarası, görüntü ve ses kayıtları, imza

 

Veli İçin: Ad soyad, öğrenciye yakınlık durumu, imza

 

KİŞİSEL VERİLERİNİZİ KİMLERLE HANGİ AMAÇLA PAYLAŞIYORUZ? Yasal yükümlülükler ya da KVKK’nın 8/2 ile 9/2’nci maddesi şartlarının varlığı halinde kişisel verileriniz; iş faaliyetlerinin yürütülmesi / denetimi, yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi, faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi, hukuk işlerinin takibi ve yürütülmesi gibi amaçlar doğrultusunda; kamu otoriteleri, adli ve idari merciler, yargı mercileri, resmî kurumlar, kamu tüzel kişilikleri, eğitim kurumları, eğitim veri tabanları, dışardan hizmet alımı ile paylaşılmaktadır.
KİŞİSEL VERİLERİNİZİN TOPLANMA VE İŞLENME YÖNTEMİ NEDİR? Kişisel verilerinizi Zoom, Google Meeting, Skype, Microsoft Teams gibi video konferans amacıyla kullanılan yazılımlar suretiyle TOPLUYOR ve dijital programlar aracılığıyla otomatik olarak yurt dışına aktarmak suretiyle İŞLİYORUZ.

(Zoom, Google Meeting, Skype, Microsoft Teams gibi platformların kullanılması suretiyle kişisel verilerinizin işlenmesi halinde, bu video konferans platformlarının sunucularının yurt dışında bulunması sebebiyle kullanımın doğası gereği kişisel veriler de yurt dışına aktarılmış olacaktır.)

KİŞİSEL VERİLERİNİZİN İŞLENME AMAÇLARI NEDİR?

 

Kişisel verileriniz, çalışan adayı / stajyer / öğrenci seçme ve yerleştirme süreçlerinin yürütülmesi, eğitim faaliyetlerinin yürütülmesi, faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi, iş faaliyetlerinin yürütülmesi / denetimi, sözleşme süreçlerinin yürütülmesi, yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi, iletişim faaliyetlerinin yürütülmesi, faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi, hukuk işlerinin takibi ve yürütülmesi, acil durum yönetimi süreçlerinin yürütülmesi amaçlarıyla işlenmektedir.
KİŞİSEL VERİ İŞLEMENİN HUKUKİ SEBEBİ NEDİR?
·       Açık rızanız

 

KVKK KAPSAMINDA SAHİP OLDUĞUNUZ HAKLARINIZ

 

Vakfımıza başvurarak kişisel verilerinizin;

a) işlenip işlenmediğini öğrenme,

b) işlenmişse bilgi talep etme,

c) işlenme amacını ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

ç) yurt içinde / yurt dışında aktarıldığı 3. kişileri bilme,

d) eksik / yanlış işlenmişse düzeltilmesini isteme,

e) KVKK’nın 7 nci maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde silinmesini / yok edilmesini isteme,

f) aktarıldığı üçüncü kişilere yukarıda sayılan (ç) ve (d) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin bildirilmesini isteme,

g) münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi nedeniyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

ğ) kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme hakkına sahipsiniz.

KİŞİSEL VERİLERİNİZİN KORUNMASINA İLİŞKİN ÖNLEMLER Kişisel verilerin korunması, Vakfımız için önemli bir konudur. Vakfımız, kişisel verilere yetkisiz erişim veya bu bilgilerin kaybı, hatalı kullanımı, ifşa edilmesi, değiştirilmesi veya imha edilmesine karşı korumak için gerekli teknik ve idari tedbirleri almaktadır. Vakfımız, kişisel verilerinizi gizli tutmayı, gizliliğin sağlanması ve güvenliği için gerekli teknik ve idari her türlü tedbiri almayı ve gerekli özeni göstermeyi taahhüt etmektedir.

 

Vakfımızın gerekli bilgi güvenliği önlemlerini almasına karşın, web sitesine ve sisteme yapılan saldırılar sonucunda kişisel verilerin zarar görmesi veya üçüncü kişilerin eline geçmesi durumunda, Vakfımız bu durumu derhal sizlere ve Kişisel Verileri Koruma Kurulu’na bildirir.

