null

KÜTÜPHANE

YÖNERGESİ

Amaç

Madde 1- Bu yönerge, Adapazarı  ENKA Okulları Kütüphanesinin tanımını, çalışma esaslarını ve kütüphane hizmetlerinden yararlanma şartlarını belirlemek amacı ile düzenlenmiştir.

Kapsam

Madde 2- Bu yönerge, Adapazarı  ENKA Okulları Müdürlükleri, bu müdürlüklere  bağlı Okul Kütüphanelerinin işleyişini ve bunlarla ilgili faaliyet ve çalışma esaslarını kapsar.

Tanımlar

Madde 3- Bu yönergede geçen;

 1. Okul: Adapazarı ENKA Okulları’nı
 2. Birim:  Adapazarı  ENKA Okulları’na bağlı bölümleri
 3. Kütüphane Komisyonu: Okul Müdürü tarafından görevlendirilen, Müdür Yardımcısı başkanlığında oluşturulan komisyonu
 4. Kütüphane:  Adapazarı  ENKA Okulları Kütüphanesi
 5. Hizmet: Hizmet verdikleri sorumluluk alanını
 6. Materyal:  Kütüphanelerde kullanılabilir her türlü bilgi kaynaklarını
 7. Kullanıcı:  Kütüphaneden yararlanan öğretmen, öğrenci ve kurum personeli ile okul dışı kullanıcıları ifade eder.

Kuruluş Amaçları

Madde 4- Kütüphane, bağlı olduğu okulun eğitim ve öğretimi doğrultusunda araştırma yapmak, eğitim ve öğretim ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla kurulan ve bu amaç doğrultusunda hizmet veren kurumlardır.
Okul kütüphanesi bu amacı gerçekleştirmek için;

 1. Gerekli her türlü, bilgi ve belgeyi sağlar
 2. Sağlanan bilgi ve belgeleri bütün araştırmacıların, öğrencilerin, öğretmenlerin ve çalışanların kullanımına sunulacak şekilde düzenler
 3. Mevcut bilgi kaynaklarından en iyi şekilde yararlanılmasını sağlamak amacıyla her düzeydeki kullanıcıya kurum içi ve dışı hizmet verir.

Yönetim

Madde 5- Adapazarı  ENKA Okulları kütüphane hizmetleri, bu yönerge hükümleri çerçevesinde Kütüphane Komisyonu ve Okul Müdürlüğü başkanlığı tarafından düzenlenir ve yürütülür. Kütüphane komisyonu Müdür Yardımcısı başkanlığında faaliyetlerini sürdürür. Komisyon üyeleri okul bünyesinde bulunan bölümlerden seçilip görevlendirilen öğretmenler ve kütüphane sorumlusundan oluşur.

Madde 6- Kütüphane Komisyonunun görevleri şunlardır;

 1. Komisyon, kütüphane ve dokümantasyon hizmetlerinin aksamadan yürütülmesi için gerekli yönetmelik, yönerge, plan ve programları yapar.
 2. Komisyon, kütüphanecilik alanında uzmanlaşmış personel aracılığıyla, bu alanda meydana gelen gelişmeleri izler, kütüphanede bulunan tüm yayınların sınıflandırma sistemine karar verir.
 3. Bu alanda meydana gelen yenilikleri uzman personeli tarafından düzenli olarak sunulan raporlar aracılığıyla tartışır ve bu yeniliklerin kütüphaneye girmesi için çalışmalar yapar.
 4. Komisyon yıllık faaliyet raporu ve bütçe çerçevesinde kütüphane çalışmalarına yön verir.
 5. Komisyon, okul bünyesinde bulunan bölümlerde görev yapan tüm öğretmenler ile her öğretim yılı sonunda ve başında işbirliği yaparak kütüphaneye alınacak ve kayıtlardan düşülecek materyaller ile ilgili çalışmalar yapar.
 6. Kütüphanenin okul saatleri dışında da kullanıma açılması için gerekli düzenlemeleri yapar.
 7. Kaybolan, yıpranan, ödünç alınıp iade edilmeyen materyallerin kütüphaneye tekrar kazandırılması için gerekli çalışmaları yapar
 8. Okul kütüphanesi koleksiyonunun çevre okul, üniversite ve diğer potansiyel kullanıcılara tanıtılması organizasyonunu düzenler
 9. Öğrenci gelişimini olumsuz etkileyecek basılı yayınların okunması, televizyon programlarının izlenmesinin yönlendirilmesi konusunda ilgili bölümlerle işbirliği yapar. Öğrencilerin takip edeceği her türlü yayının seçimi konusunda rehberlik bölümü ile işbirliği yaparak öneride bulunur.
 10. E-kütüphane koleksiyonunun kapsamını belirler.
 11. Kütüphanenin fiziki yapısının elverişli duruma getirilmesi için kararlar alır, uygulanması sürecini takip eder.