KİŞİSEL VERİLERİNİZİN DOĞRU VE GÜNCEL OLARAK MUHAFAZA EDİLMESİ Kişisel verilerini Vakfımızla paylaşanlar, bu bilgilerin doğru olmasının ve güncel bir şekilde muhafaza edilmesinin, hem 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu anlamında kişisel verileri üzerinde sahip oldukları haklar hem de ilgili diğer mevzuat açısından önemli olduğunu bildiklerini ve yanlış bilgi verilmesinde doğacak sorumlulukların tamamen kendilerine ait olacağını, kabul ve beyan etmişlerdir.

 

Paylaşmış olduğunuz kişisel verileriniz ile ilgili değişiklik ve/veya güncellemeleri aşağıda belirtilen KEP adresinden veya Vakfımızın adresine fiziki posta yoluyla ya da bilgi@enkaspor.com iletişim kanallarından gerekli bildirimleri yapabilirsiniz.

KİŞİSEL VERİLERİNİZİN SİLİNMESİ, YOK EDİLMESİ VEYA ANONİM HALE GETİRİLMESİ  

İşbu Bilgilendirme metninde belirtilen amaçlarla işlenmiş olan kişisel verileriniz; KVKK md. 7/f.1’e göre işlenmesi gerektiren amaç ortadan kalktığında ve varsa Kanunların belirlediği süreler geçince; Vakfımızın Kişisel Veri Saklama ve İmha Politikası doğrultusunda re’sen veya talebiniz üzerine tarafımızca silinecek, yok edilecek veya anonimleştirilerek kullanılmaya devam edilecektir.

VERİ SORUMLUSUNUN KİMLİĞİ Enka Spor Eğitim ve Sosyal Yardım Vakfı

Adres: Sadi Gülçelik Spor Sitesi Poligon Mah. Katar Cad. 15A Sarıyer/İstanbul

KEP Adresi: enkasporyardim@enka.hs03.kep.tr

 

Öğrenci                                                                         Veli

KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNE İLİŞKİN AYDINLATMA METNİ Öğrenci Kayıt Formu Eki
İşbu Kişisel Kişisel Verilerin İşlenmesine İlişkin Aydınlatma Metni; sağ üst kutucukta belirtilen formda yer alan ilgili kişi grubu/ gruplarının Vakfımız tarafından tutulan verileri için geçerlidir:
NEDEN BU METNİ GÖNDERİYORUZ? Enka Spor Eğitim ve Sosyal Yardım Vakfı (Kocaeli Özel ENKA Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Kocaeli Özel Enka Fen ve Teknoloji Lisesi) olarak, 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) ve 30356 sayılı 10.03.2018 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ uyarınca, Veri Sorumlusu sıfatıyla hazırlanan işbu “Bilgilendirme” yazısı ile Sizlere, KVKK’da yer alan “Veri Sorumlusunun Aydınlatma Yükümlülüğü” başlıklı 10., “İlgili Kişinin Hakları” başlıklı 11. Ve Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ’de yer alan 4 ve 5. Maddeleri çerçevesinde; hangi amaçla kişisel verilerinizin işleneceği, işlenen kişisel verilerinizin kimlere ve hangi amaçla aktarılabileceği, kişisel verilerinizin toplanmasının yöntemi ve hukuki sebebi ve KVKK’nın 11. maddesinde sayılan diğer haklarınızla ilgili olarak bilgi vermek amacıyla düzenlenmiştir.
HANGİ KONULARDA AYDINLATMA YAPIYORUZ? ·       Hangi verilerinizin toplandığı

·       Verilerinizin hangi amaçla işlendiği

·       Verinizin kimlerle paylaşıldığı

·       Verilerinizin toplanmasının hukuki sebebi

·       Verinizin imhası

·       KVKK kapsamında sahip olduğunuz haklar

HANGİ VERİLERİNİZİ İŞLİYORUZ? Öğrenci İçin:

 

Açık rızanızı vermiş olmanız halinde: Doğumda meydana gelen komplikasyon (solunum yetmezliği, sarılık, emme güçlüğü, varsa diğer komplikasyonlar), öğrencinin geçirdiği önemli hastalıklar, alerji bilgileri, yemek yeme ile ilgili sorunu olup olmadığı bilgisi, fobileri, geçirdiği travmalar, kan grubu, cinsiyet bilgisi

 

Diğer kişisel verileriniz: Ad soyad, TCKN, sınıfı/numarası, doğum yeri ve tarihi, fotoğraf, öğrenci okul bilgileri (anaokul, ilköğretim, lise), öğrencinin ailenin kaçıncı çocuğu olduğu bilgisi, öğrencinin öz, üvey, evlat edinilmiş olma durumu, sınıfı/okul numarası, aday kayıt numarası, kayıt tarihi, yerleştirme puanı, alanı, yabancı dil bilgisi, anne adı, baba adı, nüfusa kayıtlı olduğu il/ilçe/mahalle/köy bilgisi, cilt numarası, aile sıra numarası, sıra numarası bilgileri, mezun olunan okul bilgileri, kayda esas öğrenim belgesinin türü/numarası/tarihi, sorumlu olunan dersler bilgisi, tercih yapılan kulüpler bilgisi, imza.

 

Veli İçin: Öğrenciye yakınlık durumu, Ad soyad, doğum yeri, doğum tarihi, öğrenim durumu, mesleği/unvanı, çalıştığı kurum bilgisi, ev adresi, ev telefonu, cep telefonu, iş adresi, iş telefonu, e-posta adresi, öz/üvey olma durumu, sağ olup olmadığı bilgisi, medeni hali, evlenme yaşı kaçıncı evliliği olduğu bilgisi, diğer evliliğinden çocuğu olup olmadığı bilgisi; öğrencinin kardeş(ler)ine ilişkin olarak ad soyad, doğum yeri, doğum tarihi, öğrenim durumu, mesleği/unvanı, devam ettiği okul, öz/üvey olma durumu, ayrı/beraber yaşama durumu bilgileri.

 

·       Sosyal medya paylaşımlarıyla ilgili olarak;

 

Öğrenci İçin:

 

Açık rızanızı vermiş olmanız halinde: görüntü ve ses bilgileri, ad, soyad

 

Veli İçin:

 

Açık rızanızı vermiş olmanız halinde: görüntü ve ses bilgileri, ad, soyad

 

 

·       Sağlık Formuyla İlgili Toplanan Kişisel Verileriniz

 

(öğrenci için);

 

Açık rızaya tabi verileriniz: kan grubu, boy/kilo, düzenli olarak kullanması gereken ilaç bilgisi, özel durumlarda veya acil durumlarda kullanılması gereken ilaç bilgisi, gıda alerji bilgileri, ilaç alerji bilgileri, kimyasal alerji bilgileri, anne baba arasında akrabalık olup olmadığı bilgisi, geçirdiği hastalık ve ameliyatlar, yapılan aşılar/eksik aşılar, belirtilmek istenen diğer hususlar(varsa), test/bildirim tarihi, bulaşın kaynağı, klinik gidişatı, olası göreve/derse başlama tarihi, izolasyon süresi, izolasyon sonrası 2.test yapılış tarihi, varsa açıklamalar bilgileri

 

Diğer Kişisel Verileriniz: ad soyad, numara/sınıf bilgisi, doğum tarihi, özel sağlık sigortası olup olmadığı bilgisi

 

Sağlık Formuyla İlgili Toplanan Kişisel Verileriniz

 

(veli için); Ad soyad, cep telefonu, meslek, iş adresi, ev adresi, imza

 