Madde 6.1- Kütüphanecinin görevleri

 1. Kütüphaneyi denetlemek
 2. Yayın siparişini koordine etmek
 3. Kullanıcı başvurularını ve isteklerini ilgili bölümlere bildirmek
 4. İlgili bölüm başkanları ile birlikte yıllık çalışma programlarını koordine etmek
 5. Kütüphane genel sorumlusunun (okul müdürü) verdiği görevleri yerine getirmek
  Öğrencilere kütüphane kullanım becerilerini öğretmek, geliştirmek.
 6. Gelen tüm yayınların (kitap, dergi, VHS, DVD, CD, VCD, Lazer disk…) kütüphane veritabanına kaydetmek
 7. Bibliyografik nitelemesini yapmak
 8. Kurum damgasını basmak
 9. Barkod ve sırt etiketlerini yapıştırmak
 10. İşlemi tamamlanan yayınları raftaki uygun yerine yerleştirmek
 11. Süreli yayın takibini yapmak.

Bu yönerge toplam 6 (altı) sayfadır.

 1. Rafların sistematik düzenini takip etmek
 2. Kütüphane koleksiyonunun okul içi ve dışı kullanıcılara tanıtılmasını sağlamak
 3. Yeni gelen yayınları ilgili bölümlere ve diğer kullanıcılara duyurmak
 4. Kütüphane kullanımıyla ilgili raporları ve istatistikleri belirli periyotlarda ilgili birimlere sunmak
 5. Kütüphanenin  sabah açılıp, akşam kapatılmasını sağlamak

Madde 6.2- Kütüphane asistanının görevleri

 • Öğrencilere kütüphane kullanım becerilerini öğretmek, geliştirmek
 • Gelen tüm yayınların (kitap, dergi, VHS, DVD, CD, VCD, Lazer disk…) kütüphane veritabanına kaydetmek.
 • Bibliyografik nitelemesini yapmak
 • Kurum damgasını basmak
 • Barkod ve sırt etiketlerini yapıştırmak
 • İşlemi tamamlanan yayınları raftaki uygun yerine yerleştirmek
 • Süreli yayın takibini yapmak
 • Rafların sistematik düzenini takip etmek
 • Kütüphane koleksiyonunun potansiyel kullanıcılara tanıtılmasını sağlamak
 • Yeni gelen yayınları ilgili bölümlere ve diğer kullanıcılara duyurmak
 • Kütüphanecinin vereceği diğer görevleri yerine getirmek
 • Kütüphanenin sabah açılıp, akşam kapatılmasını sağlamak.

Madde 7- Kütüphane hizmetleri

Teknik Hizmetler

 1. Sağlama Hizmeti: Okul bünyesinde eğitim ve öğretimi destekleyecek ve araştırmalara yardımcı olacak kitap ve benzeri koleksiyonu oluşturmak ve geliştirmek gayesi ile seçme, satın alma, bağış ve değişim ve benzeri yollar ile materyal teminini sağlamak
 2. Kataloglama ve Sınıflandırma Hizmeti: Kütüphaneye sağlanan materyallerin en uygun sisteme göre katalog (A.A.C.R. Anglo Amerikan Kataloglama Kuralları) ve sınıflandırma (Dewey Onlu Sınıflandırma Sistemi)  işlemlerini yaparak okuyucuların yararlanmasına sunmak
 3. Süreli Yayınlar Hizmeti: Süreli yayın koleksiyonunu oluşturmak ve geliştirmek için seçim, satın alma, bağış ve değişim yoluyla yayın sağlamak ve bunları bir düzen içinde kullanıma sunmak
 4. Cilt ve Onarım Hizmeti: Kütüphane materyallerinin onarımını ve ciltlenmesini sağlamak
 5. Eğitim Teknolojileri Hizmeti: Kütüphanenin kendi öğrenci, öğretmen ve dışarıdan araştırma yapacak olan öğrenci ve diğer kullanıcılara daha kolay ve sürekli ulaşım imkanı sağlaması amacıyla okulun web tabanlı internet adresi içinde faaliyet yürütmesini sağlayacak bir e-kütüphane kurulması için çalışır ve buna bağlantılı işleri yürütür.

Bu yönerge toplam 6 (altı) sayfadır.

Okuyucu Hizmetleri

 1. Referans Hizmeti: Kütüphane koleksiyonun ve kullanımının, okul bünyesinde ve dışında kullanıcılara tanıtımının sağlanmasıdır. Bu hizmet, kütüphane materyallerinin kullanımına yardımcı olmak amacıyla hizmet içi eğitim programları düzenlemek ve bibliyografya taramaları yapmak, yeni çıkan yayınları kullanıcılara duyurarak bilgilendirme hizmetlerini yürütmekle görevlidir
 2. Ödünç Verme Hizmeti: Kütüphane koleksiyonunun, kütüphane içi ve dışı dolaşımını sağlamak, denetlemek, kütüphaneler arası kaynak alış-verişinde bulunmakla görevlidir
 3. Görsel-İşitsel Hizmetler: Eğitimi destekleyecek görsel- işitsel araç ve gereçleri belli bir düzen içinde hizmete sunmak ve bakımını yapmakla görevlidir.

Madde 8-

 1. Öğretmenler, idari personel ve öğrenciler bu yönergede belirlenen esaslar çerçevesinde kütüphaneden yararlanabilirler
 2. Kütüphane, kavramının gereği olarak, çevre okullar, üniversiteler ve diğer araştırmacılara açıktır. Ancak bu kullanıcılar kütüphaneden ödünç materyal alamazlar
 3. Kitaplık ve okuma salonundan yararlanan okuyucular çıkarken ellerindeki materyali kütüphane görevlisine göstermekle yükümlüdürler. İzinsiz olarak materyal çıkarmaya teşebbüs edenler için gerekli tedbirler alınır.

Madde 9- Adapazarı ENKA Okulları öğrencileri, öğretmenleri,  öğretmenleri, idari personeli kütüphaneden ödünç kitap alabilir.

 1. Öğrencilerin, idari personelin, öğretmenlerin kütüphaneden ödünç alacakları materyal sayısı ve süresi kütüphane komisyonu tarafından belirlenir
 2. Ödünçte bulunan kitaplar diğer kullanıcıların gereksinimleri durumunda  rezerve edilebilir. Rezerv edilen kitaplar duyurudan itibaren 7 (yedi) gün içinde alınmaz ise rezerve işlemi iptal edilerek ilk isteyen kullanıcıya verilir
 3. Kütüphanenin çeşitli kullanıcı grupları vardır. Her grup kullanıcının ödünç alacağı materyal sayısı ve süreleri aşağıda belirtilmiştir.

Öğrenci 3 kitap 15 gün, 1 eski süreli yayın 4 gün

İdari personel 5 kitap 30 gün, 1 eski süreli yayın 4 gün

Öğretmen 10 kitap 60 gün, 1 eski süreli yayın 4 gün

süreyle ödünç verilebilir.

 1. Okuyucular ödünç aldıkları materyali ödünç verme süresi sonunda iade etmedikçe yeni materyal ödünç alamazlar
 2. Ödünç alınan materyaller rezerve edilmişse uzatma işlemi yapılmaz.

Bu yönerge toplam 6 (altı) sayfadır.

 1. Kütüphane komisyonu ödünç verme süresi dolmadan okuyuculardan materyallerin iadesini isteyebilir
 2. Başkasına ait kütüphane kartı ve kimlik kartı ile ödünç materyal alınamaz
 3. Kullanıcı ödünç aldığı materyali iyi kullanmakla ve belirlenen iade tarihinde geri vermekle yükümlüdür.