KİŞİSEL VERİLERİNİZİ KİMLERLE HANGİ AMAÇLA PAYLAŞIYORUZ? Yasal yükümlülükler ya da KVKK’nın 8/2 ile 9/2’nci maddesi şartlarının varlığı halinde kişisel verileriniz; iş faaliyetlerinin yürütülmesi / denetimi, yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi, faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi, hukuk işlerinin takibi ve yürütülmesi, (görsel ve işitsel verilerin sosyal medyada paylaşımı için) pazarlama, tanıtım ve iletişim faaliyetlerinin yürütülmesi gibi amaçlar doğrultusunda; Instagram, Facebook, Twitter, Youtube gibi sunucuları yurt dışında bulunan sosyal medya platformları(görsel ve işitsel verilerin sosyal medyada paylaşımı için), kamu otoriteleri, adli ve idari merciler, yargı mercileri,  resmi kurumlar,  kamu tüzel kişilikleri, eğitim kurumları, eğitim veri tabanları, dışardan hizmet alımı ile paylaşılmaktadır.
KİŞİSEL VERİLERİNİZİN TOPLANMA VE İŞLENME YÖNTEMİ NEDİR? Kişisel verilerinizi Öğrenci Kayıt Formu, Öğrenci Bilgi Formu, Kulup Seçim Formu, Staj Başvuru Formu, Öğrenci Sağlık Formu, Bulaş Takip Formu gibi birtakım formların doldurulması, çeşitli etkinliklerde fotoğraf ve videoların çekilmesi (görsel ve işitsel verilerin sosyal medyada paylaşımı için) suretiyle TOPLUYOR; form doldurtmak ve doldurulan formu dijital ve fiziki ortamda saklamak ve görsel ve işitsel verilerin sosyal medyada paylaşımı halinde toplanan kişisel verileri sosyal medya platformlarında paylaşmak ve bu sebeple otomatik olarak yurt dışına aktarmak  suretiyle İŞLİYORUZ.

(Sosyal medyada paylaşım suretiyle kişisel verilerinizin işlenmesi halinde, Instagram, Facebook, Youtube, Twitter ve benzeri sosyal medya platformlarının sunucularının yurt dışında bulunması sebebiyle paylaşımın doğası gereği kişisel veriler de yurt dışına aktarılmış olacaktır.)

KİŞİSEL VERİLERİNİZİN İŞLENME AMAÇLARI NEDİR?

 

Açık Rızaya Tabi Kişisel Verileriniz:

Acil durum yönetimi süreçlerinin yürütülmesi, çalışan adayı / stajyer / öğrenci seçme ve yerleştirme süreçlerinin yürütülmesi, eğitim faaliyetlerinin yürütülmesi, faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi, yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi, iletişim faaliyetlerinin yürütülmesi, faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi, hukuk işlerinin takibi ve yürütülmesi amaçlarıyla,

 

Diğer Kişisel Verileriniz: çalışan adayı / stajyer / öğrenci seçme ve yerleştirme süreçlerinin yürütülmesi, eğitim faaliyetlerinin yürütülmesi, faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi, iş faaliyetlerinin yürütülmesi / denetimi, sözleşme süreçlerinin yürütülmesi, yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi, iletişim faaliyetlerinin yürütülmesi, faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi, hukuk işlerinin takibi ve yürütülmesi, acil durum yönetimi süreçlerinin yürütülmesi amaçlarıyla işlenmektedir.

 

·       Sosyal Medya Paylaşımına Konu Kişisel Verileriniz İçin: Acil durum yönetimi süreçlerinin yürütülmesi, reklam ve promosyon süreçlerinin yürütülmesi, tanıtım faaliyetlerinin yürütülmesi, iletişim faaliyetlerinin yürütülmesi, eğitim faaliyetlerinin yürütülmesi, faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi, yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi, iletişim faaliyetlerinin yürütülmesi, faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi, hukuk işlerinin takibi ve yürütülmesi amaçlarıyla işlenmektedir.

 

·       Sağlık Formuyla Toplanan Kişisel Verileriniz İçin: yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi, faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi, hukuk işlerinin takibi ve yürütülmesi, iş faaliyetlerinin yürütülmesi / denetimi, acil durum yönetimi süreçlerinin yürütülmesi, eğitim faaliyetlerinin yürütülmesi, çalışan adayı / stajyer / öğrenci seçme ve yerleştirme süreçlerinin yürütülmesi, sözleşme süreçlerinin yürütülmesi, iletişim faaliyetlerinin yürütülmesi amaçları doğrultusunda işlenmektedir.

 

KİŞİSEL VERİ İŞLEMENİN HUKUKİ SEBEBİ NEDİR?
·       Sözleşmenin ifası

·       Meşru Menfaat

·       Hukuki Yükümlülüğün Yerine Getirilmesi

·       Hakkın Tesisi

·        Açık Rıza

KVKK KAPSAMINDA SAHİP OLDUĞUNUZ HAKLARINIZ

 

Vakfımıza başvurarak kişisel verilerinizin;

a) işlenip işlenmediğini öğrenme,

b) işlenmişse bilgi talep etme,

c) işlenme amacını ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

ç) yurt içinde / yurt dışında aktarıldığı 3. kişileri bilme,

d) eksik / yanlış işlenmişse düzeltilmesini isteme,

e) KVKK’nın 7 nci maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde silinmesini / yok edilmesini isteme,

f) aktarıldığı üçüncü kişilere yukarıda sayılan (ç) ve (d) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin bildirilmesini isteme,

g) münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi nedeniyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

ğ) kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme hakkına sahipsiniz.

KİŞİSEL VERİLERİNİZİN KORUNMASINA İLİŞKİN ÖNLEMLER Kişisel verilerin korunması, Vakfımız için önemli bir konudur. Vakfımız, kişisel verilere yetkisiz erişim veya bu bilgilerin kaybı, hatalı kullanımı, ifşa edilmesi, değiştirilmesi veya imha edilmesine karşı korumak için gerekli teknik ve idari tedbirleri almaktadır. Vakfımız, kişisel verilerinizi gizli tutmayı, gizliliğin sağlanması ve güvenliği için gerekli teknik ve idari her türlü tedbiri almayı ve gerekli özeni göstermeyi taahhüt etmektedir.

 

Vakfımızın gerekli bilgi güvenliği önlemlerini almasına karşın, web sitesine ve sisteme yapılan saldırılar sonucunda kişisel verilerin zarar görmesi veya üçüncü kişilerin eline geçmesi durumunda, Vakfımız bu durumu derhal sizlere ve Kişisel Verileri Koruma Kurulu’na bildirir.

KİŞİSEL VERİLERİNİZİN DOĞRU VE GÜNCEL OLARAK MUHAFAZA EDİLMESİ Kişisel verilerini Vakfımızla paylaşanlar, bu bilgilerin doğru olmasının ve güncel bir şekilde muhafaza edilmesinin, hem 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu anlamında kişisel verileri üzerinde sahip oldukları haklar hem de ilgili diğer mevzuat açısından önemli olduğunu bildiklerini ve yanlış bilgi verilmesinde doğacak sorumlulukların tamamen kendilerine ait olacağını, kabul ve beyan etmişlerdir.

 

Paylaşmış olduğunuz kişisel verileriniz ile ilgili değişiklik ve/veya güncellemeleri aşağıda belirtilen KEP adresinden veya Vakfımızın adresine fiziki posta yoluyla ya da bilgi@enkaspor.com iletişim kanallarından gerekli bildirimleri yapabilirsiniz.

KİŞİSEL VERİLERİNİZİN SİLİNMESİ, YOK EDİLMESİ VEYA ANONİM HALE GETİRİLMESİ  

İşbu Bilgilendirme metninde belirtilen amaçlarla işlenmiş olan kişisel verileriniz; KVKK md. 7/f.1’e göre işlenmesi gerektiren amaç ortadan kalktığında ve varsa Kanunların belirlediği süreler geçince; Vakfımızın Kişisel Veri Saklama ve İmha Politikası doğrultusunda re’sen veya talebiniz üzerine tarafımızca silinecek, yok edilecek veya anonimleştirilerek kullanılmaya devam edilecektir.