Madde 10- Aşağıda belirtilen materyaller kütüphane dışına ödünç verilemez:

 • Temel Başvuru Kaynakları, Sözlükler, Süreli Yayınların son sayıları, Özel Koleksiyonlar ve CD’ler, DVD’ler, Laser Diskler, VHS kasetler ödünç verilmezler
 • Yazma ve basma nadir eserler,
 • Kartografik (atlas, harita, maket vb.) materyaller
 • Rezerv kitaplar,
 • Birimlerce tesbit edilen sayıları tükenmiş veya ayrılmış eserler
 • Koleksiyon parçaları, sanatsal materyaller vb.
 • Kütüphane dışına çıkmasında fiziksel açıdan sakınca görülen diğer materyaller.

Madde 11-

 1. Öğrenciler, kayıt sildirme veya mezun olmaları halinde, öğretmenler geçici ya da uzun süreli ayrılma halinde ödünç aldıkları yayınları iade etmekle ve kütüphaneden ilişik kesme belgesi almakla yükümlüdür.
 2. Kullanıcılar ödünç aldıkları materyalleri usulüne uygun kullanıp, iade tarihinde teslim etmekle mükelleftir.

Madde 12- Ödünç alınan materyalin yıpratılması veya kaybedilmesi durumunda aynı materyalin yenisini ya da eş değeri alınmak zorundadır.

Madde 13- Öğrencilere periyodik aralıklarla ve performanslarına paralel olarak bilinçli okuyuculuklarını geliştirmek amacıyla bölümlerle işbirliği yapılarak sertifika verilir. Buna göre verilecek olan sertifikalar;

 • Bilinçli kitap okuyucusu sertifikası
 • Bilinçli dergi okuyucusu sertifikası
 • Bilinçli gazete okuyucusu sertifikası

Madde 14- Bu yönerge Adapazarı ENKA Okulları Müdürlüğünce kabul edildiği tarihte yürürlüğe girer.

Bu yönerge toplam 6 (altı) sayfadır.

Madde 15- Bu yönerge hükümlerini Adapazarı ENKA Okulları  Müdürlüğü  yürütür.

Adapazarı ENKA Anadolu Lisesi  Kütüphanesi koleksiyonuna dahil edilecek bilgi kaynakları seçilirken aşağıda belirtilen kriterler göz önünde bulundurulur.

Genel Kriterler

 1. Kaynağın içeriğinin Türkiye Cumhuriyeti Anayasasına, Yasalara ve Adapazarı ENKA Okulları felsefesine uygun olması
 2. Kaynağın dili ve içeriğinin Adapazarı ENKA Okulları programlarına uygun olması
 3. Halen kütüphane koleksiyonunda bulunan aynı konudaki diğer kaynaklar ile konusal bütünlük sağlaması
 4. Yazarın ve yayına hazırlayanın ulusal-uluslararası düzeyde kabul görmüş olması.
 5. Bibliyografyalarda yer almış olması
 6. Eleştirmenlerin ve kütüphane yönetim kurulunun görüşleri
 7. Kaynağın fiziksel kalitesi
 8. Kaynağın maliyeti.

Özel Kriterler

 1. Konusunda otorite olarak kabul edilen yazar ve yapımcıların eserleri
 2. Yaratıcı, edebi sanatsal değer taşıyan kaynaklar
 3. Nadir eserler
 4. İçerik olarak farklı, yaratıcı ve özgün bir yaklaşımla hazırlanmış eserler.

Yukarıda belirtilen genel ve özel kriterlere uygun materyaller Kütüphane koleksiyonuna dahil edilir.

Adapazarı ENKA Okulları  Kütüphanesi yayın seçim ilkelerine  bağlı kalmak koşulu ile bağış yayın kabul eder. Ancak; alınan bağışlar karşılığında herhangi bir ücret veya ödül verilmesi söz konusu değildir, bununla beraber Okul Müdürlüğü Makamınca bağışta bulunan kurum veya kişiye teşekkür mektubu yazılır, ayrıca kim tarafından ve ne zaman bağışlandığına dair bilgiler yayına kaydedilir. Herhangi bir kurum veya kişi tarafından birden fazla materyal içeren bir koleksiyonun bağışlanması söz konusu olduğunda Adapazarı Anadolu Lisesi  Kütüphanesi bu yayınlar arasında seçim yapma ve yayın seçim ilkeleriyle bağdaşmayan kaynakların ayıklanması hakkına sahiptir.