VERİ SORUMLUSUNUN KİMLİĞİ Enka Spor Eğitim ve Sosyal Yardım Vakfı

Adres: Sadi Gülçelik Spor Sitesi Poligon Mah. Katar Cad. 15A Sarıyer/İstanbul

KEP Adresi: enkasporyardim@enka.hs03.kep.tr

 

Öğrenci                                                                         Veli

KİŞİSEL VERİ PAYLAŞIMI BİLGİLENDİRME TEYİT VE KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNE İLİŞKİN AÇIK RIZA FORMU

 

Enka Spor Eğitim ve Sosyal Yardım Vakfı (Okul) -Kocaeli Özel ENKA Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Kocaeli Özel Enka Fen ve Teknoloji Lisesi- tarafından Kanun’un 10. Maddesi uyarınca; veri sorumlusunun adı ve varsa kimliği, kişisel verilerimin hangi amaçla işleneceği, işlenen kişisel verilerimin kimlere ve hangi amaçla aktarılabileceği, kişisel verilerimin hangi yöntemle ve hangi hukuki sebebe dayanarak toplanacağı hususunda tarafıma Kişisel Verilerin İşlenmesine İlişkin Aydınlatma Metni vasıtasıyla gerekli bilgilendirmenin yapıldığını; işbu açık rızamı geri alabilme haklarımın bulunduğu konusunda Şirket tarafından bilgilendirildiğimi teyit ediyorum.

 

Okul’un, aday öğrenciye ilişkin olarak sağlık bilgilerimi (kronik hastalık olup olmadığı, okulda okumaya engel hastalığı bulunup bulunmadığı, bulaşıcı hastalığı bulunup bulunmadığı bilgileri.) acil durum yönetimi süreçlerinin yürütülmesi, çalışan adayı / stajyer / öğrenci seçme ve yerleştirme süreçlerinin yürütülmesi, eğitim faaliyetlerinin yürütülmesi, faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi, yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi, iletişim faaliyetlerinin yürütülmesi, faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi, hukuk işlerinin takibi ve yürütülmesi amacı ile Kişisel Verilerin İşlenmesine İlişkin Aydınlatma Metni’nde belirtilen amaçlar doğrultusunda işlemesine açık rıza veriyorum.

 

Beyanlar        : Bu metinde yazılı kişisel verilerinizin bir veya birden fazlasına istemediğiniz takdirde açık rıza verme yükümlülüğünüz bulunmadığını, açık rızanın Okulumuz tarafından zorunlu tutulmadığını önemle hatırlatırız. İşlenmesini istemediğiniz kişisel verilerinizi veya veri işleme faaliyetleri ile ilgili herhangi bir çekincenizi aşağıdaki “Beyanlar” bölümüne lütfen belirtiniz.

 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 

Açık Rıza Veren

Adı-Soyadı    :

Tarih              :

İmza               :

 

Açık Rıza Veren

Adı-Soyadı    :

Tarih              :

İmza               :

KİŞİSEL VERİ PAYLAŞIMI BİLGİLENDİRME TEYİT VE KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNE İLİŞKİN AÇIK RIZA FORMU

 

Enka Spor Eğitim ve Sosyal Yardım Vakfı (Okul) -Kocaeli Özel ENKA Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Kocaeli Özel Enka Fen ve Teknoloji Lisesi- tarafından Kanun’un 10. Maddesi uyarınca; veri sorumlusunun adı ve varsa kimliği, kişisel verilerimin hangi amaçla işleneceği, işlenen kişisel verilerimin kimlere ve hangi amaçla aktarılabileceği, kişisel verilerimin hangi yöntemle ve hangi hukuki sebebe dayanarak toplanacağı hususunda tarafıma Kişisel Verilerin İşlenmesine İlişkin Aydınlatma Metni vasıtasıyla gerekli bilgilendirmenin yapıldığını; işbu açık rızamı geri alabilme haklarımın bulunduğu konusunda Şirket tarafından bilgilendirildiğimi teyit ediyorum.

 

Okul’un, öğrenci olarak görüntü ve ses kayıtları bilgilerimi acil durum yönetimi süreçlerinin yürütülmesi, çalışan adayı / stajyer / öğrenci seçme ve yerleştirme süreçlerinin yürütülmesi, eğitim faaliyetlerinin yürütülmesi, faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi, yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi, iletişim faaliyetlerinin yürütülmesi, faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi, hukuk işlerinin takibi ve yürütülmesi amacı ile Kişisel Verilerin İşlenmesine İlişkin Aydınlatma Metni’nde belirtilen amaçlar doğrultusunda işlemesine ve Zoom, Google Meeting, Skype, Microsoft Teams gibi platformların kullanılması suretiyle kişisel verilerimin işlenmesi halinde, bu video konferans platformlarının sunucularının yurt dışında bulunması sebebiyle kullanımın doğası gereği kişisel verilerimin de yurt dışına aktarılmasına açık rıza veriyorum.

 

Beyanlar        : Bu metinde yazılı kişisel verilerinizin bir veya birden fazlasına istemediğiniz takdirde açık rıza verme yükümlülüğünüz bulunmadığını, açık rızanın Okulumuz tarafından zorunlu tutulmadığını önemle hatırlatırız. İşlenmesini istemediğiniz kişisel verilerinizi veya veri işleme faaliyetleri ile ilgili herhangi bir çekincenizi aşağıdaki “Beyanlar” bölümüne lütfen belirtiniz.

 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 

Açık Rıza Veren

Adı-Soyadı    :

Tarih              :

İmza               :

 

Açık Rıza Veren

Adı-Soyadı    :

Tarih              :

İmza               :

KİŞİSEL VERİ PAYLAŞIMI BİLGİLENDİRME TEYİT VE KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNE İLİŞKİN AÇIK RIZA FORMU

 

Enka Spor Eğitim ve Sosyal Yardım Vakfı (Okul) -Kocaeli Özel ENKA Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Kocaeli Özel Enka Fen ve Teknoloji Lisesi- tarafından Kanun’un 10. Maddesi uyarınca; veri sorumlusunun adı ve varsa kimliği, kişisel verilerimin hangi amaçla işleneceği, işlenen kişisel verilerimin kimlere ve hangi amaçla aktarılabileceği, kişisel verilerimin hangi yöntemle ve hangi hukuki sebebe dayanarak toplanacağı hususunda tarafıma Kişisel Verilerin İşlenmesine İlişkin Aydınlatma Metni vasıtasıyla gerekli bilgilendirmenin yapıldığını; işbu açık rızamı geri alabilme haklarımın bulunduğu konusunda Şirket tarafından bilgilendirildiğimi teyit ediyorum.

 

Okul’un, öğrenci olarak görüntü ve ses kayıtları bilgilerimi acil durum yönetimi süreçlerinin yürütülmesi, çalışan adayı / stajyer / öğrenci seçme ve yerleştirme süreçlerinin yürütülmesi, eğitim faaliyetlerinin yürütülmesi, faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi, yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi, iletişim faaliyetlerinin yürütülmesi, faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi, hukuk işlerinin takibi ve yürütülmesi amacı ile Kişisel Verilerin İşlenmesine İlişkin Aydınlatma Metni’nde belirtilen amaçlar doğrultusunda işlemesine ve Zoom, Google Meeting, Skype, Microsoft Teams gibi platformların kullanılması suretiyle kişisel verilerimin işlenmesi halinde, bu video konferans platformlarının sunucularının yurt dışında bulunması sebebiyle kullanımın doğası gereği kişisel verilerimin de yurt dışına aktarılmasına açık rıza veriyorum.

 

Beyanlar        : Bu metinde yazılı kişisel verilerinizin bir veya birden fazlasına istemediğiniz takdirde açık rıza verme yükümlülüğünüz bulunmadığını, açık rızanın Okulumuz tarafından zorunlu tutulmadığını önemle hatırlatırız. İşlenmesini istemediğiniz kişisel verilerinizi veya veri işleme faaliyetleri ile ilgili herhangi bir çekincenizi aşağıdaki “Beyanlar” bölümüne lütfen belirtiniz.

 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 

Açık Rıza Veren

Adı-Soyadı    :

Tarih              :

İmza               :

 

Açık Rıza Veren

Adı-Soyadı    :

Tarih              :

İmza               :